Esther Grondijs draagt het raadslid-stokje over aan Pieter Kroon

Esther Grondijs
Esther Grondijs

Esther Grondijs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) heeft besloten om terug te treden als raadslid en het stokje over te dragen aan fractie-assistent Pieter Kroon (26). De reden hiervoor, zo schrijft zij aan de burgemeester, is haar observatie van de snelle ontwikkeling van Pieter Kroon als gedreven en deskundig fractiegenoot.

“Ik geef, zoals ik ook altijd in mijn werk heb gedaan, jonge mensen graag de kans hun talenten snel te laten groeien op een plek waar deze tot wasdom kunnen komen, met bijbehorende verantwoordelijkheid en status. Het doet mij dan ook plezier om op deze wijze te kunnen bijdragen aan de borging en toekomst van een sociaal en groene inbreng in ons hoogste bestuursorgaan van onze gemeente, de gemeenteraad,” aldus Esther Grondijs.

Esther zal politiek actief blijven binnen haar fractie als commissielid van diverse raadscommissies. “Voor mijzelf zal er inhoudelijk weinig wijzigen, alleen de gemeenteraadsvergaderingen vallen af.”, schrijft zij in haar brief. Haar werk als lid van het Ombudsteam van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en als bestuurslid van de lokale PvdA-afdeling zet ze ongewijzigd voort. Ook als niet-raadslid blijft zij zich bovendien en met wellicht meer tijd, inzetten voor de totstandkoming van een nieuw zwembad in Abcoude.

Pieter Kroon
Pieter Kroon

De als sociaal psycholoog afgestudeerde Pieter Kroon uit Baambrugge stond op plaats vier bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en heeft de afgelopen twee jaar als fractie-assistent en commissielid binnen het gemeentelijk bestuur ervaring opgedaan. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen was hij kandidaat voor GroenLinks. Hij is nu fractiemedewerker en commissielid voor GroenLinks in de provincie Utrecht. Ook heeft hij een periode stage gelopen in de Tweede Kamer bij de fractie van GroenLinks als assistent van Jesse Klaver. “Het gemeenteraadswerk trekt mij bijzonder aan. Ik heb er erg veel zin in om deze uitdaging aan te gaan”, aldus Pieter Kroon. Esther Grondijs ziet Pieter’s kennis van het provinciaal beleid op allerlei vlakken, zoals openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, buitengebied en milieu, als een enorme aanwinst voor de raad. “Hij is voor ons een linking pin met de provincie. Maar behalve dat is hij ook een ervaringsdeskundige op terreinen waar jongeren tegen aan lopen in onze gemeente. Bijvoorbeeld het tekort aan betaalbare huurwoningen, een probleem dat door vele jongeren met hem in de gemeente wordt gevoeld en waar wij ons als fractie voor inzetten.”

Als alle formaliteiten goed worden doorlopen kan Pieter in de raadsvergadering van februari worden beëdigd.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen over nieuw bestemmingsplan Buitengebied-West

Landschap DonkereindPvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de procesnota en de nota van uitgangspunten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied-west (het gaat hier om het buitengebied aan de westzijde van de A2).

De fractie is van mening dat de focus op dit moment te veel ligt op het creëren van mogelijkheden voor agrariërs om uit te breiden en er weinig tot geen aandacht is voor verduurzaming van de landbouw.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft komt er meer aandacht voor verduurzaming van de landbouw en worden er grenzen gesteld aan de mate waarin agrariërs kunnen uitbreiden. De steeds verder groeiende veestapel zorgt namelijk voor tal van problemen. Zo is er door de steeds verder stijgende productie van bijvoorbeeld melk sprake van een steeds verder dalende prijs, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat, waarin er steeds meer geproduceerd moet worden om een rendabele bedrijfsvoering te behouden. Het permanent vergroten van agrarische bedrijven is dan ook geen oplossing om te komen tot een gezonde en duurzame agrarische sector. Naast dat dit economisch niet voordelig is, is steeds verdere uitbreiding ook nadelig voor natuur, dierenwelzijn en milieu. Zo bleek recentelijk nog dat door alle uitbreidingen de normen voor de uitstoot van fosfaat overschreden dreigen te worden. De provincie Utrecht heeft de dubieuze eer om daarin koploper te zijn.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft, zouden agrariërs zich beter kunnen richten op verduurzaming en onderscheiding binnen de landbouw. Hiermee kan een hogere prijs verkregen worden voor het product, en kan er toegewerkt worden naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De gemeente kan daar aan bijdragen door heldere eisen te stellen op het gebied van grondgebondenheid. Hierbij is er sprake van een directe relatie tussen de hoeveelheid dieren die de boer heeft en de hoeveelheid grond. Zo kan in een volledig grondgebonden situatie alle voer van het eigen land gehaald worden en kan ook alle mest afgezet worden op datzelfde land. Zo ontstaat er een gesloten voer-mest kringloop. Dit stimuleert ook de weidegang die wij erg belangrijk vinden. Daarnaast kan de gemeente ook grenzen stellen aan de grootte van bouwblokken, waardoor échte megastallen onmogelijk gemaakt worden. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ziet graag een agrarische sector met aandacht voor natuur, milieu en dierenwelzijn waar de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar product. Er zijn hiervan in de gemeente reeds goede voorbeelden.

