Inwonersparticipatie

PvdA/GroenLinks wil dat inwoners de mogelijkheid krijgen om op een gelijkwaardige manier mee te denken met gemeentelijke plannen. Inwoners kunnen ook zelf met voorstellen komen, die ontwikkeling steun PvdA/GroenLinks graag.

Extra aandacht willen we geven aan groepen die minder snel participeren, zoals mensen die in de armoede leven, geen Nederlands spreken of bijvoorbeeld bedgebonden zijn. Ook de zwijgende meerderheid willen wij horen. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk een plek te geven aan de stem van onze toekomst, de jongeren. We besluiten mét elkaar en niet óver elkaar!

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Het inzetten van gelote inwonerjury’s bij belangrijke onderwerpen, zodat daarover een gedegen en gedragen advies komt aan de gemeenteraad.
 • We willen in principe geen gebruik maken van referenda ter ondersteuning van de besluitvorming. De meeste besluiten zijn niet in een simpele ja of nee vraag te vatten. Bij belangrijke onderwerpen geven we de voorkeur aan het inzetten van een gelote inwonerjury.
 • We maken het uitdaagrecht mogelijk. Dat houdt in dat inwoners de gemeente ‘uit mogen dagen’, wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert voor hetzelfde budget beter te kunnen doen. Zij nemen die taak dan over, bijvoorbeeld het onderhoud van een deel van het openbaar groen.
 • Initiatieven van inwoners actief ondersteunen.
 • Met bewoners programma verbetering lokale democratie opstellen.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie.
 • Bij gemeentelijke besluiten betrekken we de inwoners en zetten we in op representatieve participatie. Dat betekent dat we extra investeren om de mening van inwoners te horen die niet zo snel van zich laten horen. Daarbij valt te denken aan:
  • Actief adverteren van de mogelijkheid tot inwonerparticipatie bij jongeren via bijvoorbeeld scholen en sociale media.
  • Het makkelijker maken voor mensen met een beperking om inbreng te leveren.
  • Samen met inwoners bespreken hoe de gemeente hen het beste mee kan laten beslissen en daarvoor mensen betrekken uit groepen die structureel minder participeren.
 • Structureel inwoners betrekken bij het opstellen, uitvoeren én evalueren van beleid.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie van PvdA/GroenLinks is aangenomen om inwonerpanels (ook wel burgerjury’s) mogelijk te maken. Een inwonerpanel is een representatieve groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeenteraad adviseert op een belangrijk onderwerp. Leden van een dergelijk panel of jury horen experts, gaan in discussie met elkaar en komen met een gedragen advies. Dit advies is niet bindend, maar wel zwaarwegend.
 • Een motie ingediend om het uitdaagrecht mogelijk te maken, ook wel ‘right to challenge’. Dat houdt in dat inwoners de gemeente ‘uit mogen dagen’, wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert voor hetzelfde budget beter te kunnen doen. Zij nemen die taak dan over, bijvoorbeeld het onderhoud van een deel van het openbaar groen.
 • Er is een motie van PvdA/GroenLinks aangenomen om bij het verdere traject rond de energietransitie ervoor te zorgen dat alle groepen inwoners gehoord worden in plaats van enkel de mensen die de weg naar de gemeente weten te vinden. Zodat er een representatief beeld ontstaat van de mening van inwoners en er betere besluiten kunnen worden genomen.