Regenboogvlag op het gemeentehuis ter gelegenheid van Coming Out Dag!

Regenboogvlag
De regenboogvlag op het gemeentehuis in Mijdrecht

Vandaag wapperde de regenboogvlag op het gemeentehuis ter gelegenheid van Coming Out Dag. Door het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. 

De gemeente hees de regenboogvlag naar aanleiding van een motie die PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal eerder dit jaar indiende samen met D66, CDA, Lijst 8 Kernen en Lijst 30-11. De motie werd ingediend na een oproep van het COC Midden-Nederland om de regenboogvlag op Coming Out Dag te hijsen.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het belangrijk dat iedereen in De Ronde Venen zichzelf kan zijn, of dat nu thuis, op school, op het werk of bij de sportclub is. Dat is helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend. Met het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zichtbaar zien het belangrijk te vinden dat je jezelf moet kunnen zijn.

Raadslid Pieter Kroon: “Het hijsen van de regenboogvlag is bedoeld om bewustwording te creëren en om aanleiding te zijn voor een gesprek over het onderwerp. Veel mensen staan er niet bij stil en praten er daardoor ook niet over. Zolang mensen er niet direct mee te maken hebben is het ook makkelijk om het op afstand te houden. Dat kan het echter zeer lastig maken om als LHBTI’er uit de kast te komen of het onderwerp überhaupt ter sprake te brengen. De regenboogvlag is een zichtbare steun om dit gesprek toch op gang te krijgen en ruimte te creëren voor mensen om zichzelf te mogen en kunnen zijn.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen over korting op zorgbudgetten

Op donderdag 1 september hebben de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Rijk afspraken gemaakt over kortingen op de WMO en Jeugdzorg. Deze afspraken zijn bindend, ook voor De Ronde Venen. De korting kan oplopen tot een half miljoen, en misschien zelfs meer.

Veel gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor de zorg. Het Rijk had een inschatting gemaakt van het aantal mensen dat per gemeente zorg nodig zou hebben en had daar de budgetten voor de zorg op gebaseerd. De mensen die voor 1 januari 2015 al zorg hadden konden in sommige gevallen kiezen of ze de zorg van de gemeente wilden hebben, of toch liever van de zorgverzekeraar (WLZ). Nu blijkt dat er veel meer mensen voor de WLZ gekozen hebben dan het Rijk vooraf had ingeschat. Omdat gemeenten hierdoor te veel geld hebben gekregen worden ze nu gekort. In totaal gaat het in 2017 om 226 miljoen euro voor alle gemeenten. In 2018 gaat het om iets minder, namelijk 180 miljoen. Dit zal ook voor De Ronde Venen een aanzienlijke tegenvaller betekenen.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld over deze korting op de budgetten voor de zorg. De fractie wil graag weten of het college al een idee heeft van de hoogte van de korting voor De Ronde Venen en hoe het college van plan is om deze korting op te vangen. De fractie wil ook weten of het college nog meer kortingen op de zorg verwacht en zo ja, welke dat kunnen zijn. In ieder geval zal deze korting geen gevolgen hebben voor de te leveren zorg, mensen blijven gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nu de gemeente minder geld krijgt van het Rijk zal deze mogelijk wel meer eigen middelen voor de zorg moeten reserveren.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij hebben het college herhaaldelijk gevraagd om uit te zoeken waarom er zoveel geld over was op het budget voor de zorg. Het college vond dit niet nodig en heeft een deel van het overschot zelfs structureel bezuinigd voordat duidelijk was of dit geld echt niet nodig was. Onduidelijk is of dit tekort nu opgevangen kan worden binnen de huidige begroting. Wij hopen in ieder geval dat de financiële gevolgen mee zullen vallen.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Iedereen aan het werk, ook in De Ronde Venen

Het aantal werkzoekende dat gebruik maakt van de bijstand blijft groeien in De Ronde Venen. De gemeente neemt maatregelen om mensen weer aan werk te helpen, maar het is onduidelijk of deze maatregelen ook echt iets opleveren. In 2015 was er een tekort van ruim 400.000 euro op de bijstandsuitkeringen. Tegelijkertijd bleef er geld over dat bedoeld was om mensen te ondersteunen om weer aan het werk te komen.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het aantal mensen zonder werk groeit en er tegelijkertijd geld op de plank blijft liggen om deze mensen naar werk te begeleiden.”