Daarnaast is de partij van mening dat intensieve veehouderijen in de gemeente De Ronde Venen geen plaats zouden moeten hebben. Dit omdat intensieve veehouderijen dieronvriendelijk zijn, maar ook omdat deze gezondheidsrisico’s met zich mee brengen door geurhinder, fijnstof en het vergrote risico voor het ontstaan en verspreiden van ziektes en epidemieën. Deze vormen van veehouderij passen wat ons betreft dan ook niet in het open veenweidelandschap. Bestaande intensieve veehouderijen kunnen wat de fractie betreft blijven, maar niet verder uitbreiden. Daarbij is er voor nieuwe intensieve veehouderijen wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft geen plaats.

Wat betreft natuur ligt de focus in het bestemmingsplan vrijwel volledig op recreatie. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het belangrijk dat er in de natuur gerecreëerd kan worden, maar vindt ook dat wat betreft belasting van de natuur niet de grenzen opgezocht moeten worden. Je moet van de natuur kunnen genieten, maar dat betekent niet dat er overal altijd maar gerecreëerd moet kunnen worden. Natuur moet zich ook kunnen ontwikkelen en dan is het belangrijk dat deze niet overal verstoord wordt.

Klik hier om de vragen te lezen.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CU-SGP vragen verduidelijking over OV-concessie

Bus 130 Station BreukelenPvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP delen de teleurstelling van het college over de uitkomst van de aanbesteding voor het busvervoer in onze gemeente. De fracties zullen op korte termijn ook contact opnemen met hun partijgenoten in Provinciale Staten om hun mening hierover bekend te maken.

De fracties begrijpen, dat er ook een aantal verbeteringen in de nieuwe dienstregeling zitten maar zijn wel benieuwd naar de concrete betekenis daarvan voor onze gemeente. Volgens de website van Syntus betreft dat meer bussen, een betere nachtbusverbinding en betere aansluitingen. Om die reden hebben beide fracties vandaag een aantal vragen aan het college hierover gesteld. “Snel iets roepen is makkelijk, maar voordat we een definitief oordeel vellen en onze visie inbrengen bij de statenleden van de betrokken fracties, willen we wel de feiten goed op een rij hebben” zo stellen de fracties. Overigens zijn de eerste contacten met partijgenoten in de provinciale staten al wel gelegd over dit dossier.

Hoewel we nog niet alle details van de nieuwe dienstregeling kennen, lijkt het erop dat de lijnen waar de laatste jaren het meeste over te doen is geweest er niet beter op worden. “Het belang van lijn 130 moet bij de provincie bekend zijn, gezien de moties in de achterliggende jaren” aldus Wim Stam (fractievoorzitter CU-SGP). “Helaas zien we niet de gewenste verbetering, doortrekken naar Utrecht Centraal Station, maar juist een verslechtering doordat deze lijn niet meer langs het industrieterrein zal gaan rijden”.

Ook lijn 120 is meerdere keren bij de provincie onder de aandacht gebracht. “Dit is een belangrijke lijn voor Abcoude en haar buitengebied” zo geeft Ernst Schreurs (fractievoorzitter PvdA-GL-LS) aan. “Juist de bereikbaarheid van het station in Abcoude hebben we meerdere keren bepleit. De fracties zijn hier dan ook verbaasd over, omdat de provincie heeft aangegeven het station Abcoude als OV-knooppunt te zien. Alleen komt daar nu en straks geen enkele bus” aldus Ernst Schreurs. Daarenboven blijkt dat lijn 126 Abcoude zelfs in zijn geheel gaat mijden. De aanpassingen op deze vaak besproken lijnen zet ook de onderlinge bereikbaarheid tussen de kernen aan beide zijden van de A2 onder druk. “Juist in het landelijk gebied is goed openbaar vervoer van groot belang” stelt Ernst Schreurs. En zijn conclusie is dan ook “Het zou zo maar kunnen dat deze verslechteringen tot meer autogebruik gaat leiden, wat toch niet het doel van de provincie kan zijn, gezien haar duurzaamheidsdoelstellingen”.

Interessant is de nieuwe “M-lijn”, een bus die een ronde in Mijdrecht gaat maken. Dit sluit aan bij het “drie-laags-model” (trein, snelle buslijnen tussen knooppunten, lokale busrondes) zoals eerder bij de provincie bepleit. Maar de nu geschetste route voegt weinig toe. “We constateren dat het grootste deel van deze extra lokale lijn dezelfde route volgt als de reguliere buslijnen. Wijken als Proosdijlanden en Hofland Noord blijven nog steeds op redelijk grote loopafstand van de bushaltes liggen. Daarnaast ontsluit deze lijn ook niet de kleine kernen zoals bijvoorbeeld Waverveen” zo is de analyse van Wim Stam. De fracties roepen het college dus op om deze route met provincie en Syntus te bespreken en te komen tot een beter aanvullende lokale buslijn, zodat dit concept ook echt iets toevoegt.

Beide fracties zullen, na een verdere analyse van de aanpassingen in de dienstregeling, contact zoeken met hun fracties in de provincie. “Wij zullen de fracties laten weten waar volgens ons aanpassingen moeten komen in de nu voorgestelde dienstregeling”, aldus beide fractievoorzitters.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.