Verzoek tot uitstel verkoop legakkers niet gehonoreerd

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 maart dienden de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om de verkoop van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen op te schorten. Hiermee wilden beide partijen bereiken dat verkoop pas plaatsvindt, nadat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten kunnen hebben in het proces en dat de handhaving op orde moet zijn. De motie kreeg geen steun van de overige politieke partijen en werd daarmee verworpen.

Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor een door hen ingediende motie met een wel heel opmerkelijke opdracht voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie mee moet geven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om zelf een mening te vormen en dus ook om vrij te stemmen. De Plassenraad is het algemeen bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming over de verkoop van de legakkers te bespreken.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “De legakkers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt bekeken wat er in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we daarmee willen, hierbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van de legakkers doorkruist dit precaire proces.”

Inwoners en organisaties niet betrokken
Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht om deze kosten op zich nemen. In het verleden is besloten de legakkers pas te verkopen zodra er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat er op de eilanden wel en niet kan. Het besluit om de legakkers nu al te verkopen kwam voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.

Gemeente neemt voorschot op bestemmingsplan
De mededeling aan toekomstige kopers dat de gemeente onderzoekt of de gebruiksmogelijkheden op de legakkers in de toekomst mogelijk kunnen worden verruimd, wekt verwachtingen die het college niet waar kan maken. Meer dan de helft van de te verkopen legakkers liggen namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit te lopen op het bestemmingsplan wordt niet serieus omgegaan met de verschillende belangen in het gebied.

Bezwaren van diverse kanten
Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), De Groene Venen, De Kleine Natuur, stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op de legakkers en verdere verloedering van de plassen. Helaas bleek tijdens de raadsvergadering dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad geen boodschap had aan deze bezwaren.

“Wij vinden het onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter Kroon.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: “Geen racebaan dwars door Vinkeveen”

Schets van variant 2

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college om een nieuwe ontsluiting van de N201 over de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat verder uit te werken. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vreest dat het uitwerken van deze richting een eerste stap is naar het ook daadwerkelijk realiseren van een nieuwe verkeersader door Vinkeveen en stemde daarom tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met een nieuwe ontsluiting over de Ringdijk ontstaat er een verkeersstroom dwars door Vinkeveen, over de Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg naar de Mijdrechtse Dwarsweg. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Op die route fietsen heel veel mensen, waaronder schoolgaande kinderen. Bovendien betekent een nieuwe weg veel overlast voor de omwonenden door geluid en fijnstof. Zo “betaalt” de ene helft van Vinkeveen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in de andere helft. Dat moeten we niet willen.”

Centrumplan Vinkeveen
Het voorstel voor de nieuwe ontsluiting van de N201 komt voort uit het nieuwe Centrumplan voor Vinkeveen, met woningbouw ten westen van de Herenweg aan weerszijden van de N201. Op en om het terrein van de voormalige Betonindustrie De Adelaar wordt een nieuw centrum voorzien, als verbinding  tussen het dorp en de plassen. Met de nieuwe ontsluiting moet de Herenweg ontlast worden.

Twee verschillende varianten
De gemeenteraad kreeg de keuze uit twee varianten voor het verbeteren van de aansluiting op de N201. Variant 1 is het verhogen van het viaduct en het verlengen van de bestaande op- en afritten. Variant 2 is het aanleggen van nieuwe op- en afritten op de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat aan de ene kant en een nieuwe verbinding naar de Baambrugse Zuwe aan de andere kant. De voorkeur van het college ging naar het uitwerken van variant 2, hiervoor heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook gekozen.

Uitwerken alternatieven
De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil dat er ook serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van een nieuwe westelijke randweg op voldoende afstand van de bebouwing. Zo rijdt het verkeer namelijk niet dwars door het dorp.

Daarnaast wil de fractie graag onderzoeken of een aanpassing op variant 1 uitkomst biedt. Hierbij wordt de Herenweg autoluw gemaakt, zodat alleen bestemmingsverkeer van deze route gebruik maakt en het doorgaande verkeer via de N201 rijdt. Helaas wilde een meerderheid van de raad geen alternatieven onderzoeken.