Weinig aandacht voor afstand tot de arbeidsmarkt
Het college van De Ronde Venen heeft aangegeven zich voornamelijk te richten op mensen die relatief gemakkelijk weer werk kunnen vinden. De reden hiervoor is dat dit financieel het meest voordelig is, omdat het uitkeringen scheelt wanneer mensen snel weer aan het werk komen. Hierdoor is er echter minder aandacht voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en wordt het voor deze mensen alleen maar moeilijker om aan werk te komen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het onacceptabel dat mensen die moeilijk aan het werk komen mogelijk niet de ondersteuning krijgen die nodig is.

Werk voor iedereen
Om deze reden diende de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de raadsvergadering van woensdag 6 juli een motie in. De motie vroeg het college om een plan van aanpak te maken waarin beschreven staat hoe het college mensen met ook een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk wil helpen. Met als uitgangspunt dat iedereen de kans moet krijgen om passend werk te vinden en daarvoor ook voldoende ondersteuning moet krijgen.

Een suggestie die de fractie daarbij deed is om gebruik te maken van de Pauw Bedrijven. De Pauw Bedrijven zijn de sociale werkvoorziening waar De Ronde Venen mede-eigenaar van is. Pauw heeft veel kennis en ervaring als het gaat om het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze expertise wordt nu echter alleen ingezet voor mensen die op dit moment een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening en sinds 1 januari 2015 wordt deze indicatie niet meer gegeven. Hetzelfde geldt voor mensen die voorheen een wajong-uitkering kregen. Hierdoor komen mensen die baat zouden hebben bij de begeleiding van Pauw bij de andere werkzoekenden terecht en verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Motie verworpen
Helaas werd de motie verworpen door de fracties van CDA, VVD, RVB en Lijst 8 Kernen. Deze fracties waren van mening dat het huidige beleid voldoet.

“Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad niet bereid is om nog eens kritisch te kijken naar of we nu wel alles doen wat nodig is om mensen aan het werk te helpen. Vooral als het gaat om mensen die moeilijk aan het werk komen,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de motie te lezen.

Hijs de regenboogvlag op Coming Out Dag!

Regenboogvlag
Regenboogvlag

Komende raadsvergadering dienen PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 vinden het belangrijk dat de overheid de vlag op die dag duidelijk zichtbaar maakt en daarmee laat zien dat zij de individuele vrijheid van mensen erkent, beschermt en bevordert.

Acceptatie
Coming Out Dag is in 1988 uitgeroepen tot internationale feestdag. Sinds 2009 is 11 oktober ook in Nederland een officiële dag om de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te bevorderen. Steeds meer overheden hijsen op Coming Out Dag de regenboogvlag. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid Pieter Kroon en D66 fractievoorzitter Kiki Hagen roepen daarom het college op de regenboogvlag op te nemen in de vlaginstructie. Als de motie wordt aangenomen zal op 11 oktober de regenboogvlag in de vlaggenmast van het gemeentehuis gehesen worden.

Niet vanzelfsprekend
Pieter Kroon: “Door het hijsen van de regenboogvlag laat de gemeente zien dat je ook in De Ronde Venen jezelf mag en kan zijn. Of je je nu identificeert als homo, lesbisch, biseksueel, transgender of anderszins, je moet jezelf kunnen zijn.” aldus het PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal raadslid. D66 fractievoorzitter Kiki Hagen vult aan: “Dat is helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar je kunt als gemeente een stap in de goede richting zetten, door onder andere op deze dag zichtbaar te maken dat je in De Ronde Venen jezelf mag zijn. Of je nou hetero, homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent, wees jezelf in onze gemeente, er is plek voor jou.”

