Algemene beschouwingen begroting 2013 in de gemeenteraad

ernstgeinterviewdOp donderdag 8 november zijn de plannen van het college van B&W van De Ronde Venen voor 2013 besproken.

Onze fractie heeft daar een paar successen behaald: zo werd een motie aangenomen waarin het mogelijk wordt om kwijtschelding van lokale heffingen en belastingen ook aan kleine zelfstandigen en ZZP-ers te verlenen wanneer die een te laag inkomen hebben. Een andere motie van ons die werd aangenomen, maakt dat de kosten van kinderopvang mede in aanmerking worden genomen als uitgaven voor de kwijtscheldingstoets gemeentebelastingen en wordt gekoppeld aan een draagkrachtberekening.

De visie en plannen die de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de raadszitting heeft ingebracht, zijn hier te lezen.