Natuur, biodiversiteit en groen

PvdA/GroenLinks wil de biodiversiteitscrisis aanpakken door te investeren in meer biodiversiteit in het openbaar groen. Verder willen we onze natuurgebieden beschermen en met elkaar te verbinden. Dit vraagt onder meer groene dooradering van de dorpen. Behalve aan meer biodiversiteit draagt dit ook bij aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een actieplan biodiversiteit. Dit plan zet in op meer biodiversiteit in het openbaar groen en buitengebied, onder meer door het planten van verschillende soorten inheemse en gebiedseigen bomen, bloemen en planten. Dit zorgt voor meer jaarronde bloei, versterking van natuurverbindingen, minder snelle verspreiding van (boom)ziekten en plagen, en minder kaalslag bij vervanging.
 • De komende 4 jaar 10.000 extra bomen planten.
 • In elk dorp willen we een pluktuin of voedselbos realiseren.
 • Schaduwroutes met bomen, vooral op plekken die veel bezocht worden en routes waar veel mensen lopen, maar waar nu weinig bomen zijn en het daardoor erg heet wordt op warme dagen.
 • De kap van bomen zoveel mogelijk voorkomen. Waar het toch nodig is zorgen dat niet alle bomen tegelijk gekapt worden en dat op de locatie van de gekapte bomen vlot herplanting plaatsvindt met bomen met dezelfde omvang en grootte.
 • Bij het planten van nieuwe bomen, zeker in woonwijken, voldoende ruimte voor ook grote bomen.
 • Inwoners ondersteunen en adviseren over het onderhoud van hun bomen. Daarmee willen we voorkomen dat particuliere bomen overlast veroorzaken of een gevaar vormen en gekapt worden.
 • De communicatie over de kap van gemeentelijke en monumentale bomen verbeteren door dit niet alleen aan te kondigen met een bericht in de krant, maar ook door een te kappen boom zichtbaar te markeren met bijvoorbeeld een lint en te informeren over de bezwaarmogelijkheden.
 • We ondersteunen de verdere uitbreiding en voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuurverstorende ontwikkelingen in het NNN willen we zoveel mogelijk beperken en voorkomen.
 • De bermen zoveel mogelijk biodivers beheren volgens het Kleurkeur van de Vlinderstichting.
 • In samenwerking met het gemeentelijke leerwerkbedrijf Kansis Groen onderzoeken van de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor biodivers (berm)beheer.
 • Dat openbaar groen niet verkocht wordt of omgezet in verharding om te besparen op onderhoudskosten. Daarmee willen we voorkomen dat steeds meer groen aan de publieke ruimte onttrokken en versteend wordt.
 • Een gemeentelijk SoortenManagementPlan (SMP) maken. Hiermee worden de beschermde plant- en diersoorten in de gemeente in kaart gebracht, zodat bij ingrepen voorkomen wordt dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.
 • De natuurwaarden op de Vinkeveense Plassen beschermen en versterken door in te zetten op natuurontwikkeling, versterking van de natuurverbinding en rustige recreatie als duiken, roeien, zeilen en elektrisch varen.
 • Nieuwe bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk reguleren in het nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand van zonering van de plassen willen we bepalen waar eventueel wel en niet gebouwd mag worden.
 • Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen handhaven op de illegale bebouwing op de legakkers.
 • Geluidsoverlast van feesten en festivals nabij natuurgebieden en woonwijken zoveel mogelijk beperken.
 • Instellen van een gemeentelijke subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals groene daken, een regenton of ontstenen en vergroenen van de tuin. Zo kan water beter worden afgevoerd en hittestress verminderd worden.
 • We blijven aangesloten bij het platform kleine landschapselementen. Daarmee kunnen we aanspraak maken op provinciale subsidies en landschapselementen als knotwilgen, pestbosjes en houtwallen behouden en terugbrengen.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie ingediend om bij energieopwekking in natuurgebieden of weidevogelgebieden te investeren in verbetering van de natuurwaarden en het leefgebied voor weidevogels.
 • Aandacht gevraagd voor de bestrijding van invasieve exoten als de Aziatische Duizendknoop, die andere inheemse plantensoorten verdrijft en daarmee schade toebrengt aan de biodiversiteit.
 • Ingezet op versterking van de natuurverbindingsfunctie en bescherming van de natuurwaarde op de Vinkeveense Plassen in het kader van het nieuwe bestemmingsplan.
 • Ingezet om bomenkap op verschillende locaties in de gemeente te voorkomen of te beperken en in te zetten op herplanting.
 • Een motie aangenomen om te stoppen met bestrijding van onkruid met glyfosaat (Roundup), en in plaats daarvan inzetten op niet-chemische bestrijdingsmethoden.
 • Ingezet op beperking verkoop openbaar groen en daarmee het behoud van een groene wijk.
 • De gemeente zet na vragen van ons steeds meer in op elektrisch materieel in de groenvoorziening, zoals elektrische bladblazers. Die produceren minder lawaai en zijn beter voor het milieu.
 • De gemeente is op ons verzoek aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen, zodat we aanspraak maken op provinciale subsidies en landschapselementen als knotwilgen, pestbosjes en houtwallen kunnen behouden en terugbrengen.