Ernst Schreurs: “Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk terug in originele staat”

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, heeft tijdens de commissie van afgelopen donderdag voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk terug te brengen in hun originele staat en zo de zandeilanden te beschermen en de legakkers te behouden.

In het verleden heeft Amsterdam grote hoeveelheden zand uit de Vinkeveense Plassen gehaald voor de bouw van de Bijlmermeer waardoor de plassen erg diep zijn geworden (op sommige plaatsen meer dan vijftig meter). Dit heeft tot gevolg dat veel legakkers langzaam in de plassen verdwijnen.

De gemeente Amsterdam neemt samen met de gemeente De Ronde Venen deel aan het recreatieschap Vinkeveense Plassen. Dit recreatieschap is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de legakkers. Amsterdam wil hier echter niet langer aan bijdragen en wil graag uit het recreatieschap. Het voorstel dat nu voorligt bij de raad is dat de gemeente De Ronde Venen, Amsterdam en de provincie Utrecht bijdragen aan het vernieuwen van de beschoeiingen van de legakkers en de zandeilanden zodat deze de komende veertig jaar weer mee kunnen. Daarmee wil Amsterdam haar verantwoordelijkheden afkopen. Dit is echter geen duurzame oplossing, want na veertig jaar (of zelfs minder) zit onze gemeente met hetzelfde probleem, maar dan draagt de gemeente Amsterdam niet meer bij.

Daarom stelde Ernst Schreurs voor om te onderzoeken of het mogelijk is de plassen weer terug te brengen in de staat van voor dat Amsterdam het zand uit de Vinkeveense Plassen haalde. De wethouder zegde toe te onderzoeken of dit haalbaar is. Als het plan uitvoerbaar blijkt, zou hierin ook rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheden die de plassen nu bieden om te duiken.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met ondiepere plassen zal de golfslag minder worden en is er ook minder onderhoud nodig aan de beschoeiingen van de akkers. Dat is wat de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft een duurzamere oplossing dan telkens diep in de buidel te tasten voor grootschalige vernieuwing van de beschoeiingen.”

De Ronde Venen gebruikt ‘sjoemelstroom’

Windmolen op het terrein van S.C. Johnson in Mijdrecht.

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat de gemeente De Ronde Venen geen groene stroom, maar zogeheten ‘sjoemelstroom’ inkoopt. Dit is stroom die verkocht wordt als groen, maar in werkelijkheid helemaal niets bijdraagt aan de opwekking van duurzaam energie.

De Ronde Venen neemt namelijk stroom af die is ‘vergroend’ met certificaten van waterkrachtcentrales uit Noorwegen. Deze certificaten moeten garanderen dat de stroom die in Noorwegen is opgewekt, ten goede komt aan het stroomverbruik van De Ronde Venen. Maar omdat in Noorwegen het hele land draait op waterkrachtenergie, heeft niemand in Noorwegen behoefte aan die certificaten om aan te tonen dat de stroom daar duurzaam is opgewerkt. Daarom worden deze goedkoop verkocht om grijze stroom elders als groen te verkopen. In werkelijkheid wordt er daardoor helemaal geen extra stroom groen opgewekt en blijft de groene stroom gewoon in Noorwegen.

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dan ook dat De Ronde Venen bij de eerstvolgende inkoop moet overstappen op écht groene stroom en heeft de wethouder daar afgelopen maandag toe opgeroepen. De wethouder zegde toe zodra het contract afloopt zich zoveel mogelijk in te spannen om écht groene stroom in te kopen.

