Gemeenteraad overvallen door besluit college om Pauw Bedrijven op te heffen

Pauw Bedrijven
Pauw Bedrijven

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is overvallen door het besluit van het college van De Ronde Venen om uit de gemeenschappelijke regeling “Pauw Bedrijven” te willen treden en daarmee in feite de Pauw Bedrijven op te heffen. Het college heeft dit ingrijpende besluit genomen zonder de raad hierover te raadplegen. Vervolgens heeft het college dit besluit ook medegedeeld aan de werknemers van Pauw Bedrijven. Dit heeft voor veel onrust en onzekerheid gezorgd, met name bij de mensen die vanuit de sociale werkvoorziening werken bij Pauw.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben teleurgesteld over de manier waarop het college dit besluit genomen heeft. Zonder te weten of hier draagvlak voor is bij de raad en zonder rekening te houden met het effect dat een dergelijke boodschap heeft op de groep kwetsbare mensen waar het hier om gaat.”

In de commissie van 7 november jl. heeft de fractie de wethouder dan ook ter verantwoording geroepen en gevraagd waarom hij dit op deze manier heeft aangepakt. Wethouder Goldhoorn antwoordde dat hij de juiste procedures heeft gevolgd en dat het raadplegen van de raad niet nodig was omdat het besluit in lijn zou zijn met het Participatiebeleid dat de raad in 2014 heeft vastgesteld en het schetsontwerp dat het college in januari 2016 aan de raad heeft gestuurd.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het beleidsplan en het schetsontwerp afgelopen week grondig doorgelezen en daarin wordt met geen woord gerept over het opheffen van de Pauw Bedrijven. De fractie heeft naar aanleiding hiervan dan ook schriftelijke vragen gesteld met onder meer de vraag waar in het beleidsplan en in het schetsontwerp volgens de wethouder de basis zou liggen voor het besluit. En als die basis er niet is, waarom de wethouder dit besluit dan toch op deze manier genomen heeft.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder. In ieder geval is het genomen besluit nog niet definitief, want eerst moeten de gemeenteraden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van Pauw zich hier nog over uitspreken. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.”

Lees hier de schriftelijke vragen.

Kijk hieronder de inbreng terug van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de behandeling van het onderwerp op 7 november:

De Ronde Venen maakt vuist tegen discriminatie en uitsluiting

De gemeente De Ronde Venen gaat plannen maken om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Dit naar aanleiding van een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, mede ingediend door D66 en VVD. De motie werd met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

In juli van dit jaar werd er een motie aangenomen om op Coming Out Dag (11 oktober) voortaan de regenboogvlag te hijsen op het gemeentehuis. Met het hijsen van deze vlag laat de gemeente zien dat je in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. De regenboogvlag is dan ook een steun in de rug voor een ieder die nog niet uit de kast durft te komen en kan een reden zijn om het onderwerp ter sprake te brengen. Dit is een belangrijk signaal vanuit de gemeente en daarmee een goede eerste stap.

Het één keer per jaar hijsen van de regenboogvlag maakt echter nog niet dat iedereen ook de ruimte voelt om zichzelf te zijn en dat volledige acceptatie daarmee vanzelfsprekend is. Daarom vindt PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal het belangrijk om ook te kijken op welke andere manieren de gemeente bij kan dragen aan een gemeente waar iedereen geaccepteerd wordt voor wie hij/zij is en waar iedereen mee kan doen en er bij hoort.

Met de motie ‘discriminatievrije en inclusieve gemeente’ heeft de raad het college de opdracht gegeven om plannen te maken om dat te bereiken. En dan gaat het niet alleen om discriminatie of uitsluiting op grond van seksuele oriëntatie of identiteit, maar ook om discriminatie en uitsluiting op grond van afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, religie, beperking of chronische ziekte.

Raadslid Pieter Kroon: “Discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook, is wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft onacceptabel. Wij zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen en het college nu concrete plannen moet maken om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Wat ons betreft wordt De Ronde Venen een discriminatievrije en inclusieve gemeente!”

Klik hier om de aangenomen motie te lezen.

Regenboogvlag op het gemeentehuis ter gelegenheid van Coming Out Dag!

Regenboogvlag
De regenboogvlag op het gemeentehuis in Mijdrecht

Vandaag wapperde de regenboogvlag op het gemeentehuis ter gelegenheid van Coming Out Dag. Door het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. 

