Nominaties gevraagd voor uitreiking prijs Groene Lintjes

PvdA–GroenLinks-LokaalSociaal reikt op zaterdag 28 juni voor de derde keer de “Groene Lintjes” uit. Dit is een onderscheiding die gaat naar mensen die zich op positieve wijze inzetten voor groen, milieu en duurzaamheid in de gemeente De Ronde Venen. Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten nomineren.

In gemeente De Ronde Venen zijn er gelukkig heel wat mensen die zich inzetten voor milieu en natuurbehoud. Zij doen dat met enthousiasme en deskundigheid en verlangen daar, behalve het behalen van resultaten, gewoonlijk niets voor terug. Om deze mensen een blijk van waardering te geven en hun aktiviteiten te stimuleren, heeft PvdA–GroenLinks-LokaalSociaal een jaarlijkse Groene Lintjes uitreiking in het leven geroepen. In elk van de drie categorieën: Personen, Ondernemers en Organisaties wordt een lintje uitgereikt.

Vorig jaar waren de winnaars: de biologische melkveehouders Joost en Liesbeth Samsom uit Wilnis, Minse de Bos Kuil van Zonnig Baambrugge en Zorgboerderij Amstelkade uit Wilnis. Het is de bedoeling winnaars uit vorige jaren aan de jury te laten deelnemen.

Weet u iemand die een groen lintje verdient, of wilt u bij de uitreiking aanwezig zijn, dan hoort de jury dit graag. Als u iemand nomineert, krijgt u uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking.

U kunt uw nominatie zenden aan drv@groenlinks.nl of naar PvdA–GroenLinks-LokaalSociaal, Haagwinde 49, 1391 XX Abcoude. Graag voorzien van motivatie vóór 7 juni aanstaande inzenden.

Benieuwd naar de winnaars van de voorgaande jaren? Klik dan hier.

De Ronde Venen heeft nieuw college van Burgemeester en Wethouders

college2014compilatieDe gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De partijen CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie/SGP, hebben donderdag 8 mei een akkoord bereikt over de vorming van een coalitie. De vier partijen leveren ieder een wethouder aan het nieuwe college. De wethouders worden donderdag 15 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Het coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gesloten heeft als motto ‘Samen werken, samen zorgen’ gekregen. De nieuwe coalitie wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke, groene gemeente blijft met een gezonde, groeiende economie. Besturen in 2014 betekent volgens de nieuwe coalitie meer dan ooit dat moet worden samengewerkt. ‘Het doel is om de toekomst van onze gemeente zoveel mogelijk met anderen vorm te geven. Daarom staat die samenwerking tussen gemeente en inwoners, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven centraal in ons beleid’, schrijven de partijen in het coalitieakkoord. Het bereikte akkoord is inmiddels goedgekeurd door de fracties van de vier partijen.

Het nieuwe college krijgt vier wethouders. Elke wethouder wordt aanspreekpunt voor twee kernen en heeft een specifiek thema. Namens het CDA wordt David Moolenburgh wethouder van onder andere Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht en Financiën. Tevens is hij de eerste loco-burgemeester. Hij wordt aanspreekpunt voor Mijdrecht en de Hoef en heeft als thema Duurzaamheid.

Namens RVB wordt Anco Goldhoorn wethouder en tweede loco-burgemeester. Hij krijgt onder andere de Participatiewet, WWB, Minimabeleid, Economie en Bedrijvigheid, Recreatie, Reiniging en Afvalbeleid en Milieu in zijn portefeuille. Hij wordt bestuurlijk aanspreekpunt voor Abcoude en Amstelhoek en heeft als thema: Wijkgericht Werken.

Erika Spil wordt wethouder namens PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en derde loco-burgemeester. Zij heeft de onderwerpen WMO/AWBZ, Gezondheid, Kunst en Cultuur (inclusief Monumenten) en Dienstverlening in haar portefeuille. Zij wordt aanspreekpunt voor Vinkeveen en Waverveen en heeft als thema: Coördinatie herstructurering Sociaal Domein.

Wethouder namens CU/SGP en vierde loco-burgemeester wordt Aldrik Dijkstra met in zijn portefeuille de onderwerpen Jeugd, Onderwijs, Sport, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Groen, Vastgoed en Grondexploitaties. Hij is aanspreekpunt voor Wilnis en Baambrugge en heeft als thema: Jeugd en gezin.

Bart van Meijl, die als formateur het voortouw had bij de onderhandelingen, is zeer tevreden over het bereikte akkoord. ,,De gesprekken zijn soepel en in een goede sfeer verlopen. De vier partijen spreken in het akkoord duidelijk uit te willen werken aan een gemeente met een gezonde financiële huishouding en zo min mogelijk lastenverhoging voor inwoners. Een gemeente die oog en aandacht heeft voor de acht kernen waaruit zij bestaat en waar duurzaamheid en veiligheid belangrijke speerpunten zijn.’’

Donderdagavond 15 mei 2014 wordt het bereikte coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Tevens worden tijdens deze vergadering de vier wethouders benoemd. De openbare raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Benieuwd naar het coalitieakkoord? Hier kunt u het downloaden.

Gesprekken over vorming coalitie verlopen voortvarend

De partijen CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie/SGP hebben deze week verschillende gesprekken gevoerd over de vorming van een coalitie in de gemeente De Ronde Venen. De gesprekken vinden plaats onder leiding van Bart van Meijl. Het streven is de besprekingen over uiterlijk anderhalve week af te ronden.

Bart van Meijl is penningmeester en lid van het dagelijks bestuur van het CDA landelijk. Hij is al geruime tijd en in verschillende functies actief in de lokale, regionale en landelijke politiek. Van Meijl: ,,De gesprekken tussen de partijen verlopen in goede harmonie en een constructieve sfeer. Ik merk dat er tijdens de besprekingen veel punten zijn die de partijen met elkaar verbindt.’’ Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat de vier partijen tot een akkoord kunnen komen. Het streven is het coalitie-akkoord voor 15 mei te kunnen presenteren. De wethouders van het nieuwe college kunnen dan in de raadsvergadering van 15 mei worden benoemd. De eerste vergadering van het nieuwe college zou dan op dinsdag 20 mei zijn.