PvdA/GroenLinks wil experimenteren met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows

De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat het college voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheden onderzoekt voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones en het organiseren van professionele, veilige en centrale vuurwerkshows in de vier grootste kernen van De Ronde Venen. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Elk jaar vallen er veel gewonden door het gebruik van vuurwerk, waaronder ook veel omstanders. Daarnaast durven veel ouderen rond de jaarwisseling niet de straat op en ervaren veel (huis)dieren stress door de harde knallen. Met vuurwerkvrije zones kan die overlast beperkt worden, en met professionele en centrale vuurwerkshows heb je niet alleen mooier, maar ook veiliger vuurwerk.”

Vuurwerkvrije zones
In veel gemeenten is er de mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Dit gebeurt vaak op het verzoek van inwoners en betekent dat in die straat geen vuurwerk afgestoken mag worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan plekken rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen, maar ook andere straten waar inwoners graag vuurwerkvrij de jaarwisseling willen vieren.

De handhaving is hierbij vaak een probleem en daarom werken steeds meer gemeenten met vrijwillige vuurwerkvrije zones waar inwoners samen afspraken maken en elkaar daar ook op aanspreken. De gemeente levert dan wel de borden om deze straten te markeren. Over het algemeen blijken deze vrijwillige vuurwerkvrije zones goed te werken.

Centrale vuurwerkshows
PvdA/GroenLinks heeft aan het college gevraagd of ze inwoners voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheid wil geven voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft de fractie gevraagd wat de kosten zijn voor het organiseren van centrale en professionele vuurwerkshows in de vier grootste kernen, en of het college bereid is om hiermee te experimenteren bij de jaarwisseling van 2019/2020.

Pieter Kroon: “We hopen dat het college bereid is om met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows te experimenteren. Zo wordt de jaarwisseling steeds veiliger en starten we met de vuurwerkshows wellicht een mooie nieuwe traditie!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Gemeenteraad staat achter behoud De Kom

Een voorstel van PvdA/GroenLinks om er alles aan te doen om wooncomplex De Kom voor ouderen te behouden werd donderdag 29 november met een raadsbrede meerderheid aangenomen. De motie werd mede ingediend door de fracties van RVB, Lijst 8 Kernen, De Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Naar aanleiding van onze vragen is het college al in gesprek gegaan met de Zonnehuisgroep Amstelland. Het college gaat dat ook doen met de nieuwe eigenaar van De Kom, zodra deze er is. PvdA/GroenLinks wil dat het college er alles aan doet om De Kom ook in de toekomst als woonlocatie voor ouderen te behouden. Daarnaast moet het college met een strategisch plan komen om seniorenwoningen in de gemeente te behouden en nieuwe te bouwen.” 

Schriftelijke vragen
Eind oktober stelde PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen over de verkoop van De Kom. De partij wilde onder meer weten of het college op de hoogte was van de verkoop van De Kom en of deze gevolgen heeft voor de woon- en zorgfunctie voor ouderen. Uit de antwoorden van het college bleek dat De Kom inderdaad verkocht wordt, en dat het college aan potentiële kopers had aangegeven de bestemming ‘maatschappelijk’ te willen houden, maar dat bestemmingswijziging met een goed plan wel mogelijk zou zijn. Daarmee zou de woon- en zorgfunctie voor ouderen onder druk kunnen komen te staan.

Motie Behoud De Kom
Tijdens de raadsvergadering van 29 november diende PvdA/GroenLinks samen met RVB, Lijst 8 Kernen, de Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP een motie in die het college de opdracht gaf om in gesprek te blijven met de Zonnehuisgroep Amstelland en de toekomstige eigenaar over hoe de zorg- en woonfunctie van De Kom voor ouderen te behouden. Daarnaast vroeg de motie om het juiste middel in te zetten om ervoor te zorgen dat ook echt alleen ouderen hier kunnen wonen. Verder vroeg de motie om de bestemming maatschappelijk te houden en een strategisch en integraal plan te maken om dit soort woningen voor ouderen in De Ronde Venen te behouden en waar mogelijk nieuwe woningen, dan wel woonvormen, te creëren.

Pieter Kroon: “Veel ouderen vinden het fijn om met zorg aan huis langer thuis te kunnen wonen, maar er is ook een grote groep die behoefte heeft aan een plek om samen met andere ouderen en met goede zorg te wonen. We moeten er als gemeente alles aan doen om dat soort woningen en woonvormen te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren. Met het aannemen van deze motie gaat het college daar een plan voor maken!”

Klik hier om de motie te lezen.

De Ronde Venen gaat fietsknelpunten aanpakken

PvdA/GroenLinks wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke gemeente is om in te fietsen. Helaas is dat niet overal in de gemeente het geval. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en jaarlijks te kijken welke daarvan aangepakt kunnen worden. Het voorstel kreeg steun van de volledige gemeenteraad. Daarnaast besloot de raad om voor volgend jaar alvast budget beschikbaar te stellen voor een eerste reeks aan maatregelen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de fiets nu eindelijk een belangrijke plek inneemt in het gemeentelijk beleid. Met het aannemen van ons voorstel worden inwoners daar ook nadrukkelijk bij betrokken. Zij fietsen in onze gemeente en weten ook het beste waar de knelpunten zitten die de gemeente aan moet pakken.”

Meer aandacht voor de fiets
Wat PvdA/GroenLinks betreft moet je overal in de gemeente veilig en prettig kunnen fietsen. De fractie ontvangt vaak berichten van inwoners over fietsknelpunten in de gemeente. Deze zijn echter niet altijd bekend bij de gemeente en kunnen zo blijven liggen. Om daar verandering in te brengen nam PvdA/GroenLinks het initiatief voor het indienen van een motie. In de motie draagt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders op om aan inwoners te vragen wat zij als fietsknelpunten ervaren en die te betrekken bij de jaarlijks te nemen maatregelen voor het veiliger en aantrekkelijker maken van de fiets.
De motie werd mede ingediend door RVB, CDA, VVD, D66, CU-SGP en Lijst 8 Kernen en kreeg uiteindelijk steun van de volledige gemeenteraad.

Geld voor maatregelen komend jaar
Naast het inventariseren en aanpakken van knelpunten, werd er ook een voorstel ingediend om voor komend jaar vast budget beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen komend jaar al maatregelen genomen worden zoals het verbeteren/verminderen van palen op fietspaden, voorrang voor de fiets bij diverse fietsoversteken, extra en betere fietsenstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietspad op de Oude Spoorbaan (N212 – Rondweg). Dit voorstel werd ingediend door de fracties van D66, VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en CU-SGP en kreeg brede steun van de gemeenteraad. Alleen Lijst 8 Kernen stemde tegen het voorstel.

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat we nu serieus werk maken van schone en gezonde mobiliteit. Door fietsknelpunten aan te pakken en concrete maatregelen te nemen, maken we fietsen steeds veiliger en aantrekkelijker. Fietsen is schoon, gezond en, met de komst van onder meer de elektrische fiets, een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto.”

Klik hier om de motie te lezen.