PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal verbaasd over niet uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar zwembad in Abcoude

DSC_3875De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft met verbazing kennis genomen van het voorstel van het college om geen verder haalbaarheidsonderzoek te doen naar het behouden van een zwemvoorziening in Abcoude.

“Het college heeft kort vooronderzoek gedaan waarbij twee aanbieders zijn gevraagd om een prijsopgaaf. Op basis hiervan heeft het college de conclusie getrokken dat het behouden van een zwemvoorziening in Abcoude niet haalbaar is. Dat is wat ons betreft echter niet voldoende. Er moet een écht haalbaarheidsonderzoek komen waarin een stuk breder wordt gekeken en ook de stichting Zwembad Abcoude en de Actiegroep Meerbad betrokken worden”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Zo is er volgens de fractie onvoldoende gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, en ook niet naar het vinden van mogelijke partners om het zwembad mee te realiseren. Daarnaast is in het collegeakkoord afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zou worden uitgevoerd naar het realiseren van een beperkte zwemvoorziening in Abcoude. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal er bij het college dan ook op aandringen om een gedegen haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Mocht het college hier geen gehoor aan geven, dan is de fractie voornemens een motie in te dienen.

Algemene beschouwingen begroting 2015

Ernst
Fractievoorzitter Ernst Schreurs

Donderdag 6 november sprak fractievoorzitter Ernst Schreurs tijdens de algemene beschouwingen over de visie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal op de plannen die het college in haar begroting heeft geformuleerd voor het jaar 2015.

De focus van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal dit jaar in het bijzonder liggen op het sociaal domein, cultuur en recreatie, milieu en duurzaamheid, volkshuisvesting en algemeen bestuur en samenwerking.

Sociaal Domein

Schreurs sprak zijn vertrouwen uit in de uitvoering van de transities in het sociaal domein, wel drong hij er op aan dat onze fractie het belangrijk vindt dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Werk biedt namelijk zelfstandigheid, ook voor mensen met een beperking. Daarvoor moet soms “Beschut Werk” gecreëerd worden. De fractie vindt het belangrijk dat het hier om écht werk gaat, en niet om een dagbesteding of om vrijwilligerswerk. Mensen mogen niet zomaar “geparkeerd” worden, aldus Schreurs. Daarnaast pleitte Schreurs voor het vrijstellen van mantelzorgers tot het leveren van een tegenprestatie in het kader van de participatiewet.

Cultuur & Recreatie

Wat betreft cultuur en recreatie ziet de fractie De Ronde Venen graag geprofileerd worden als een prominent Groene Hart gemeente. Daarnaast drong Schreurs aan op het benutten van de recreatieve potentie van de Vinkeveense Plassen. Een fijne plas om in en op te recreëren is wat betreft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een schone plas. De laatste twee jaar heeft een particulier initiatief geleid tot succesvolle schoonmaakacties van de Vinkeveense Plassen, met inzet van vele vrijwilligers. De gemeente heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen in natura. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zou graag zien dat deze actie met steun van de gemeente naar een nog professioneler niveau getrokken zou worden. Dit enerzijds vanuit het belang van schone plassen, maar anderzijds ook vanuit het oogpunt van de profilering van de Vinkeveense Plassen en daarmee de hele gemeente De Ronde Venen. Hiertoe diende de fractie een motie in, en deze werd aangenomen.

Daarnaast sprak Schreurs zijn verbazing uit over de plannen van het college om geen haalbaarheidsonderzoek uit te willen voeren naar de mogelijkheid om een betaalbare zwemvoorziening te realiseren in Abcoude. De fractie vindt dan ook dat het college alsnog met een onderzoek moet komen en daar de stichting Zwembad Abcoude bij moet betrekken.

Schreurs sprak ook over de bibliotheken in de gemeente. De bibliotheek heeft een bezuinigingsopdracht van 100.000 euro en daarvan is tot noch toe slechts 40.000 euro gerealiseerd. De resterende 60.000 moest bezuinigd worden voor 1 januari 2015. De bibliotheek heeft echter aangegeven die bezuiniging mogelijk niet te halen voor die datum en meer tijd nodig te hebben. Het niet tijdig behalen van de bezuiniging zou de sluiting van de vestiging in Wilnis betekenen. Schreurs pleitte er dan ook voor om de datum waarop de bezuiniging gerealiseerd moet zijn met drie maanden uit te stellen. Zo heeft de bibliotheek extra tijd om de bezuinigingsdoelstelling te behalen en de vestiging in Wilnis te behouden. Hiertoe diende de fractie samen met Lijst 8 Kernen een motie in, en deze werd aangenomen.

