Verzoek tot uitstel verkoop legakkers niet gehonoreerd

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 maart dienden de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om de verkoop van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen op te schorten. Hiermee wilden beide partijen bereiken dat verkoop pas plaatsvindt, nadat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten kunnen hebben in het proces en dat de handhaving op orde moet zijn. De motie kreeg geen steun van de overige politieke partijen en werd daarmee verworpen.

Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor een door hen ingediende motie met een wel heel opmerkelijke opdracht voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie mee moet geven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om zelf een mening te vormen en dus ook om vrij te stemmen. De Plassenraad is het algemeen bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming over de verkoop van de legakkers te bespreken.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “De legakkers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt bekeken wat er in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we daarmee willen, hierbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van de legakkers doorkruist dit precaire proces.”

Inwoners en organisaties niet betrokken
Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht om deze kosten op zich nemen. In het verleden is besloten de legakkers pas te verkopen zodra er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat er op de eilanden wel en niet kan. Het besluit om de legakkers nu al te verkopen kwam voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.

Gemeente neemt voorschot op bestemmingsplan
De mededeling aan toekomstige kopers dat de gemeente onderzoekt of de gebruiksmogelijkheden op de legakkers in de toekomst mogelijk kunnen worden verruimd, wekt verwachtingen die het college niet waar kan maken. Meer dan de helft van de te verkopen legakkers liggen namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit te lopen op het bestemmingsplan wordt niet serieus omgegaan met de verschillende belangen in het gebied.

Bezwaren van diverse kanten
Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), De Groene Venen, De Kleine Natuur, stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op de legakkers en verdere verloedering van de plassen. Helaas bleek tijdens de raadsvergadering dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad geen boodschap had aan deze bezwaren.

“Wij vinden het onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter Kroon.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: “Geen racebaan dwars door Vinkeveen”

Schets van variant 2

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college om een nieuwe ontsluiting van de N201 over de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat verder uit te werken. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vreest dat het uitwerken van deze richting een eerste stap is naar het ook daadwerkelijk realiseren van een nieuwe verkeersader door Vinkeveen en stemde daarom tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met een nieuwe ontsluiting over de Ringdijk ontstaat er een verkeersstroom dwars door Vinkeveen, over de Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg naar de Mijdrechtse Dwarsweg. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Op die route fietsen heel veel mensen, waaronder schoolgaande kinderen. Bovendien betekent een nieuwe weg veel overlast voor de omwonenden door geluid en fijnstof. Zo “betaalt” de ene helft van Vinkeveen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in de andere helft. Dat moeten we niet willen.”

Centrumplan Vinkeveen
Het voorstel voor de nieuwe ontsluiting van de N201 komt voort uit het nieuwe Centrumplan voor Vinkeveen, met woningbouw ten westen van de Herenweg aan weerszijden van de N201. Op en om het terrein van de voormalige Betonindustrie De Adelaar wordt een nieuw centrum voorzien, als verbinding  tussen het dorp en de plassen. Met de nieuwe ontsluiting moet de Herenweg ontlast worden.

Twee verschillende varianten
De gemeenteraad kreeg de keuze uit twee varianten voor het verbeteren van de aansluiting op de N201. Variant 1 is het verhogen van het viaduct en het verlengen van de bestaande op- en afritten. Variant 2 is het aanleggen van nieuwe op- en afritten op de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat aan de ene kant en een nieuwe verbinding naar de Baambrugse Zuwe aan de andere kant. De voorkeur van het college ging naar het uitwerken van variant 2, hiervoor heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook gekozen.

Uitwerken alternatieven
De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil dat er ook serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van een nieuwe westelijke randweg op voldoende afstand van de bebouwing. Zo rijdt het verkeer namelijk niet dwars door het dorp.

Daarnaast wil de fractie graag onderzoeken of een aanpassing op variant 1 uitkomst biedt. Hierbij wordt de Herenweg autoluw gemaakt, zodat alleen bestemmingsverkeer van deze route gebruik maakt en het doorgaande verkeer via de N201 rijdt. Helaas wilde een meerderheid van de raad geen alternatieven onderzoeken.

Ernst Schreurs: “Welke andere oplossing het ook wordt, variant 2 is wat ons betreft onacceptabel. We willen geen racebaan dwars door Vinkeveen.”

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil te veel geheven precariobelasting teruggeven aan alle inwoners

Ronde Venen Belang (RVB) en VVD hebben deze week in een persbericht laten weten een bedrag van 1,5 miljoen euro aan geheven precariobelasting terug te willen geven aan inwoners en bedrijven via een verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB). PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het idee om geld terug te geven aan de inwoners sympathiek, maar zet haar vraagtekens bij de manier waarop RVB en VVD dit willen doen.

“Het kan niet zo zijn dat geld dat door alle inwoners via de energierekening is opgebracht, via de OZB wordt teruggegeven aan alleen woningeigenaren. Dat is geld overhevelen van huurders naar woningbezitters. En hoe duurder de woning, hoe meer je terugkrijgt. Op deze manier is het een omgekeerde ‘Robin Hood-actie’ en daar kunnen wij niet aan meewerken”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

De Ronde Venen heft sinds 2016 jaarlijks zo’n 2 miljoen euro aan precario bij netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens. Deze precario wordt geheven op leidingen en kabels die boven, op of onder grond van de gemeente lopen. De belasting wordt door Stedin en Vitens doorberekend in de water- en energierekening van inwoners en ondernemers. Landelijk ontstond er vorig jaar discussie over deze vorm van belastingheffing. Hierdoor was het onduidelijk of de gemeente de geheven belasting mocht houden. Daarom is besloten om de geheven belasting in depot te houden tot deze niet meer betwist kon worden. Dat is nu het geval.

Het geheven bedrag aan precariobelasting heeft nog geen bestemming. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil graag meedenken over hoe we dit bedrag ten goede kunnen laten komen aan alle inwoners. Dat gebeurt niet als we de OZB verlagen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Als we besluiten het geld terug te willen geven, dan moet dat op een manier waarbij iedereen die heeft betaald geld terugkrijgt en niet alleen woningeigenaren. Anders is het niet meer dan een villasubsidie.”