Wonen

Het is prettig wonen in De Ronde Venen. Helaas is de woningnood er het aflopen jaar niet minder op geworden. Betaalbaar wonen is nagenoeg onmogelijk. Wonen is een recht. PvdA/GroenLinks wil daarom voor iedere inwoner in onze gemeente een betaalbare en passende woning.

Daarom willen wij dat de gemeentelijke woningbouwambitie zich richt op het bouwen van vooral betaalbare woningen, op een wijze dat er optimale doorstroommogelijkheden in het eigen dorp ontstaan voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een zelfbewoningsplicht instellen bij nieuwe koopwoningen. Woningen zijn namelijk om in te wonen, en niet om in te beleggen.
 • Leegstand van bestaande woningen willen we tegengaan door hierover actief het gesprek aan te gaan met eigenaren.
 • Het belang van woningzoekenden stellen we boven dat van investeerders.
 • Leegstaande bedrijfsgebouwen of winkels, waarvoor geen nieuwe gebruikers zijn, omvormen tot woningen.
 • Een actieve woningbouwvereniging die sociaal wonen, de oplossing van de woningnood, verduurzamen van woningen en goede doorstroming van bewoners centraal stelt.
 • We willen tot een aandeel van minstens 30% sociale huurwoningen in De Ronde Venen komen. Dat betekent dat we tot 2040 gemiddeld 50% nieuwe sociale woningbouw willen realiseren.
 • Bij elk nieuwbouwproject willen we tenminste 15% middenhuur realiseren.
 • Goedkope koopwoningen mogen geen vervanging zijn van sociale woningbouw. Bij de bouw van goedkope koopwoningen willen we dat deze niet alleen betaalbaar zijn voor de eerste koper, maar ook voor toekomstige kopers. Als dat geen mogelijkheid is kiezen we liever voor sociale- en middenhuur.
 • Woningen bouwen passend bij de behoefte per dorp. Dat betekent een betaalbare woning voor zowel jongeren, jonge gezinnen als senioren.
 • Seniorenwoningen realiseren rond voorzieningen in de dorpen. Ook bestaande seniorenwoningen willen we voor deze doelgroep behouden.
 • Woningbouw willen we zoveel mogelijk binnendorps, en bij openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is het behoud van open groene ruimtes.
 • De afspraken met de woningbouwcorporatie(s) om geen sociale huurwoningen te verkopen zetten we door.
 • We zorgen voor voldoende woningen geschikt voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 • Nieuwe woningen bouwen we duurzaam, dat betekent circulaire, energieneutrale en natuurinclusieve woningbouw. Zo wordt energieverbruik beperkt, gaan we zorgvuldig om met grondstoffen en is er voldoende ruimte voor de natuur.
 • We willen inzetten op zoveel mogelijk bouwen met natuurlijke materialen en dus ‘biobased’ bouwen, bijvoorbeeld door het toepassen van meer houtbouw. Woningen gemaakt van hout hebben een gezonder binnenklimaat, slaan CO2 op en het materiaal laat zich goed hergebruiken.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van woningbouw met een materialenpaspoort. Hiermee is bij de bouw duidelijk welke materialen er in een woning zitten, zodat deze aan het einde van de levensduur er weer uitgehaald en hergebruikt kunnen worden.
 • We willen innovatieve woonvormen op goede locaties ondersteunen en mogelijk maken, zoals tiny houses, knarrenhofjes en projecten van groepen inwoners via wooncoöperaties.
 • Initiatieven voor de bouw van tijdelijke woningen om de wooncrisis op korte termijn het hoofd te bieden willen we ondersteunen als ook de mogelijkheid om bestaande woningen te splitsen.
 • Bij nieuwbouwwijken de grond efficiënt benutten door waar mogelijk compacter (meer woningen per hectare) te bouwen, met oog voor stedelijke architectuur, meer gedeelde ruimte, het slim inbedden van parkeerplaatsen en voldoende ruimte voor groen.
 • Recreatiewoningen zijn er om in te recreëren en niet om permanent in te wonen. Tegelijkertijd voorzien recreatiewoningen in een woonbehoefte als gevolg van de woningnood. Dat kan reden zijn om een recreatiewoning om te zetten naar een reguliere woning. Dat is altijd maatwerk.
 • De gemeente koopt zelf grond aan voor woningbouw, zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van initiatieven van projectontwikkelaars.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Moties ingediend om het percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten te verhogen van 30% naar 35%. Nu is maar 24% van de woningen sociaal, terwijl ca. 37% van de inwoners ervoor in aanmerking komt.
 • Een motie ingediend om toe te werken naar een aandeel van tenminste 30% sociale huurwoningen. Dit is alleen te bereiken indien minimaal 50% van de woningen die tot 2040 gebouwd worden, sociale woningbouw is.
 • Moties ingediend en aangenomen om voor woningbouw vooral te kijken naar ontwikkeling rond OV-knooppunten en langs hoogwaardige OV-lijnen. Dat draagt bij aan vermindering van het autogebruik en het ontlasten van de wegen.
 • Een amendement ingediend om via een vereveningsfonds ervoor te zorgen dat in alle kernen sociale woningbouw plaatsvindt, en niet alleen op plekken waar de grondprijs lager ligt. Daarmee willen we sociale woningbouw in alle kernen mogelijk maken.
 • Ingezet op binnenstedelijke en compacte woningbouw, zodat meer woningen gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het groen.
 • We hebben gepleit voor de bouw van meer woningen per hectare in het tweede deel van de nieuwbouwwijk De Maricken in Wilnis.