Ernst Schreurs: “Welke andere oplossing het ook wordt, variant 2 is wat ons betreft onacceptabel. We willen geen racebaan dwars door Vinkeveen.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil te veel geheven precariobelasting teruggeven aan alle inwoners

Ronde Venen Belang (RVB) en VVD hebben deze week in een persbericht laten weten een bedrag van 1,5 miljoen euro aan geheven precariobelasting terug te willen geven aan inwoners en bedrijven via een verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB). PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het idee om geld terug te geven aan de inwoners sympathiek, maar zet haar vraagtekens bij de manier waarop RVB en VVD dit willen doen.

“Het kan niet zo zijn dat geld dat door alle inwoners via de energierekening is opgebracht, via de OZB wordt teruggegeven aan alleen woningeigenaren. Dat is geld overhevelen van huurders naar woningbezitters. En hoe duurder de woning, hoe meer je terugkrijgt. Op deze manier is het een omgekeerde ‘Robin Hood-actie’ en daar kunnen wij niet aan meewerken”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

De Ronde Venen heft sinds 2016 jaarlijks zo’n 2 miljoen euro aan precario bij netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens. Deze precario wordt geheven op leidingen en kabels die boven, op of onder grond van de gemeente lopen. De belasting wordt door Stedin en Vitens doorberekend in de water- en energierekening van inwoners en ondernemers. Landelijk ontstond er vorig jaar discussie over deze vorm van belastingheffing. Hierdoor was het onduidelijk of de gemeente de geheven belasting mocht houden. Daarom is besloten om de geheven belasting in depot te houden tot deze niet meer betwist kon worden. Dat is nu het geval.

Het geheven bedrag aan precariobelasting heeft nog geen bestemming. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil graag meedenken over hoe we dit bedrag ten goede kunnen laten komen aan alle inwoners. Dat gebeurt niet als we de OZB verlagen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Als we besluiten het geld terug te willen geven, dan moet dat op een manier waarbij iedereen die heeft betaald geld terugkrijgt en niet alleen woningeigenaren. Anders is het niet meer dan een villasubsidie.”

Corinne Ellemeet (GroenLinks) vrijwel zeker van zetel in Den Haag

Corinne Ellemeet helpt GroenLinks in De Ronde Venen met de campagne

Met haar zevende plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks is het bijna zeker dat Corinne Ellemeet uit Abcoude in de Tweede Kamer komt. Twee jaar geleden zat zij al een aantal maanden voor GroenLinks in de kamer, maar dat was toen nog als zwangerschapsvervanging. Ondanks dat ze maar een aantal maanden in de kamer zat ontving zij daarvoor veel lof. Het Parool schreef bijvoorbeeld: ‘gaan we nog meer van horen.’

Het is op een zonnige middag dat ze in Abcoude het lokale GroenLinks campagneteam meehelpt met flyeren. Bij één van de deuren waar ze aanbelt, blijft ze langer praten als de bewoner vraagt wat haar drijfveren zijn. ‘Ik wil me inzetten voor een solidaire zorg,’ zegt ze. ‘Dit kabinet heeft in vier jaar tien miljard op de zorg bezuinigd. Minister Schippers spreekt over kostenbeheersing, maar het is in feite een kostenverschuiving van de overheid naar de burger. Vooral de lagere en middeninkomens en de mensen die werken in de zorg moeten hiervoor opdraaien. Dáár wil ik wat aan doen. Door onder meer het afschaffen van het eigen risico en het beperken van de eigen bijdragen.’

Eerder was Corinne voorzitter van GroenLinks De Ronde Venen, een functie die nu door het ook aanwezige ex-raadslid Hans van Kessel wordt vervuld. Van Kessel roemt haar dossierkennis, politiek strategisch vernuft en praktisch idealisme. ‘Corinne is resultaatgericht, begeistert en weet onverwachte coalities te smeden,’ zegt hij beslist.

