Japanse Duizendknoop gevaar voor biodiversiteit, natuur en infrastructuur

Japanse Duizendknoop

Op steeds meer plekken in het land rukt de Japanse Duizendknoop op. Deze woekerplant is een invasieve exoot en richt grote schade aan aan inheemse bloemen en planten. De duizendknoop groeit namelijk zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien, waarmee de biodiversiteit aan planten en dieren afneemt. De plant is daarnaast in staat om door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. Daarmee kan de plant ook aan infrastructuur en gebouwen grote schade aanrichten. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente de duizendknoop tijdig signaleert en bestrijdt. 

Bestrijding Japanse Duizendknoop is een uitdaging
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is echter niet zo makkelijk. De plant groeit snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot wel vier meter diep. Daarnaast kunnen de verschillende knopen van de plant op zichzelf wortel schieten. Om de duizendknoop te bestrijden moet je er dan ook vroeg bij zijn. De methode die door de meeste gemeenten gebruikt wordt en het meest effectief lijkt, is het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Dit middel is echter erg controversieel door de schadelijkheid voor natuur, milieu en gezondheid. Er zijn gelukkig ook alternatieven, maar de effectiviteit daarvan verschilt per situatie. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de plant volledig af te graven, varkens de plant weg te laten wroeten en grazen, de plant voor langere tijd af te dekken, de plant te injecteren met heet water of door gebruik te maken van biologische bestrijdingsmiddelen als Ecostyle Ultima.

Schriftelijke vragen
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen gevraagd of het college bekend is met de risico’s en gevaren van de Japanse Duizendknoop en of de gemeente een goed beeld heeft van de verspreiding in De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de Japanse Duizendknoop tijdig te signaleren en te bestrijden en welke methoden daarvoor worden gebruikt. Ook wil de fractie weten of inwoners betrokken (gaan) worden bij de bestrijding van de duizendknoop, net zoals dat in Amersfoort het geval is. Daar worden inwoners gevraagd om hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en signaleringen aan de gemeente door te geven.

Raadslid Pieter Kroon: “De Japanse Duizendknoop vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit, natuur en infrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat de verspreiding van deze invasieve exoot tijdig een halt toe wordt geroepen. Wij zijn benieuwd naar wat het college tot nu toe gedaan heeft en verder voornemens is om te gaan doen. Daarbij vinden wij het van belang dat het college inzet op methoden die natuur- en milieuvriendelijk zijn.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Initiatief voor sportgebouw met zwembad krijgt zomer voor aangepast plan

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 29 juni was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een sportgebouw met zwembad in Abcoude. De raad moest die avond een besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Helaas liep het deze avond net even anders. Al snel bleek dat het burgerinitiatief het niet zou halen. De verhoudingen lagen, met 13 stemmen voor en 14 tegen, dicht bij elkaar. De initiatiefnemers krijgen nu de zomer de tijd om een aangepast plan in te dienen, dat wel op een meerderheid kan rekenen. 

Bezwaren
Uit de inbreng van de verschillende fracties bleek al snel dat de fracties van het CDA, VVD en Ronde Venen Belang niet voor zouden stemmen. Alleen Yvonne Welter (VVD) zou in afwijking van haar fractie wel voorstemmen. De bezwaren van deze fracties richtten zich met name tegen de hoogte van het bedrag waarvoor de gemeente borg zou moeten staan en de vrees dat de exploitatiebijdrage van de gemeente, van 200.000 euro per jaar, hoger uit zou vallen door tegenvallers bij de bouw en de uiteindelijke exploitatie. Hoewel de initiatiefnemers rekening hadden gehouden met alle mogelijke risico’s, wilden de hiervoor genoemde partijen toch meer zekerheid.

Zomer voor aangepast plan
Toen tijdens het debat bleek dat het initiatief het niet zou halen, hebben wij voorgesteld om het initiatief over de zomer heen te tillen om zo de initiatiefnemers de mogelijkheid te geven het plan dusdanig aan te passen dat de bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen. Na een aantal schorsingen is daartoe ook besloten. In de tussentijd zal wethouder Schuurs ook uitwerken hoeveel het zou kosten om alleen gymzalen te bouwen zodat een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen een sportaccommodatie/gymzaal met en zonder zwembad.