De gemeente hees de regenboogvlag naar aanleiding van een motie die PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal eerder dit jaar indiende samen met D66, CDA, Lijst 8 Kernen en Lijst 30-11. De motie werd ingediend na een oproep van het COC Midden-Nederland om de regenboogvlag op Coming Out Dag te hijsen.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het belangrijk dat iedereen in De Ronde Venen zichzelf kan zijn, of dat nu thuis, op school, op het werk of bij de sportclub is. Dat is helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend. Met het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zichtbaar zien het belangrijk te vinden dat je jezelf moet kunnen zijn.

Raadslid Pieter Kroon: “Het hijsen van de regenboogvlag is bedoeld om bewustwording te creëren en om aanleiding te zijn voor een gesprek over het onderwerp. Veel mensen staan er niet bij stil en praten er daardoor ook niet over. Zolang mensen er niet direct mee te maken hebben is het ook makkelijk om het op afstand te houden. Dat kan het echter zeer lastig maken om als LHBTI’er uit de kast te komen of het onderwerp überhaupt ter sprake te brengen. De regenboogvlag is een zichtbare steun om dit gesprek toch op gang te krijgen en ruimte te creëren voor mensen om zichzelf te mogen en kunnen zijn.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen over korting op zorgbudgetten

Op donderdag 1 september hebben de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Rijk afspraken gemaakt over kortingen op de WMO en Jeugdzorg. Deze afspraken zijn bindend, ook voor De Ronde Venen. De korting kan oplopen tot een half miljoen, en misschien zelfs meer.

Veel gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor de zorg. Het Rijk had een inschatting gemaakt van het aantal mensen dat per gemeente zorg nodig zou hebben en had daar de budgetten voor de zorg op gebaseerd. De mensen die voor 1 januari 2015 al zorg hadden konden in sommige gevallen kiezen of ze de zorg van de gemeente wilden hebben, of toch liever van de zorgverzekeraar (WLZ). Nu blijkt dat er veel meer mensen voor de WLZ gekozen hebben dan het Rijk vooraf had ingeschat. Omdat gemeenten hierdoor te veel geld hebben gekregen worden ze nu gekort. In totaal gaat het in 2017 om 226 miljoen euro voor alle gemeenten. In 2018 gaat het om iets minder, namelijk 180 miljoen. Dit zal ook voor De Ronde Venen een aanzienlijke tegenvaller betekenen.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld over deze korting op de budgetten voor de zorg. De fractie wil graag weten of het college al een idee heeft van de hoogte van de korting voor De Ronde Venen en hoe het college van plan is om deze korting op te vangen. De fractie wil ook weten of het college nog meer kortingen op de zorg verwacht en zo ja, welke dat kunnen zijn. In ieder geval zal deze korting geen gevolgen hebben voor de te leveren zorg, mensen blijven gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nu de gemeente minder geld krijgt van het Rijk zal deze mogelijk wel meer eigen middelen voor de zorg moeten reserveren.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij hebben het college herhaaldelijk gevraagd om uit te zoeken waarom er zoveel geld over was op het budget voor de zorg. Het college vond dit niet nodig en heeft een deel van het overschot zelfs structureel bezuinigd voordat duidelijk was of dit geld echt niet nodig was. Onduidelijk is of dit tekort nu opgevangen kan worden binnen de huidige begroting. Wij hopen in ieder geval dat de financiële gevolgen mee zullen vallen.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Iedereen aan het werk, ook in De Ronde Venen

Het aantal werkzoekende dat gebruik maakt van de bijstand blijft groeien in De Ronde Venen. De gemeente neemt maatregelen om mensen weer aan werk te helpen, maar het is onduidelijk of deze maatregelen ook echt iets opleveren. In 2015 was er een tekort van ruim 400.000 euro op de bijstandsuitkeringen. Tegelijkertijd bleef er geld over dat bedoeld was om mensen te ondersteunen om weer aan het werk te komen.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het aantal mensen zonder werk groeit en er tegelijkertijd geld op de plank blijft liggen om deze mensen naar werk te begeleiden.”