Behalve bij de zorg, ligt haar affiniteit bij de thema’s cultuur en onderwijs. Als voormalig netwerkdirecteur van de Natuur- en Milieufederaties is zij ook ingevoerd in veel groene dossiers. Voor die tijd was Corinne onder andere adjunct-directeur bij de gemeente Amsterdam en senior beleidsmedewerker bij het ministerie VWS.

Corinne vertelt dat zij een nieuwe toon en koers wil zetten: de mensen weer centraal stellen in de zorg en de verkapte lastenverzwaring voor kwetsbaren terugdringen. Ook wil zij werk maken van het voorkomen van ziekte en daarmee de kloof tussen kans-rijken en kansarmen verkleinen. Zij wil daarnaast investeren in cultuur. ‘Een mooie film, muziek of een voorstelling laat ons de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven ervaren en verbindt mensen,’ zegt zij. ‘Daarom moet ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen werkzaam in de kunsten verdienen een betere positie dan ze nu hebben.’

Coalitie besluit tot koers die leidt tot opheffing PAUW Bedrijven

PAUW Bedrijven

CDA, VVD en RVB hebben donderdagavond 23 februari ingestemd met de koers van wethouder Goldhoorn om een plan uit te werken met als uiteindelijk resultaat de opheffing van PAUW Bedrijven. Een voorstel van ChristenUnie-SGP, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, Lijst 8 Kernen en Lijst 30-11 om ook alternatieven uit te werken werd zonder opgaaf van redenen weggestemd.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Wij zijn diep teleurgesteld dat CDA, VVD en RVB het voorstel om ook richtingen te onderzoeken waarbij PAUW Bedrijven kan blijven bestaan niet wilden steunen. De fracties weigerden zelfs om aan te geven waarom ze dat niet wilden. Het is bijzonder pijnlijk dat drie van de grootste partijen in de gemeenteraad een beslissing nemen over het hoofd van een groep kwetsbare inwoners zonder daar verantwoording voor af te willen leggen.”

Aan de stem van meer dan 5000 mensen die de petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ hebben ondertekend hadden CDA, VVD en RVB geen enkele boodschap. “Politiek bedrijven over de hoofden van de zwaksten in de samenleving” volgens Joppe de Ree (RVB). Yvonne Welter (VVD) vond de media-aandacht daaromtrent “niet normaal”. De moeite om de petitie ook daadwerkelijk te lezen hadden de coalitiepartijen, zo bleek uit het debat, echter niet gedaan. Op het verzoek van ruim 5000 ondertekenaars om samen met PAUW Bedrijven op zoek te gaan naar een duurzame oplossing kwam vanuit de coalitie dan ook geen enkel antwoord.

De route die nu is ingezet, is een onzekere. Met name als het gaat om de vraag of iedereen zijn of haar huidige werkplek kan behouden. Het is volstrekt onduidelijk wat voor plan eruit moet komen. Het enige dat wel zeker is, is dat een toekomst met PAUW Bedrijven geen onderdeel van het plan zal zijn. Waar Simone Borgstede (CDA) in de vergadering nog beweerde dat het omvormen van PAUW Bedrijven tot een sociale onderneming voor het CDA de ultieme oplossing zou zijn, werd dat enkele minuten later door wethouder Goldhoorn als onrealistisch afgedaan. En toch stemde het CDA zonder verdere kritiek voor het voorstel.

Gelukkig zullen PAUW Bedrijven en andere belanghebbenden dankzij een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wel betrokken worden bij de uitwerking van het plan. Daarmee is hun vertegenwoordiging in ieder geval geborgd en hoopt de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal dat er tot een beter plan gekomen kan worden.

“Het gaat nu om de uitwerking van het transformatieplan door het college. Wij zullen de uitwerking hiervan kritisch blijven volgen en aansturen op een zo goed mogelijk resultaat voor alle medewerkers van PAUW Bedrijven,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Bekijk hier een korte samenvatting van de vergadering op 23 februari:

8 maart Politiek Café in Abcoude met als gast Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Precies één week voor de Tweede Kamer verkiezingen organiseert de lokale PvdA-afdeling een Politiek Café voor de inwoners van De Ronde Venen. Te gast zijn Ahmed Marcouch (lid Tweede Kamer voor de PvdA met portefeuille Integratie en Inburgering, Veiligheid en Politie én PvdA kandidaat nr 13) en een aantal lokaal zeer actieve bewoners op het gebied van cultuur, opbouwwerk, politiek en een zwem/gym gebouw.