Raadslid Pieter Kroon: “Het is jammer dat het burgerinitiatief niet is aangenomen, maar we zijn blij dat de raad ons voorstel heeft gevolgd en dat de initiatiefnemers de zomer hebben gekregen voor een aangepast plan dat wel op een meerderheid kan rekenen. Wij zijn van mening dat er een goed plan lag met een goede businesscase waarin voldoende rekening was gehouden met mogelijke risico’s. Wij zien het aangepaste plan echter graag tegemoet en hopen dat dat plan wel op een meerderheid kan rekenen. Wat ons betreft moet het sportgebouw met zwembad er komen!”

Het aangepast voorstel zal besproken worden in de commissie van 11 september en definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 28 september.

Kijk hieronder onze inbreng in de eerste termijn van de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.

Nieuw groenbeleidsplan vastgesteld

Leiboom

Op maandag 3 juli werd het nieuwe groenbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan bepaalt hoe wordt omgegaan met het openbaar groen in de gemeente. Wij hebben het beleidsplan middels moties en amendement op een aantal punten bij weten te sturen.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft zit het groenbeleidsplan in de basis goed in elkaar. Er is namelijk voldoende aandacht voor biodiversiteit, klimaat en inwoners zijn bij de totstandkoming nauw betrokken. In de raad hebben we aangegeven dat we het ook belangrijk vinden dat inwoners betrokken blijven en om dit extra kracht bij te zetten hebben wij een amendement van D66 daartoe gesteund.

Hoewel het plan in de basis goed in elkaar zat, waren er een aantal punten waarop wij vonden dat het beter kon of eigenlijk: beter moest. Daartoe hebben wij in de raadsvergadering een aantal voorstellen gedaan:

Verruiming groenuitgiftebeleid: het eerste punt waarop wij een amendement hadden ingediend was de verruiming van het groenuitgiftebeleid. Het college stelt daarmee voor om het makkelijker te maken om openbaar groen te verkopen aan inwoners. Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft is dit onwenselijk. Zo kan openbaar groen namelijk bij de eigen tuin getrokken worden met in het meest ongunstige geval een schutting eromheen. Zo verdwijnt er dus steeds meer groen uit de publieke ruimte. Met het amendement dat wij hadden ingediend wilden wij voorkomen dat het college openbaar groen zou verkopen door dit alleen mogelijk te maken wanneer de gemeenteraad daar in specifieke gevallen toestemming voor zou verlenen. Helaas bleek er onvoldoende steun voor dit amendement.

Bescherming bomen: daarnaast hebben wij een amendement ingediend om te voorkomen dat gemeentelijke bomen onnodig gekapt worden. In het groenbeleidsplan zijn voor elk type groen namelijk zogenaamde ‘streefbeelden’ vastgesteld. Deze beelden geven aan hoe het groen er in een buurt of wijk uit zou moeten zien. Zo staan er volgens het streefbeeld in principe geen hele grote bomen in een straat in een wijk. Dit betekent echter dat wanneer iemand bij de gemeente aangeeft last te hebben van een grote eik in de straat, dat deze gekapt kan worden omdat deze niet past in het streefbeeld.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat deze reden op zichzelf geen reden mag zijn om tot kap over te gaan, daarvoor moet er meer aan de hand zijn en moet er echt sprake zijn van onevenredige overlast. Met het amendement dat wij voorstelde werd benadrukt dat een dergelijke boom alleen gekapt mag worden als er sprake is van onevenredige overlast, waarvoor de gemeente eerder regels heeft opgesteld, of wanneer er sprake is van noodzakelijk vervangingsonderhoud.

Hoewel de wethouder aanvankelijk positief was over het amendement en aangaf dat dat ook was hoe zij het voor zich zag, trok zij de steun voor het amendement tijdens de vergadering toch weer in door protest van de VVD. Hoewel het amendement het om die reden niet haalde, hebben wij genoegen genomen met het feit dat de wethouder heeft toegezegd dat het niet passen van een boom in het streefbeeld nooit de enige reden kan zijn voor de kap van een boom.