Weinig aandacht voor afstand tot de arbeidsmarkt
Het college van De Ronde Venen heeft aangegeven zich voornamelijk te richten op mensen die relatief gemakkelijk weer werk kunnen vinden. De reden hiervoor is dat dit financieel het meest voordelig is, omdat het uitkeringen scheelt wanneer mensen snel weer aan het werk komen. Hierdoor is er echter minder aandacht voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en wordt het voor deze mensen alleen maar moeilijker om aan werk te komen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het onacceptabel dat mensen die moeilijk aan het werk komen mogelijk niet de ondersteuning krijgen die nodig is.

Werk voor iedereen
Om deze reden diende de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de raadsvergadering van woensdag 6 juli een motie in. De motie vroeg het college om een plan van aanpak te maken waarin beschreven staat hoe het college mensen met ook een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk wil helpen. Met als uitgangspunt dat iedereen de kans moet krijgen om passend werk te vinden en daarvoor ook voldoende ondersteuning moet krijgen.

Een suggestie die de fractie daarbij deed is om gebruik te maken van de Pauw Bedrijven. De Pauw Bedrijven zijn de sociale werkvoorziening waar De Ronde Venen mede-eigenaar van is. Pauw heeft veel kennis en ervaring als het gaat om het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze expertise wordt nu echter alleen ingezet voor mensen die op dit moment een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening en sinds 1 januari 2015 wordt deze indicatie niet meer gegeven. Hetzelfde geldt voor mensen die voorheen een wajong-uitkering kregen. Hierdoor komen mensen die baat zouden hebben bij de begeleiding van Pauw bij de andere werkzoekenden terecht en verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Motie verworpen
Helaas werd de motie verworpen door de fracties van CDA, VVD, RVB en Lijst 8 Kernen. Deze fracties waren van mening dat het huidige beleid voldoet.

“Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad niet bereid is om nog eens kritisch te kijken naar of we nu wel alles doen wat nodig is om mensen aan het werk te helpen. Vooral als het gaat om mensen die moeilijk aan het werk komen,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de motie te lezen.

Hijs de regenboogvlag op Coming Out Dag!

Regenboogvlag
Regenboogvlag

Komende raadsvergadering dienen PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 vinden het belangrijk dat de overheid de vlag op die dag duidelijk zichtbaar maakt en daarmee laat zien dat zij de individuele vrijheid van mensen erkent, beschermt en bevordert.

Acceptatie
Coming Out Dag is in 1988 uitgeroepen tot internationale feestdag. Sinds 2009 is 11 oktober ook in Nederland een officiële dag om de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te bevorderen. Steeds meer overheden hijsen op Coming Out Dag de regenboogvlag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid Pieter Kroon en D66 fractievoorzitter Kiki Hagen roepen daarom het college op de regenboogvlag op te nemen in de vlaginstructie. Als de motie wordt aangenomen zal op 11 oktober de regenboogvlag in de vlaggenmast van het gemeentehuis gehesen worden.

Niet vanzelfsprekend
Pieter Kroon: “Door het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je ook in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. Of je je nu identificeert als homo, lesbisch, biseksueel, transgender of anderszins, je moet jezelf kunnen zijn.” aldus het PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid. D66 fractievoorzitter Kiki Hagen vult aan: “Dat is helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar je kunt als gemeente een stap in de goede richting zetten, door onder andere op deze dag zichtbaar te maken dat je in De Ronde Venen jezelf mag zijn. Of je nou hetero, homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent, wees jezelf in onze gemeente, er is plek voor jou.”

Ernst Schreurs: “Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk terug in originele staat”

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, heeft tijdens de commissie van afgelopen donderdag voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk terug te brengen in hun originele staat en zo de zandeilanden te beschermen en de legakkers te behouden.

In het verleden heeft Amsterdam grote hoeveelheden zand uit de Vinkeveense Plassen gehaald voor de bouw van de Bijlmermeer waardoor de plassen erg diep zijn geworden (op sommige plaatsen meer dan vijftig meter). Dit heeft tot gevolg dat veel legakkers langzaam in de plassen verdwijnen.