Onder leiding van Jan van Kooten (oud-fractievoorzitter PvdA Abcoude en directeur Nat. Comité 4/5 mei) zullen de actualiteiten zo vlak voor de verkiezingen worden doorgenomen. Een mooie gelegenheid voor inwoners van De Ronde Venen om op een informele wijze met elkaar en met Ahmed Marcouch in discussie te gaan en vragen te stellen over de landelijke maar ook lokale politiek.

Muzikale omlijsting: Greetje de Haan & Friends.

Politiek Café op woensdag 8 maart 2017 om 20:00 uur te Abcoude in café restaurant De Eendracht, bovenverdieping (De Hanebalken), Hoogstraat 37.

Nachtbus N126 stopt voortaan ook in Abcoude en bij de afslag Vinkeveen

Bus van Syntus bij afslag Vinkeveen

Dankzij een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en Ronde Venen Belang (RVB) zal nachtbus N126 vanaf 5 maart ook stoppen bij de carpoolplaats in Abcoude en bij de carpoolplaats bij afslag Vinkeveen.

Nachtbus N126 rijdt van zaterdag op zondagnacht vanaf Leidseplein naar Woerden. De bus rijdt via de A2 langs Abcoude naar de afslag Vinkeveen en gaat vanaf daar door naar Mijdrecht, Wilnis, Kamerik en Woerden. De bus stopt alleen niet in Abcoude en ook niet bij de afslag Vinkeveen. De eerste halte is pas bij het viaduct in Vinkeveen. Hierdoor is het voor inwoners van Abcoude, Baambrugge en Loenersloot bijzonder lastig om ’s nachts nog thuis te komen met het openbaar vervoer.

Om hier verandering in te brengen dienden PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en Ronde Venen Belang (RVB) tijdens de gemeenteraadsvergadering van december een motie in die vroeg om op korte termijn alles in het werk te stellen om Abcoude en Baambrugge ook van een nachtbushalte te voorzien. Syntus heeft met dit verzoek ingestemd en vanaf 5 maart zal de nachtbus dan ook stoppen bij zowel de carpoolplaats in Abcoude als bij de carpoolplaats in Vinkeveen.

Dit is niet alleen een uitkomst voor inwoners van Abcoude, maar ook voor inwoners van Baambrugge en Loenersloot. De halte bij de afslag Vinkeveen is per fiets namelijk goed te bereiken vanuit Baambrugge via de Zuwe / Groenlandsekade en vanuit Loenersloot via de N201.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben erg blij dat dankzij deze motie de nachtbus zal stoppen bij beide carpoolplaatsen. Zo kunnen inwoners van Abcoude, Baambrugge en Loenersloot van zaterdag op zondagnacht voortaan gewoon thuiskomen met het openbaar vervoer.”

Klik hier om de motie van december te lezen.

5.055 handtekeningen overhandigd aan bestuur PAUW Bedrijven!

Overhandiging van de petitie aan de voorzitter van het bestuur van PAUW Bedrijven

Vanmiddag is de petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ overhandigd aan het bestuur van de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven. Wethouder van Beukering uit IJsselstein nam als voorzitter van het bestuur de petitie in ontvangst. De petitie is maar liefst 5.055 keer ondertekend. Meer dan de helft (3052) van deze ondertekeningen kwamen binnen op papier.

De petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ is een initiatief van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De petitie is gestart toen bleek dat een meerderheid van het bestuur van PAUW Bedrijven de sociale werkvoorziening op wilde heffen en dit zelf wilde gaan organiseren. Het bestuur van PAUW Bedrijven bestaat uit de wethouders van de zes gemeenten die eigenaar zijn van PAUW.