Raadslid Pieter Kroon: “Een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en recent nog de ambitie heeft uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn kan niet aankomen met de inkoop van sjoemelstroom. Alleen stroom van Nederlandse wind-, zon- of waterkracht is 100% duurzaam en draagt bij aan het opwekken van meer duurzame energie in Nederland.”

Hieronder legt het HIER klimaatbureau uit hoe het nu precies zit met ‘sjoemelstroom’:

Veel meer vliegtuigen boven De Ronde Venen

KLM-toestel op landingsbaan Schiphol
KLM-toestel op landingsbaan Schiphol

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de toegenomen luchtverkeersbewegingen boven De Ronde Venen. In 2015 was er al sprake van een toename door onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het daardoor toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit najaar start er verder een experiment waarbij het luchtverkeer dat bij Schiphol opstijgt vanaf de Kaagbaan eerder af zal buigen naar het oosten. Hierdoor zal het luchtverkeer boven De Ronde Venen verder toenemen. Inwoners ondervinden hier last van door een toename van de geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.

TNO toonde eind 2014 al aan dat de concentraties van het schadelijke ultrafijnstof rondom Schiphol sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het RIVM is sinds kort dan ook een onderzoek gestart naar de effecten van de luchtvervuiling door Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat de gevolgen zijn ten aanzien van dit route-experiment voor De Ronde Venen. De fractie wil onder meer weten welke dorpen er het meeste last van zullen ondervinden en of er nog meer plannen op stapel staan die een toename van het luchtverkeer voor De Ronde Venen betekenen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de overlast van het luchtverkeer ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken en hoe het college voornemens is de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit. Met ontwikkelingen als de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en experimenten als deze komt een gezonde leefomgeving steeds verder onder druk te staan en dat baart ons zorgen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Tóch geld voor zorg naar asfalt, maar wel een stevige duurzaamheidsambitie

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 en donderdag 2 juni werd de kadernota behandeld. In deze nota staan de belangrijkste dingen die in de begroting voor 2017 moeten komen.

Bezuiniging op zorg, investering in asfalt
Uit de kadernota bleek dat het nieuwe college structureel 740.000 euro wil bezuinigen op de zorg en dit vervolgens wil investeren in asfalt. Dit terwijl er binnen de zorg nog ontzettend veel onzekerheden zijn. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) spreekt onder meer van een ‘black box’: niemand weet nog waarom er minder mensen zorg nodig lijken te hebben sinds de gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. Een voorstel van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal om te onderzoeken hoe het komt dat er geld is overgebleven kreeg geen steun van coalitiepartijen CDA, VVD en RVB en werd daarmee verworpen. Een voorstel van de volledige oppositie om niet te bezuinigen op zorg werd eveneens verworpen door de coalitiepartijen.

“Het kan niet zo zijn dat we geld over houden op de zorg en dat we daarbij niet onderzoeken wat daar de oorzaak van is. Alle signalen wijzen erop dat we het geld nog hard nodig hebben. Het nieuwe college kiest er op voorhand voor om dit overgebleven geld te bezuinigen en zelfs te investeren in asfalt. Dat is onbegrijpelijk,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Kinderarmoede
Behalve dat de bezuiniging op zorg niet voorkomen kon worden, werden ook twee voorstellen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal om iets te doen aan kinderarmoede niet gesteund. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat 8,1% van de kinderen in De Ronde Venen het risico loopt om op te groeien in armoede. De fractie deed dan ook samen met de ChristenUnie-SGP en Lijst 30-11 een voorstel om een plan op te stellen om kinderarmoede in De Ronde Venen te voorkomen en te verminderen. Helaas steunden de coalitiepartijen CDA, VVD en RVB dit voorstel niet. Ook een voorstel dat de fractie samen indiende met Lijst 30-11, D66 en Lijst 8 Kernen om kinderen die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals dat ook bij sport kan, kreeg onvoldoende steun.

