Vragen naar aanleiding overlast helikoptervluchten

Helikopter

In Abcoude was het op 23 september een af- en aanvliegen van helikopters. Voor veel inwoners van Abcoude een grote ergernis door de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat. Helaas was dit niet eenmalig. Zo zijn er voor dit jaar nog meer ontheffingen verleend voor helikoptervluchten vanuit het Gein.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij vinden recreatieve helikoptervluchten boven rustige gebieden als het Gein en bewoonde gebieden als Abcoude onwenselijk. Inwoners ervaren al veel overlast door de vliegtuigen vanaf Schiphol en dan is het constante geluid van af- en aanvliegende helikopters geen welkome toevoeging.”

Ontheffing door provincie
Ontheffingen voor het mogen opstijgen en landen van helikopters worden verleend door de provincie. Zo verleende de provincie niet alleen een ontheffing voor het 55 keer mogen opstijgen en landen op 23 september, maar ook een ontheffing voor het 50 keer mogen opstijgen en landen in het Gein op 12 nader te bepalen dagen in 2017. Deze laatste ontheffing is na bezwaren van de stichting Spaar het Gein aangepast naar het 10 keer mogen opstijgen en landen op 21 oktober en 16 december. Hoewel de provincie de tweede ontheffing na bezwaar dus heeft ingeperkt, blijft er een flink aantal vluchten mogelijk boven het Gein en Abcoude.

Gemeente kan vluchten mogelijk voorkomen
Bij het verlenen van een ontheffing wordt de gemeente alleen door de provincie geraadpleegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is echter vrijwel nooit reden om een ontheffing niet te verlenen. Tijdens de commissievergadering op 14 september jl. bleek uit de beantwoording van mondelinge vragen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal dat het opstijgen en landen van helikopters mogelijk wel voorkomen kan worden wanneer dit strijdig is met het bestemmingsplan.

Schriftelijke vragen
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin vraagt de fractie onder meer of het college ook van mening is dat recreatieve vluchten boven rustige gebieden als het Gein en laag over woonwijken onwenselijk zijn. Verder vraagt de fractie zich af hoe de vluchten in verhouding staan tot de actie ‘Geef stilte een stem’ waar De Ronde Venen aan deelneemt. Met die actie pleit de gemeente voor behoud van rust in het Groene Hart.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij begrijpen best dat het leuk kan zijn om een rondje te vliegen met een helikopter, maar wat ons betreft niet zonder rekening te houden met stiltegebieden en woonwijken.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Burgerinitiatief voor sportgebouw met zwembad in Abcoude aangenomen!

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 28 september was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw in Abcoude. Tot grote vreugde van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is het plan zo goed als unaniem aangenomen.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend blij dat het burgerinitiatief is aangenomen! Dankzij het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers is het uiteindelijk gelukt om een ruime meerderheid achter het plan te krijgen en kan er, als alles goed gaat, vanaf 2020 weer gezwommen worden in Abcoude!”

Gecombineerd sportgebouw
Het nieuwe sportgebouw bestaat uit zowel een zwembad als een grote sportzaal en vervangt daarmee het voormalige Het Meerbad en de verouderde Kees Bonzaal. Met de komst van dit sporthuis wordt opnieuw onderdak geboden aan de Abcoudse zwemsportverenigingen, kunnen kinderen weer leren zwemmen in Abcoude en zal het voor ouderen makkelijker worden om met deze blessurevrije sport in beweging te blijven. De grote sportzaal biedt ruimte voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude en aan verschillende (binnen)sportverenigingen.

Pieter Kroon: “Dit sporthuis is een investering in het verenigingsleven, de gezondheid van onze inwoners en de veiligheid in een waterrijke gemeente als de onze. Door het formaat van de sportzaal biedt deze niet alleen ruimte voor bestaande en nieuwe binnensportverenigingen, maar ook voor zaalvoetbal- en hockey. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de hockey en voetbal in Abcoude in vervulling.”

