Zorg en welzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo en de jeugdzorg. Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende budget gebeurd. Dat betekent wat PvdA/GroenLinks betreft echter niet dat er op zorg en welzijn bezuinigd moet worden.

Iedereen in De Ronde Venen heeft het recht op welzijn. Dat betekent goede en voor de inwoner passende zorg, hulp en ondersteuning. De kwaliteit hiervan is voor PvdA/GroenLinks leidend. Door in te zetten op preventie komen goede zorg en welzijn voorop te staan.

Goede en laagdrempelige zorg is niet alleen goed voor de inwoner, maar ook voor de portemonnee. Des te eerder problemen verholpen worden, des te minder de behoefte aan zware en dure zorg. Investeren in goede zorg is dan ook een investering in de toekomst!

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Zoveel mogelijk inzetten op preventie en laagdrempelige hulp om hulp- en zorgvragen zo snel mogelijk op te lossen én zwaardere hulp- en zorgvraag in de toekomst te voorkomen.
 • Het ook voor de toekomst behouden van maatschappelijk werk in de gemeente.
 • De taken van het Kernteam beperken tot procesmatige begeleiding en doorverwijzing naar de juiste hulp en (externe) zorg. De uitvoer van lokale zorg en hulpverlening leggen we bij professionele en onafhankelijke partijen.
 • Het meer inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in de zorg, omdat deze het belang van cliënten beter begrijpen. Dat maakt de afhandeling van de zorgvraag menselijker en effectiever.
 • Meer inzetten op ondersteuning en begeleiding van (jonge) mantelzorgers. Door de vergrijzing zal het beroep op hen alleen maar toenemen.
 • Extra aandacht voor taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in het aanbod van onze zorg.
 • Investeren in huishoudelijke hulp door te kijken naar de behoefte in plaats van kosten.
 • Ervoor zorgen dat inwoners die hulp of zorg ontvangen via de gemeente, te maken hebben met één contactpersoon, zodat ze niet steeds opnieuw hun verhaal moeten doen bij iedere hulpverlener. Kortom, uitgaan van het principe dat er per gezinssituatie één regisseur en plan is voor hulp en zorg.
 • Samen met de huisarts, verloskundige, consultatiebureau/GGD en onderwijs zorgen dat zorgbehoeftes in gezinnen vroegtijdig gesignaleerd worden.
 • Meer aandacht voor culturele verschillen tussen mensen. De weg naar de (jeugd)hulp moet voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn, ook voor mensen met een migratieachtergrond.
 • In samenwerking met de GGD voorlichting geven over het verantwoord gebruik van drugs en alcohol.
 • Inwoners makkelijk laten kiezen tussen het zelf inkopen van hulp of zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) of in natura. Dit betekent voldoende financiële middelen en heldere communicatie.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben blijvend aandacht gevraagd voor het behoud van fysieke contactmomenten van de GGD met jonge kinderen in tijden van bezuiniging.
 • We hebben ons met succes ingezet om bezuinigingen op de welzijnsorganisatie, maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin te voorkomen.
 • We hebben ons ingezet om de bezuiniging op het aantal uren huishoudelijke hulp te voorkomen.
 • We hebben ons hard gemaakt voor het behoud van De Kom in Mijdrecht.
 • Een motie aangenomen om mantelzorgers beter te ondersteunen en te onderzoeken waar zij behoefte aan hebben, om het gemeentelijke aanbod daarop aan te passen.