Bomen met twee eigenaren: in de jaren ’50 en ’60 wijken van met name Abcoude staan een aantal bomen op de erfgrens. Deze bomen hebben dan ook twee eigenaren (de gemeente en een inwoner). Als een zogenaamde ‘mandelige’ boom gekapt moet worden en vervolgens herplant, dan moet deze volgens lokale regelgeving minstens een halve meter uit de erfgrens van de inwoner geplaatst worden (zodat er niet langer twee eigenaren zijn). In sommige gevallen kan dit echter betekenen dat er geen ruimte is voor een boom en dat deze niet teruggeplaatst kan worden.

Om dit te voorkomen hebben wij een amendement ingediend dat stelt dat wanneer een boom niet teruggeplaatst kan worden in de openbare ruimte en ook niet in de tuin van de inwoner, dat het dan mogelijk moet zijn om de boom terug te plaatsen op de plek waar deze stond. Zo blijft de boom wel twee eigenaren houden, maar wordt voorkomen dat karakteristieke bomen die het straatbeeld bepalen verloren gaan. Tot onze blijdschap is dit amendement wél aangenomen!

Behoud particuliere bomen: in het groenbeleidsplan gaat het vooral om het groen dat in eigendom is van de gemeente. Een groot deel van de bomen in onze gemeente is echter particulier eigendom. Een inwoner is vrij om een eigen boom te kappen, tenzij deze boom op de waardevolle bomenlijst staat. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is van mening dat de gemeente meer zou kunnen en moeten doen om ook particuliere bomen te beschermen.

Middels een motie hebben we dan ook gevraagd aan het college om te onderzoeken hoe we particuliere bomen beter kunnen behouden. Bijvoorbeeld door inwoners advies te geven over hoe ze hun boom het beste kunnen onderhouden zodat deze in de toekomst geen overlast veroorzaakt of door invoering van een meldingsplicht. Helaas voelde een meerderheid van de raad hier niets voor en werd de motie verworpen.

Beleidsregels eerst bespreken met de raad: verder hebben wij een drietal moties ingediend die het college de opdracht geven om beleidsregels die het college nog gaat vaststellen eerst te bespreken met de gemeenteraad. Deze beleidsregels gaan over de volgende zaken:

  • Groen en duurzame energie: het college gaat nog regels opstellen over hoe om te gaan met klachten over bomen die licht wegnemen voor zonnepanelen of zonnecollectoren. Ofwel: wanneer mag een boom gekapt worden ten gunste van duurzame energie? Wij zijn van mening dat een boom niet zomaar gekapt mag worden als een inwoner zonnepanelen op zijn dak wil, anders blijven er weinig bomen meer over. Wij hebben dan ook een motie ingediend die het college opdracht geeft deze regels eerst te bespreken met de raad voordat deze worden vastgesteld.
  • Groenuitgiftebeleid: omdat het amendement over het groenuitgiftebeleid het niet zou halen hebben wij een motie ingediend. Het college gaat namelijk nog beleidsregels opstellen waarin aan de hand van een groennorm wordt bepaald hoeveel openbaar groen er in een wijk verkocht kan worden. Ook deze regels worden dankzij onze motie eerst met de raad besproken voordat deze worden vastgesteld. Wij zullen pleiten voor een hoge groennorm waarbij zo min mogelijk openbaar groen verkocht wordt.
  • Omgang met bomen: ook over de manier waarop de gemeente omgaat met bomen worden nog nadere beleidsregels vastgesteld door het college. Ook deze regels worden dankzij een motie van ons nu eerst met de gemeenteraad besproken. Ons doel zal in ieder geval zijn om gezonde bomen in onze gemeente zoveel mogelijk te behouden.

Hoewel een aantal van onze voorstellen over het groenuitgiftebeleid, de kap van bomen en het behoud van particuliere bomen het niet gehaald hebben, hebben wij uiteindelijk wel voor het groenbeleidsplan gestemd. De reden hiervoor is dat we het amendement over het groenuitgiftebeleid hebben weten te vervangen door een motie die toch nog ruimte geeft voor verdere sturing op de verkoop van het openbaar groen en we ten aanzien van de kap van bomen de toezegging van de wethouder hebben gekregen dat zij het beleid uit zal voeren conform de geest van het amendement.

De motie over het behoud van particuliere bomen was een voorstel voor een onderzoek en niet zozeer een wijziging van het beleid zelf. Het niet aannemen van die motie was dan ook geen reden om tegen het groenbeleidsplan te stemmen. Daarmee is het groenbeleidsplan met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

Klik hier om het nieuwe groenbeleidsplan te lezen.