Burgerinitiatief
Het nemen van dit besluit via een burgerinitiatief is behalve bijzonder, ook uniek te noemen. Uniek voor De Ronde Venen, maar ook uniek in zijn soort qua volledigheid en omvang. Begin 2016 gaf Esther Grondijs, voormalig raadslid van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, aan haar raadslidmaatschap neer te willen leggen om zodoende de Stichting Zwembad Abcoude te kunnen helpen bij het schrijven van de business case en het burgerinitiatief. In januari 2017 was de business case voor een nieuw gecombineerd zwem/gymgebouw gereed en na analyse van de plannen door een externe partij en na verschillende informatieavonden en commissievergaderingen en bijstellingen heeft dit uiteindelijk geleid tot een burgerinitiatief dat zo goed als unaniem door de gemeenteraad wordt gedragen.

Pieter Kroon: “Esther meende meer te kunnen bereiken voor de inwoners van Abcoude door zich bij de actiegroep te voegen dan in de raad te blijven zitten. Wij zijn erg trots op haar inzet en doorzettingsvermogen en het resultaat dat de initiatiefnemers behaald hebben. Met het aannemen van dit initiatief blijkt eens te meer dat burgerparticipatie en vrijwilligerswerk de moeite waard zijn en dat waar een wil is, ook een weg is!”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.

De opheffing van PAUW Bedrijven is definitief

PAUW Bedrijven

Tot grote teleurstelling van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen op 28 september besloten om de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven definitief op te heffen.

Raadslid Pieter Kroon: “We hadden samen met vijf andere gemeenten een uitstekend werkende sociale werkvoorziening, PAUW Bedrijven, die mensen met een beperking aan zinvol en betaald werk hielp. Nu wordt deze gemeenschappelijke regeling opgeheven en moet de gemeente de sociale werkvoorziening zelf gaan organiseren. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Bovendien is er geen zekerheid dat de nodige kennis en ervaring in voldoende mate beschikbaar blijft.”

Opheffen van PAUW Bedrijven niet nodig
De reden voor het opheffen van PAUW Bedrijven is volgens het college dat sinds het sluiten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2015 er geen nieuwe mensen meer bijkomen die een indicatie hebben om bij PAUW te werken. Dat betekent dat het aantal zogenaamde ‘Wsw’ers’ steeds minder wordt en de werkvoorziening op termijn onrendabel zou worden. Daarbij wordt echter vergeten dat, hoewel er geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de Wsw, er altijd mensen met een beperking zullen zijn, die graag willen en kunnen werken. Met en voor deze mensen kan PAUW Bedrijven gewoon rendabel blijven draaien. Dat is ook de koers waar in meer dan 95% van de gemeenten voor wordt gekozen. Zo niet in De Ronde Venen, de gemeente moet nu zelf gaan voorzien in geschikt werk voor zowel de huidige Wsw’ers als de nieuwe doelgroep.

Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk dat CDA, VVD en RVB voor dit plan gestemd hebben. PAUW Bedrijven wordt opgeheven, terwijl er nog te veel onduidelijk is over hoe de gemeente het zelf moet gaan organiseren. Wat al wel duidelijk is, stemt vervolgens weinig hoopvol. Daarnaast zijn er ook financiële risico’s die nog niet volledig overzien kunnen worden.”

Koers al eerder ingezet
In februari werd al besloten om de koers waarbij PAUW Bedrijven op zou komen houden te bestaan verder uit te werken. De petitie om PAUW te behouden, welke door meer dan 5000 mensen werd ondertekend, werd toen genegeerd. Ook bezwaren vanuit PAUW Bedrijven zelf werden maar beperkt meegenomen.

Pieter Kroon: “Wij zullen de verdere uitwerking van de plannen in ieder geval nauwlettend volgen en voorstellen doen voor verbetering daar waar de uitwerking negatief uitpakt voor Wsw’ers en/of de nieuwe doelgroep.”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.