Landbouw en voedsel

PvdA/GroenLinks wil de transitie van de landbouw naar een natuurinclusieve, circulaire en klimaatneutrale landbouw ondersteunen. Om deze transitie mogelijk te maken is ook een eerlijke prijs voor de boer nodig, daarom willen we hen ondersteunen om nieuwe afzetkanalen voor gezond voedsel te vinden. Dat vraagt een lokale voedselagenda.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

  • Grondgebonden en biologische landbouw stimuleren, zodat er sprake blijft van weidegang, de voer-mest kringloop gesloten wordt, de biodiversiteit toeneemt en de bouw van megastallen wordt voorkomen.
  • De transitie naar natuurinclusieve, circulaire en klimaatneutrale landbouw ondersteunen.
  • In de aanpak van de stikstofcrisis waar nodig medewerking verlenen aan de uitkoop van agrariërs en het verkleinen van de veestapel.
  • Geen medewerking verlenen aan het vergroten van de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen.
  • Het mogelijk maken landbouwgrond om te zetten naar natuur als dat van belang is voor de ontwikkeling en voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland.
  • Een plan maken voor nieuwe en passende ontwikkelingen op vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt vormt.
  • In samenwerking met de provincie en het waterschap werken aan het tegengaan van bodemdaling in De Ronde Venen. Door bodemdaling verzakken huizen, ontstaat schade aan infrastructuur en is er door oxidatie van het veen sprake van een flinke uitstoot aan broeikasgassen die bijdraagt aan klimaatverandering. We gaan daarbij uit van functie volgt peil. Dat betekent dat we het waterpeil kiezen dat past bij het bodem- en watersysteem van een gebied en daar het grondgebruik op aanpassen, in plaats van andersom.
  • Een lokale voedselagenda maken, met als doel om de ketens tussen boer en de consument korter te maken. Dit verkort de sociale en fysieke afstand, maakt een betere prijs voor de boer mogelijk en geeft ruimte voor verdere verduurzaming.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

  • De uitbreiding van een geitenhouderij voorkomen, die net voor een provinciaal verbod hierop een uitbreiding had aangevraagd. Reden voor het verbod is onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat inwoners in een straal van 1,5 tot 2 km van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben.
  • We hebben ons met succes ingezet op het voorkomen dat grondgebonden agrarische bedrijven kunnen omschakelen naar niet-grondgebonden, intensieve bedrijven. Dit was al verboden, maar doordat de gemeentelijke definitie afweek van die van de provincie, was in De Ronde Venen toch meer mogelijk. Inmiddels zijn die definities mede door onze inzet gelijkgetrokken.