De gemeente Amsterdam neemt samen met de gemeente De Ronde Venen deel aan het recreatieschap Vinkeveense Plassen. Dit recreatieschap is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de legakkers. Amsterdam wil hier echter niet langer aan bijdragen en wil graag uit het recreatieschap. Het voorstel dat nu voorligt bij de raad is dat de gemeente De Ronde Venen, Amsterdam en de provincie Utrecht bijdragen aan het vernieuwen van de beschoeiingen van de legakkers en de zandeilanden zodat deze de komende veertig jaar weer mee kunnen. Daarmee wil Amsterdam haar verantwoordelijkheden afkopen. Dit is echter geen duurzame oplossing, want na veertig jaar (of zelfs minder) zit onze gemeente met hetzelfde probleem, maar dan draagt de gemeente Amsterdam niet meer bij.

Daarom stelde Ernst Schreurs voor om te onderzoeken of het mogelijk is de plassen weer terug te brengen in de staat van voor dat Amsterdam het zand uit de Vinkeveense Plassen haalde. De wethouder zegde toe te onderzoeken of dit haalbaar is. Als het plan uitvoerbaar blijkt, zou hierin ook rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheden die de plassen nu bieden om te duiken.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met ondiepere plassen zal de golfslag minder worden en is er ook minder onderhoud nodig aan de beschoeiingen van de akkers. Dat is wat de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft een duurzamere oplossing dan telkens diep in de buidel te tasten voor grootschalige vernieuwing van de beschoeiingen.”

De Ronde Venen gebruikt ‘sjoemelstroom’

Windmolen op het terrein van S.C. Johnson in Mijdrecht.

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat de gemeente De Ronde Venen geen groene stroom, maar zogeheten ‘sjoemelstroom’ inkoopt. Dit is stroom die verkocht wordt als groen, maar in werkelijkheid helemaal niets bijdraagt aan de opwekking van duurzaam energie.

De Ronde Venen neemt namelijk stroom af die is ‘vergroend’ met certificaten van waterkrachtcentrales uit Noorwegen. Deze certificaten moeten garanderen dat de stroom die in Noorwegen is opgewekt, ten goede komt aan het stroomverbruik van De Ronde Venen. Maar omdat in Noorwegen het hele land draait op waterkrachtenergie, heeft niemand in Noorwegen behoefte aan die certificaten om aan te tonen dat de stroom daar duurzaam is opgewerkt. Daarom worden deze goedkoop verkocht om grijze stroom elders als groen te verkopen. In werkelijkheid wordt er daardoor helemaal geen extra stroom groen opgewekt en blijft de groene stroom gewoon in Noorwegen.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dan ook dat De Ronde Venen bij de eerstvolgende inkoop moet overstappen op écht groene stroom en heeft de wethouder daar afgelopen maandag toe opgeroepen. De wethouder zegde toe zodra het contract afloopt zich zoveel mogelijk in te spannen om écht groene stroom in te kopen.

Raadslid Pieter Kroon: “Een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en recent nog de ambitie heeft uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn kan niet aankomen met de inkoop van sjoemelstroom. Alleen stroom van Nederlandse wind-, zon- of waterkracht is 100% duurzaam en draagt bij aan het opwekken van meer duurzame energie in Nederland.”

Hieronder legt het HIER klimaatbureau uit hoe het nu precies zit met ‘sjoemelstroom’:

Veel meer vliegtuigen boven De Ronde Venen

KLM-toestel op landingsbaan Schiphol
KLM-toestel op landingsbaan Schiphol

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de toegenomen luchtverkeersbewegingen boven De Ronde Venen. In 2015 was er al sprake van een toename door onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het daardoor toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit najaar start er verder een experiment waarbij het luchtverkeer dat bij Schiphol opstijgt vanaf de Kaagbaan eerder af zal buigen naar het oosten. Hierdoor zal het luchtverkeer boven De Ronde Venen verder toenemen. Inwoners ondervinden hier last van door een toename van de geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.

TNO toonde eind 2014 al aan dat de concentraties van het schadelijke ultrafijnstof rondom Schiphol sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het RIVM is sinds kort dan ook een onderzoek gestart naar de effecten van de luchtvervuiling door Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat de gevolgen zijn ten aanzien van dit route-experiment voor De Ronde Venen. De fractie wil onder meer weten welke dorpen er het meeste last van zullen ondervinden en of er nog meer plannen op stapel staan die een toename van het luchtverkeer voor De Ronde Venen betekenen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de overlast van het luchtverkeer ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken en hoe het college voornemens is de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit. Met ontwikkelingen als de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en experimenten als deze komt een gezonde leefomgeving steeds verder onder druk te staan en dat baart ons zorgen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

1 2 3 9