“Het is enorm teleurstellend dat de nieuwe coalitiepartijen kinderarmoede niet als een urgent probleem zien en dat concrete voorstellen om daar iets aan te doen niet op voldoende steun kunnen rekenen,” aldus raadslid Pieter Kroon.

De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040
Naast de tegenvallers op het gebied van het sociaal domein was er ook succes. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal diende namelijk samen met Lijst 30-11, D66 en Lijst 8 Kernen een motie in om als gemeente toe te werken naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Deze motie kon wel op steun rekenen en werd raadsbreed aangenomen.

Raadslid Pieter Kroon: “Met deze motie heeft de gemeente De Ronde Venen de ambitie uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een mooie en concrete duurzaamheidsambitie, nu is het zaak om daar ook concreet aan te gaan werken!”

CDA, VVD en RVB: Geld voor zorg naar asfalt

Fractievoorzitter Ernst Schreurs
Ernst Schreurs

Uit de Kadernota 2017, waarin in grote lijnen de begroting van de gemeente wordt voorbereid, blijkt dat CDA, VVD en RVB willen bezuinigen op de zorg, en investeren in asfalt.

In 2015 heeft gemeente De Ronde Venen geld over gehouden aan de kosten voor zorg. Het is nog onduidelijk hoe dit komt. Zijn er minder mensen die zorg nodig hebben, zijn de indicaties te streng geweest of heeft het Rijk altijd teveel geld aan zorg besteed? Zonder op antwoord op deze vragen te wachten, stellen de coalitiepartijen voor om het budget voor 2017 met 600.000 euro te verminderen. Bovenop de Rijksbezuiniging van 1,2 miljoen euro, komt dit uit op een bezuiniging van 1,8 miljoen euro op zorg.

Kiki Hagen, fractievoorzitter D66: “Uit een recent rapport van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er nog heel veel onduidelijkheid is over de kosten voor zorg. Het SCP noemt het sociale domein van gemeenten een ‘Black box’. Niemand weet hoeveel mensen, ouderen en kinderen, zorg nodig hebben, en of de juiste mensen zorg krijgen of niet. Nu al bezuinigen geeft daarmee het verkeerde signaal.”

De ChristenUnie/SGP is het hier mee eens. Wim Stam: “de wethouders konden tijdens de Commissie niet aangeven waar de overschotten vandaan komen. Wij vermoeden dat er mensen thuis zitten die geen zorg durven te vragen, vooral ouderen.” Leonie Minnee, Lijst 8 Kernen vult aan: “Ook onder de jeugd zijn waarschijnlijk nog niet alle jongeren bereikt die hulp kunnen gebruiken. Dit gaat in de toekomst problemen geven. Denk aan al die jongeren die nu thuis op de bank hangen, maar met een zinvolle invulling van hun dagen aan hun toekomst zouden kunnen werken. Niemand weet over hoeveel jongeren het hier gaat. Nu al bezuinigen gaat hierbij zeker niet helpen.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het daarnaast ook een verkeerd signaal dat er wel geld wordt uitgetrokken om wegen te verbeteren. Ernst Schreurs: “Er ligt op het gemeentehuis een lijst van wegen die onderhoud nodig hebben. Dit zijn wegen die technisch slecht zijn, of een gevaar voor het verkeer opleveren. De wegen die het college nu voorstelt om als eerste aan te pakken, staan niet op deze lijst. Op de vraag waarom deze wegen aangepakt gaan worden, antwoorden het college “omdat deze wegen voor de inwoners het meest zichtbaar zijn.” Schreurs kan zich  er niet in vinden dat er geld besteed gaat worden aan wegen die technisch nog voldoen en niet gevaarlijk zijn.

Zowel CDA als VVD en RVB waren opvallend stil tijdens de discussies over de bezuinigingen op de zorg, en de investeringen in prima wegen. Tijdens de raadsvergaderingen van 1 en 2 juni zullen ook zij met een standpunt moeten komen over deze wonderlijke gang van zaken.

1 2 3 9