Gemeenteraad staat achter behoud De Kom

Een voorstel van PvdA/GroenLinks om er alles aan te doen om wooncomplex De Kom voor ouderen te behouden werd donderdag 29 november met een raadsbrede meerderheid aangenomen. De motie werd mede ingediend door de fracties van RVB, Lijst 8 Kernen, De Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Naar aanleiding van onze vragen is het college al in gesprek gegaan met de Zonnehuisgroep Amstelland. Het college gaat dat ook doen met de nieuwe eigenaar van De Kom, zodra deze er is. PvdA/GroenLinks wil dat het college er alles aan doet om De Kom ook in de toekomst als woonlocatie voor ouderen te behouden. Daarnaast moet het college met een strategisch plan komen om seniorenwoningen in de gemeente te behouden en nieuwe te bouwen.” 

Schriftelijke vragen
Eind oktober stelde PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen over de verkoop van De Kom. De partij wilde onder meer weten of het college op de hoogte was van de verkoop van De Kom en of deze gevolgen heeft voor de woon- en zorgfunctie voor ouderen. Uit de antwoorden van het college bleek dat De Kom inderdaad verkocht wordt, en dat het college aan potentiële kopers had aangegeven de bestemming ‘maatschappelijk’ te willen houden, maar dat bestemmingswijziging met een goed plan wel mogelijk zou zijn. Daarmee zou de woon- en zorgfunctie voor ouderen onder druk kunnen komen te staan.

Motie Behoud De Kom
Tijdens de raadsvergadering van 29 november diende PvdA/GroenLinks samen met RVB, Lijst 8 Kernen, de Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP een motie in die het college de opdracht gaf om in gesprek te blijven met de Zonnehuisgroep Amstelland en de toekomstige eigenaar over hoe de zorg- en woonfunctie van De Kom voor ouderen te behouden. Daarnaast vroeg de motie om het juiste middel in te zetten om ervoor te zorgen dat ook echt alleen ouderen hier kunnen wonen. Verder vroeg de motie om de bestemming maatschappelijk te houden en een strategisch en integraal plan te maken om dit soort woningen voor ouderen in De Ronde Venen te behouden en waar mogelijk nieuwe woningen, dan wel woonvormen, te creëren.

Pieter Kroon: “Veel ouderen vinden het fijn om met zorg aan huis langer thuis te kunnen wonen, maar er is ook een grote groep die behoefte heeft aan een plek om samen met andere ouderen en met goede zorg te wonen. We moeten er als gemeente alles aan doen om dat soort woningen en woonvormen te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren. Met het aannemen van deze motie gaat het college daar een plan voor maken!”

Klik hier om de motie te lezen.

De Ronde Venen gaat fietsknelpunten aanpakken

PvdA/GroenLinks wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke gemeente is om in te fietsen. Helaas is dat niet overal in de gemeente het geval. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en jaarlijks te kijken welke daarvan aangepakt kunnen worden. Het voorstel kreeg steun van de volledige gemeenteraad. Daarnaast besloot de raad om voor volgend jaar alvast budget beschikbaar te stellen voor een eerste reeks aan maatregelen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de fiets nu eindelijk een belangrijke plek inneemt in het gemeentelijk beleid. Met het aannemen van ons voorstel worden inwoners daar ook nadrukkelijk bij betrokken. Zij fietsen in onze gemeente en weten ook het beste waar de knelpunten zitten die de gemeente aan moet pakken.”

Meer aandacht voor de fiets
Wat PvdA/GroenLinks betreft moet je overal in de gemeente veilig en prettig kunnen fietsen. De fractie ontvangt vaak berichten van inwoners over fietsknelpunten in de gemeente. Deze zijn echter niet altijd bekend bij de gemeente en kunnen zo blijven liggen. Om daar verandering in te brengen nam PvdA/GroenLinks het initiatief voor het indienen van een motie. In de motie draagt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders op om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en die te betrekken bij de jaarlijks te nemen maatregelen voor het veiliger en aantrekkelijker maken van de fiets.
De motie werd mede ingediend door RVB, CDA, VVD, D66, CU-SGP en Lijst 8 Kernen en kreeg uiteindelijk steun van de volledige gemeenteraad.

Geld voor maatregelen komend jaar
Naast het inventariseren en aanpakken van knelpunten, werd er ook een voorstel ingediend om voor komend jaar vast budget beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen komend jaar al maatregelen genomen worden zoals het verbeteren/verminderen van palen op fietspaden, voorrang voor de fiets bij diverse fietsoversteken, extra en betere fietsenstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietspad op de Oude Spoorbaan (N212 – Rondweg). Dit voorstel werd ingediend door de fracties van D66, VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en CU-SGP en kreeg brede steun van de gemeenteraad. Alleen Lijst 8 Kernen stemde tegen het voorstel.

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat we nu serieus werk maken van schone en gezonde mobiliteit. Door fietsknelpunten aan te pakken en concrete maatregelen te nemen, maken we fietsen steeds veiliger en aantrekkelijker. Fietsen is schoon, gezond en, met de komst van onder meer de elektrische fiets, een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto.”

Klik hier om de motie te lezen.

PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over verkoop wooncomplex De Kom

Op de website zorgvastgoed.nl wordt wooncomplex De Kom in Mijdrecht te koop aangeboden als interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen of bij verkoop van De Kom de woningen beschikbaar zullen blijven voor ouderen om betaalbaar te kunnen wonen met zorg. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We hebben in De Ronde Venen maar weinig plekken waar ouderen met zorg kunnen wonen. De Kom is dan ook belangrijk voor De Ronde Venen. Het mag niet zo zijn dat dit verdwijnt, of minder toegankelijk wordt, wanneer De Kom een nieuwe eigenaar krijgt.”

Wooncomplex De Kom
De Kom is nu eigendom van de Zonnehuisgroep Amstelland en er wonen mensen met 24-uurs zorg. Daarnaast is een aantal van de appartementen verhuurd in de vrije sector. In de verkoopadvertentie wordt De Kom vermeld als zijnde een interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over welke gevolgen dit heeft voor de huidige en toekomstige bewoners.

Pieter Kroon: “Voorkomen moet worden dat de appartementen voor torenhoge prijzen verkocht dan wel verhuurd worden. Ook is het belangrijk dat de zorg die nu geboden wordt, blijft bestaan. We willen daarom snel duidelijkheid van het college!”

Schriftelijke vragen aan het college
PvdA/GroenLinks heeft het college via schriftelijke vragen gevraagd of zij bekend is met het feit dat De Kom in de verkoop staat en of zij aan kan geven welke gevolgen dit heeft voor zowel de huidige als toekomstige bewoners. Zo wil de partij weten of de woningen met 24-uurszorg blijven bestaan en of ook de thuiszorg die De Kom nu aanbiedt behouden blijft. De partij wil ook weten of het college in gesprek is geweest met de Zonnehuisgroep en zo niet, of het college dat op zeer korte termijn alsnog wil doen. PvdA/GroenLinks wil dat het college zich inzet om de zorgfunctie van De Kom te behouden.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.