Onderwijs

Kinderen krijgen de kans hun talenten te ontplooien. Daarvoor zetten we in op betaalbare opvang, goede jeugdzorg, uitstekend onderwijs en moderne sportvoorzieningen. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Daarvoor willen we passend onderwijs dat voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is in onze gemeente.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

  • Een goede spreiding van basisscholen waarbij ingespeeld wordt op groei en krimp van het aantal leerlingen.
  • De basisschool in De Hoef en Baambrugge behouden.
  • Scholen tot multifunctionele gebouwen maken, waar onderwijs, begeleiding en vrije tijd samenkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een Integraal Kindcentrum (IKC).
  • Aandacht voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE levert een aanzienlijke bijdrage aan de kansen voor kinderen.
  • Dat scholen de – financiële – mogelijkheid krijgen om schoolzwemmen dan wel ‘natte gym’ te geven, wanneer zij dat willen.
  • Dat de gemeente een convenant sluit met scholen en ondernemers over het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken.
  • De veiligheid in en rondom scholen verbeteren voor kinderen. Het gaat dan om verkeersveiligheid (oversteken, fietsen, Kiss&Ride plekken) en sociale veiligheid.
  • We steunen initiatieven ter ondersteuning van het techniekonderwijs, zoals de jaarlijkse techniek driedaagse.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

  • Voorstellen gesteund voor de ontwikkeling en renovatie van nieuwe schoolgebouwen, in de vorm van Integrale Kindcentra (IKC’s).
  • Gymonderwijs voor de basisscholen in Abcoude vanaf 2021 in Het Sporthuis Abcoude.