Milieu & Duurzaamheid

Wat betreft milieu en duurzaamheid memoreerde Schreurs aan zijn inbreng van het jaar daarvoor. Daarin vroeg de fractie aandacht voor biologische landbouw, de aanleg van biogasinstallaties en voor meer gebruik van zonnepanelen. Toen is ook gevraagd om aandacht voor het probleem van intensieve veeteelt. “Concrete actiepunten die niets aan actualiteit hebben verloren”, aldus Schreurs. Daarnaast riep Schreurs het college op om oog te blijven houden voor duurzaamheid bij agrarische ontwikkelingen. In de visie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal moeten agrariërs ook zoeken naar alternatieve manieren om hun omzet te vergroten als de lokale situatie geen schaalvergroting toelaat. Ook sprak Schreurs zijn tevredenheid uit wat betreft de ambitie van het college om meer duurzaamheid op te nemen in toekomstige woningbouwprojecten. Woningen bouwen die 10% duurzamer zijn dan verplicht in het bouwbesluit van 2015 is een begin, maar het kan best ambitieuzer. Het streven moet wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft gericht zijn op het bouwen van energieneutrale woningen.

Daarnaast diende de fractie op dit onderwerp, samen met D66, twee moties in. De eerste pleitte voor overleg met de agrarische sector om te bezien in hoeverre en op welke wijze de agrarische bedrijfstak kan bijdragen aan onze gemeentelijke milieudoelstellingen. Daarnaast vroeg de motie om te streven naar een gezamenlijk programma van gemeente en LTO om (meer) agrarische bedrijven te stimuleren tot het beschikbaar stellen van de daken van schuren ten behoeve van zonnepanelen en het stimuleren van meer biogasinstallaties. De tweede motie vroeg om een onderzoek naar de mogelijkheid om een systeem van diftar in te voeren. Hierbij betaald een inwoner voor de hoeveelheid restafval die hij produceert. Dit betekent dat het zou gaan lonen om minder restafval te produceren en meer afval te scheiden. Beide moties zijn aangenomen.

Volkshuisvesting

Wat betreft volkshuisvesting gaf Schreurs aan dat hij de visie van het college ondersteund wat betreft het inspelen op de marktvraag, maar dat dat niet mag betekenen dat er voor mensen met lagere inkomens geen kwalitatief goede, betaalbare woningen gebouw zouden worden. Dat het voor een ontwikkelaar commercieel minder aantrekkelijk is om dergelijke woningen te bouwen mag geen reden zijn om de woningen niet te bouwen. Het college zal daar de woningcorporatie en ontwikkelaars op moeten blijven aanspreken en daarmee rekening moeten houden bij het opstellen van overeenkomsten met deze partijen.

Algemeen Bestuur & Samenwerking

Schreurs gaf aan dat onze gemeente economisch gezien vooral gericht is op de metropoolregio Amsterdam. Het college zoekt ook in die regio naar samenwerking met andere gemeentes. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat die samenwerking niet mag leiden tot verzwakking van onze positie als Groene Hart gemeente en de belangen die we hebben in de regio Utrecht. Samenwerking met andere Groene Hart gemeentes is en blijft hierbij belangrijk. Daarnaast sprak Schreurs over de plannen van De Ronde Venen om samen met Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) samen te gaan werken op het gebied van de ambtelijke uitvoering. Voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is het van belang dat ook gekeken wordt naar alternatieve samenwerkingsverbanden, met bijvoorbeeld Groene Hart gemeenten en dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente om desgewenst niet of slechts gedeeltelijk samen te werken met de DUO-gemeenten.

Financiën

De transities in het sociaal domein, de actualisatie van de grondexploitaties, de september circulaire en het nieuwe verdeelmodel van de bijstandsuitkeringen trekken een zware wissel op de gemeentelijke financiën voor 2015. Het is het college gelukt om ook na de verwerking van de septembercirculaire en het nieuwe verdeelmodel een sluitende begroting op te stellen. Om dit te realiseren stelde het college wel voor om de OZB te verhogen met 7,5%. Vooral om hiermee een voorschot te nemen op de stijgende kosten als gevolg van de transities in het sociaal domein. Op zich vindt PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal dit verdedigbaar. “Het belangrijkste is dat inwoners van onze gemeente de zorg krijgen die ze nodig hebben”, aldus Schreurs. Echter, de fractie staat ook open voor andere financieringsmodellen.