De petitie roept de zes gemeenten op om de opheffing van PAUW Bedrijven te voorkomen en samen met PAUW Bedrijven op zoek te gaan naar een duurzame oplossing om iedereen aan het werk te houden. De gemeenteraden moeten de uiteindelijke beslissing nemen en inmiddels hebben de gemeenteraden van Stichtse Vecht en IJsselstein via moties al aangegeven om oplossingen met behoud van PAUW Bedrijven verder te willen onderzoeken. In de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein en Vianen is dat besluit nog niet genomen.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Voor ons is het het belangrijkste dat de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden blijft. Daarvoor is expertise en infrastructuur nodig en die heeft PAUW Bedrijven. De gemeente heeft die kennis, ervaring en infrastructuur niet. Wij hopen dan ook dat de stem van zoveel inwoners voldoende reden is voor de gemeenteraden om serieus te gaan kijken naar alternatieven waarbij PAUW Bedrijven kan blijven bestaan. Dat zal in ieder geval onze inzet zijn!”

Bekijk hieronder het verslag van de aanbieding van de petitie door 0297.nl:

Petitie voor behoud PAUW Bedrijven groot succes!

PAUW Bedrijven

De petitie voor het behoud van de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven is een groot succes. Online kwamen de afgelopen anderhalve maand 1923 ondertekeningen binnen en op papier maar liefst 2731. Daarmee komt het totale aantal ondertekeningen uit op 4654!

De petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ is door de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen gestart op 4 december vorig jaar toen bleek dat de colleges van vier van de zes gemeenten die eigenaar zijn van PAUW Bedrijven de sociale werkvoorziening op wilde heffen. De petitie roept de zes gemeenten op om de sluiting te voorkomen en samen met PAUW Bedrijven op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. De petitie kan nog tot 1 februari worden ondertekend op pauwbedrijvenmoetblijven.petities.nl.

Raadslid Pieter Kroon: “Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen met ons vinden dat PAUW Bedrijven moet blijven bestaan en dat er een duurzame oplossing moet komen. Het aantal ondertekeningen heeft al onze stoutste verwachtingen overtroffen! Het is een glashelder en niet te negeren signaal richting de colleges en raden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van PAUW Bedrijven.”

Duurzame oplossing dichterbij
De duurzame oplossing waar de petitie toe oproept is inmiddels een stuk dichterbij doordat er een second opinion is gekomen op het rapport Langedijk op basis waarvan een meerderheid van de colleges besloot om PAUW Bedrijven op te heffen. Uit deze second opinion van organisatieadviseur Robert Capel blijkt dat de keuze van vier van de zes colleges voor het opheffen van PAUW Bedrijven een te voorbarige beslissing was. De onderzoeker concludeert dat alternatieven niet goed zijn onderzocht en het opheffen van PAUW Bedrijven daardoor als enige conclusie naar voren kwam. Dit terwijl er wel degelijk betere alternatieven zijn met behoud van PAUW Bedrijven.

Uit het rapport blijkt verder dat in het land in minder dan 5% van de gevallen wordt besloten tot het opheffen van een sociale werkvoorziening en dan gaat het zonder uitzondering om sociale werkvoorzieningen die flink verlies draaien en dat is bij PAUW Bedrijven niet het geval. De onderzoeker adviseert dan ook om in te zetten op een variant met behoud van PAUW Bedrijven. Daarmee blijft de expertise van PAUW het beste behouden, is het behoud van werkplekken beter te garanderen en worden liquidatiekosten van naar schatting 10 miljoen euro voorkomen.

Schriftelijke vragen De Ronde Venen
In De Ronde Venen is het nog steeds een raadsel waarom wethouder Goldhoorn de PAUW Bedrijven op wil heffen. Schriftelijke vragen die de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal hierover stelde op 17 november vorig jaar zijn tot groot ongenoegen van de fractie nog steeds niet beantwoord.

“Als de wethouder meer dan twee maanden nodig heeft om een antwoord te bedenken op simpele vragen als waarom hij heeft gekozen voor het opheffen van PAUW Bedrijven geeft dat toch te denken. Als het college niet tot inkeer komt, dan zal de raad de koers bij moeten sturen. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen,” aldus raadslid Pieter Kroon.