De Ronde Venen gaat werk maken van het Regenboog stembusakkoord!

Op 12 maart werd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Regenboog stembusakkoord ondertekend. Bijna alle partijen ondertekenden het akkoord en beloofden daarmee de maatregelen uit het akkoord uit te gaan voeren. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij kwam het stembusakkoord echter niet terug. Dankzij een motie van PvdA/GroenLinks worden de maatregelen uit het Regenboog stembusakkoord alsnog uitgevoerd.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Wij waren verbaasd dat er in het coalitieakkoord niets over het stembusakkoord terug te vinden was. Dit terwijl alle coalitiepartijen dit akkoord hadden ondertekend en ze daarin beloofd hebben dat er in het coalitieakkoord tenminste een passage aan gewijd zou worden. Gelukkig wordt het stembusakkoord met het aannemen van onze motie alsnog uitgevoerd!”

Regenboog Stembusakkoord
Het regenboog stembusakkoord is opgesteld door het COC Midden-Nederland. In het akkoord staan maatregelen opgenomen op het gebied van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’ers. De ondertekenaars beloven met het ondertekenen van het stembusakkoord dat ze zich in zullen zetten om deze maatregelen uit te voeren. Alle partijen ondertekenden voor de verkiezingen het akkoord, met uitzondering Ronde Venen Belang (RVB) en ChristenUnie-SGP.

Aangenomen motie
Op woensdag 30 mei diende PvdA/GroenLinks een motie in om de ambities en maatregelen zoals deze opgenomen staan in het Regenboog stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma en zo uitvoering te geven aan het akkoord. De motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Hoewel Ronde Venen Belang het akkoord voor de verkiezingen niet had getekend, steunde zij de motie wel omdat ze vond dat wanneer een meerderheid van de partijen het akkoord ondertekent, het ook uitgevoerd moet worden.