Sportgebouw met zwembad in Abcoude moet er komen

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is zeer enthousiast over het plan van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) voor een nieuw zwembad met gymzalen in Abcoude. Het sportgebouw moet het voormalige Meerbad en de huidige Kees Bon zaal vervangen. Het plan zal dit jaar nog als burgerinitiatief worden ingediend waarna de gemeenteraad hierover een uitspraak zal doen. Als de raad het plan goedkeurt staat in principe niets de realisatie van het sportgebouw meer in de weg.

“Er ligt een prachtig ontwerp en een zeer uitgebreide en goed onderbouwde business case, meer dan je van een burgerinitiatief zou mogen verwachten. Het plan toont aan dat de bouw van een nieuw zwembad met gymzalen niet alleen mogelijk, maar ook haalbaar is. Dit nieuwe sportgebouw zal bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Abcoude en omgeving, van jong tot oud. Wij steunen dit burgerinitiatief dan ook van harte,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Jaarlijkse bijdrage en borgstelling
Om het sportgebouw te realiseren hebben beide stichtingen steun nodig van de gemeente. Zo is de grond aan de Spoorlaan, waar het gebouw is beoogd, eigendom van de gemeente. De beide stichtingen willen deze grond verkrijgen door deze te ruilen tegen de grond waarop de Kees Bon zaal staat, deze grond is namelijk eigendom van de Stichting Abcoude Sport. Op de grond van de Kees Bon zaal kan de gemeente vervolgens woningen realiseren en daarmee extra inkomsten genereren. Naast het ruilen van de grond moet de gemeente ook borg willen staan voor een lening van 7 miljoen euro en moet de gemeente bereid zijn om jaarlijks 200.000 euro bij te dragen.

Pieter Kroon: “De gemeente is wettelijk verplicht om te voorzien in gymzalen voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. Omdat de verouderde Kees Bonzaal haar deuren in 2020 sluit moet de gemeente deze sowieso vervangen. Met het sportgebouw slaat de gemeente dus twee vliegen in één klap.”

Negatief advies college
Hoewel het college positief is over het ontwerp van het sportgebouw en de gedegen business case die eraan ten grondslag ligt, vindt zij de financiële risico’s toch te groot. Want ondanks dat de business case conservatief is ingestoken, is het college toch bang dat de kosten hoger uit zouden kunnen vallen en dat de gemeente in dat geval een hogere bijdrage zal moeten betalen. De kans hierop lijkt niet zo groot, maar is voor het college toch reden om negatief te adviseren.

Pieter Kroon: “Het college lijkt last te hebben van koudwatervrees. De bijdrage van 200.000 euro per jaar is namelijk niet zo hoog. Ter vergelijking: het Veenweidebad in Mijdrecht kost de gemeente jaarlijks 833.000 euro en dan heb je alleen nog maar een zwembad. Daarnaast betaalde de gemeente voorheen al 100.000 euro per jaar voor het verouderde Meerbad, terwijl er nu een splinternieuw sportgebouw met zwembad én gymzalen voor terug komt. De stichtingen hebben de business case daarbij goed onderbouwd, dus wij achten de risico’s op een hogere bijdrage niet zo groot.”

Keuze aan de raad
Het college heeft negatief geadviseerd, maar de uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad. De raadsleden van de verschillende partijen zullen dan ook hun eigen afweging moeten maken.

“Hoewel veel fracties zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken, kunnen wij heel erg duidelijk zijn. Wij vinden dat er sprake is van een goed plan dat financieel goed is onderbouwd. Wat ons betreft moet dit zwembad met gymzalen er dan ook komen,” aldus Pieter Kroon.

Raadslid Pieter Kroon werd ook geïnterviewd door RTV Ronde Venen over het nieuwe sportgebouw. U kunt het interview hieronder terugkijken (vanaf 3:49):

Gemeenteraad kiest unaniem voor klimaatneutrale gemeente in 2040

Windmolen op het terrein van SC Johnson
Windmolen op het terrein van SC Johnson

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem ingestemd met het spoorboekje om te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2040. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij dat het spoorboekje met deze brede steun is vastgesteld!

Het spoorboekje kwam er naar aanleiding van een motie waar PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vorig jaar het initiatief toe had genomen en welke raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op om een voorstel te doen voor een programma richting 2040 met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale gemeente in 2040. Met het spoorboekje worden de eerste stappen daartoe gezet.

Raadslid Pieter Kroon: “De ambitie die we gesteld hebben is groot, maar zeker haalbaar en bovenal noodzakelijk. Alle signalen lijken er namelijk op te wijzen dat klimaatverandering sneller plaatsvindt dan men voorheen had gedacht. De tijd van achteroverleunen is dan ook voorbij, het is tijd voor actie!”

Het spoorboekje zet een duidelijke koers uit, schetst de uitdagingen die voor ons liggen en de mogelijkheden waarop deze in De Ronde Venen het hoofd geboden zouden kunnen worden. De verdere uitwerking komt echter pas nu het spoorboekje is vastgesteld, in de vorm van een transitieplan elektriciteit en een transitieplan warmte.

“We kijken uit naar de komst van beide transitieplannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt waar de komende tijd de nodige discussies over gevoerd zullen moeten worden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier goed in mee te nemen, om zo te komen tot transitieplannen met zoveel mogelijk draagvlak. De gemeente kan namelijk grote ambities uitspreken, maar die zijn alleen haalbaar als we het samen doen,” aldus Pieter Kroon.

Benieuwd naar het spoorboekje? Je kunt het hier lezen!

Verzoek tot uitstel verkoop legakkers niet gehonoreerd

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 maart dienden de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om de verkoop van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen op te schorten. Hiermee wilden beide partijen bereiken dat verkoop pas plaatsvindt, nadat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten kunnen hebben in het proces en dat de handhaving op orde moet zijn. De motie kreeg geen steun van de overige politieke partijen en werd daarmee verworpen.

Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor een door hen ingediende motie met een wel heel opmerkelijke opdracht voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie mee moet geven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om zelf een mening te vormen en dus ook om vrij te stemmen. De Plassenraad is het algemeen bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming over de verkoop van de legakkers te bespreken.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “De legakkers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt bekeken wat er in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we daarmee willen, hierbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van de legakkers doorkruist dit precaire proces.”

Inwoners en organisaties niet betrokken
Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht om deze kosten op zich nemen. In het verleden is besloten de legakkers pas te verkopen zodra er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat er op de eilanden wel en niet kan. Het besluit om de legakkers nu al te verkopen kwam voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.

Gemeente neemt voorschot op bestemmingsplan
De mededeling aan toekomstige kopers dat de gemeente onderzoekt of de gebruiksmogelijkheden op de legakkers in de toekomst mogelijk kunnen worden verruimd, wekt verwachtingen die het college niet waar kan maken. Meer dan de helft van de te verkopen legakkers liggen namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit te lopen op het bestemmingsplan wordt niet serieus omgegaan met de verschillende belangen in het gebied.

Bezwaren van diverse kanten
Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), De Groene Venen, De Kleine Natuur, stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op de legakkers en verdere verloedering van de plassen. Helaas bleek tijdens de raadsvergadering dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad geen boodschap had aan deze bezwaren.

“Wij vinden het onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter Kroon.