Klimaat en energie

PvdA/GroenLinks staat voor een realistische en daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis. We streven daarbij naar een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040. Waar dat sneller kan, willen we dat zeker sneller doen. De komende jaren zullen de belangrijkste stappen gezet worden. Dat betekent dan ook aanpakken, en niet achteroverleunen en vooruitschuiven.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In uiterlijk 2040 willen we klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een realistische aanpak nodig. Dat betekent inzet op energiebesparing, maximale benutting van zonnepanelen op daken en inzet van innovaties. Daarnaast is ook energieopwek op land nodig, waarbij we samen met inwoners de beste locaties en methoden willen kiezen. Als blijkt dat we met de huidige middelen onze doelen niet halen, willen we dat er een nieuwe afweging gemaakt wordt om het doel wel te behalen.
 • In uiterlijk 2040 verwarmen we onze huizen en andere gebouwen duurzaam en zonder fossiele bronnen. Daarvoor maken we een plan per wijk, waarbij inwoners advies en ondersteuning op maat krijgen om de juiste stappen te zetten naar een duurzaam verwarmde woning.
 • Stimuleren dat er meer zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst worden op daken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoopacties, ondersteuning van lokale initiatieven zoals energiecoöperaties en indien nodig subsidies.
 • We willen bij energieprojecten inzetten op lokaal eigendom, met een ondergrens van 50%.
 • In samenwerking met Stichting Cazas Wonen (v.h. GroenWest) in uiterlijk 2040 een volledig energieneutrale sociale woningvoorraad realiseren.
 • Zonnepanelen plaatsen op alle gemeentelijke gebouwen.
 • Parkeerterreinen met zonnepanelen overdekken voor de opwek van schone energie.
 • Geen inzet op biomassa in de vorm van houtstook en mestvergisters.
 • Nieuwe woningen energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bouwen.
 • Erop toezien dat bedrijven de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • De gemeente koopt alleen écht groene energie in, afkomstig van 100% Nederlandse zonne- en windenergie.
 • Meer samenwerking met (lokale) maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de Energieke Rondeveners en Zon op De Ronde Venen.
 • Onderzoek naar de luchtkwaliteit in De Ronde Venen en een maatregelenpakket in samenwerking met de provincie opstellen om deze te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij zijn de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • We willen een verbod op het afsteken van vuurwerk en alleen nog de mogelijkheid voor het afsteken van vuurwerk op vooraf bepaalde plaatsen in de vorm van bij voorkeur professionele vuurwerkshows.
 • De toenemende overlast van vliegverkeer boven de gemeente beperken, door onder meer actieve lobby met omliggende gemeenten tegen verdere uitbreiding en voor waar mogelijk krimp van het aantal vluchten van en naar Schiphol.
 • We blijven natuur- en milieueducatie ondersteunen.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • In de randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens is door een amendement van PvdA/GroenLinks extra aandacht gekomen voor het combineren van functies bij energieopwek en duidelijke regels voor de participatie van inwoners bij een energieproject. Ook hebben we een amendement ingediend om per energieproject zoveel mogelijk inwoners in de opbrengsten te laten delen.
 • Bij de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens hebben we moties aangenomen gekregen om voorrang te geven aan lokale initiatieven, goede landschappelijke inpassing te borgen en per energieproject een goed onderbouwde lokale draagvlakmeting onder alle inwoners te maken.
 • We hebben ons ingezet om het uitsluiten van windmolens op voorhand te voorkomen en deze keuze per gebied aan inwoners te laten.
 • We hebben ons ingezet om de overlast van Schiphol terug te dringen en verdere uitbreiding van het aantal vluchten te voorkomen.
 • We hebben ons ingezet voor het verminderen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, door te pleiten voor een vuurwerkverbod met uitzondering van aangewezen plaatsen.
 • We hebben ons ingezet om overlast door houtrook tegen te gaan.