Tijdens de begrotingsraad heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal samen met het CDA, CU-SGP en RVB een motie ingediend om de OZB niet te verhogen en het tekort voor dit jaar te dekken vanuit de algemene reserves. Zo kan dit jaar bezien worden hoeveel geld de gemeente structureel tekort komt en hoe dat structureel te dekken.

Tot slot

Tot slot sprak Schreurs, namens zijn fractie, de waardering uit voor alle inspanningen, door iedereen gedaan, die zich professioneel of vrijwillig voor onze gemeente heeft ingezet en de ondersteuning die de fractie bij haar werk heeft gekregen. Daarmee, en met de goede samenwerking met het college en de gemeenteraad, ziet de fractie 2015 met vertrouwen tegemoet.

Klik hier om de volledige algemene beschouwingen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal te lezen.

Blog: Abcoude zwemt…

DSC_3876…in het geld. Het gemiddelde vermogen van de Abcoudenaar behoort tot de hoogste van Nederland. Toen we nog een zelfstandige gemeente waren, stonden we in de top 10 van de rijkste gemeenten in Nederland. Voetballers en trainers van Ajax, specialisten en hoogleraren van het AMC en bekende televisiesterren. De huizenprijzen liggen ver boven het gemiddelde in Nederland en datzelfde geldt voor het aantal miljonairs, dat zijn er meer dan honderd.

We klagen er met z’n allen over dat de voorzieningen teruglopen, in de zorg voor de jeugd voor de ouderen. De overheid vindt dat we het zelf maar moeten doen, zij zijn er klaar voor, maar is de burger er ook klaar voor?

We willen met z’n allen het zwembad voor Abcoude behouden. Een nieuw bad kost 4,5 miljoen en er is per jaar €129.000 nodig voor de exploitatie. Dat moet toch op te brengen zijn met elkaar in zo’n rijke gemeenschap? En waarom gebeurt dat dan niet? We zijn niet zeker van de toekomst en zitten daarom op de centen, het zit in de stenen en nog wat van die argumenten.

Een paar jaar geleden was ik met de fietsclub in Zwitserland, in een klein plaatsje met 800 inwoners. Er stond een nieuw zwembad met sporthal. Heeft de gemeente dat betaald? Ja, voor een stukje, maar het grootste deel komt van een top 100 tennisser, die woont hier in het dorp… waarom kunnen wij dat niet in Abcoude?

Econoom Igar Agur heeft de oplossing, in zijn boek “Voorbij de heilige huisjes van de Nederlandse economie” adviseert hij een basisbelasting van 1 procent van de waarde van je huis per jaar, oplopend naar 2% voor een huis van 2,5 ton en 3% voor een huis van 5 ton. Zelfs Robert de Niro moet in de VS 3% betalen over zijn optrekje. De gemiddelde miljonair in Nederland woont in een huis van 5 ton. Die honderd miljonairs uit Abcoude leveren al 1,5 miljoen aan belasting per jaar op. We geven dat niet aan Den Haag, maar heffen het via de WOZ. Iedereen rijk! Kunnen we meer dan 10 zwembaden van onderhouden!!

Idealistisch? Nee, solidair net als in Zwitserland. En als je het niet kunt opbrengen? Dan verkoop je je huis toch aan het pensioenfonds?

Overigens heeft de staat een groot deel van je huis al betaald. Als je op je huis van 5 ton een hypotheek hebt genomen van hetzelfde bedrag met 5% rente en je betaalt een inkomstenbelasting van 52% en laat je hypotheek 30 jaar aflossingsvrij staan, krijg je van de staat over die 30 jaar een hypotheekrenteaftrek van €390.000 dat is 78% van de initiële kosten!!  En dat bedrag wordt direct naar de banken toegesluisd. Geen wonder dat ze niet failliet mochten gaan.

Dus contranando incrementum, tegen de stroom inzwemmen maakt je sterk.

Hans van Kessel