Werk, inkomen en economie

Het is voor iedereen belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Of dat nu in de vorm van werk is of op een andere manier. Het geeft zelfvertrouwen, waardering en zingeving. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil PvdA/GroenLinks extra ondersteuning bieden bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding.

Het uitgangspunt van het economisch beleid is de inzet op brede welvaart en de transitie naar een circulaire economie: een economie die toekomstbestendig is en waar iedereen eerlijk in meedeelt.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Iedereen heeft recht op werk. Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat ook hij of zij naar eigen vermogen zo ver mogelijk op de participatieladder komt. Waar het niet mogelijk is om werk te vinden bij een reguliere werkgever, voorziet de gemeente zoveel mogelijk via (haar eigen) werkbedrijven.
 • Het financieren van (job)coaches voor mensen in de armoede. Dit draagt bij aan de kans om uit de armoede te ontsnappen.
 • We zetten arbeidsmatige dagbesteding om naar Nieuwe Beschut(te) Werk(plekken).
 • Als mensen in een participatie/re-integratietraject zitten, hebben we aandacht voor achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding en mentale problematiek. We lossen deze problemen eerst op, zodat deze mensen met een gerust hart aan het werk kunnen.
 • Het onderzoeken van een sociale coöperatie waarmee uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid krijgen om te ondernemen met behoud van hun uitkering. Daarmee gaan we de armoedeval tegen en helpen we mensen effectiever uit de bijstand.
 • Uitkeringsgerechtigden bij de gemeente zelf (met begeleiding) laten bepalen hoe zij het best weer aan de slag kunnen vanuit een grondhouding in vertrouwen.
 • Meer ruimte bieden aan mensen in de bijstand door de eisen hiervoor minder strikt te handhaven, met een grondhouding van vertrouwen.
 • Beleid opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven te komen tot een volledig circulaire economie in uiterlijk 2040.
 • We willen leegstand zoveel mogelijk voorkomen, door dorpscentra aantrekkelijk te maken voor bewoners en (nieuwe) ondernemers. Dat vraagt overleg over betaalbare huren, het mooi houden van de winkelcentra en indien nodig het inzetten van gemeentelijke instrumenten als een leegstandsverordening.
 • Een goed klimaat voor ondernemers creëren door het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven per openbaar vervoer en snel duidelijkheid verschaffen aan ondernemers over de haalbaarheid van hun plannen.
 • Expertise die de gemeente niet in huis heeft, lokaal zoeken.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Ingezet op het beter naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder meer door onze werkbedrijven beter te benutten en te zorgen voor betere begeleiding.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om tot beleid te komen voor een circulaire economie.