Duurzaamheid

In 2022 willen we dat in De Ronde Venen tenminste 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt, afval wordt hergebruikt en er duurzaam en circulair wordt ingekocht. PvdA/GroenLinks zal zich intensief en creatief inzetten om tot een klimaatneutrale gemeente te komen in uiterlijk 2040. De woningvoorraad van woningcorporatie GroenWest moet zo snel mogelijk verduurzamen richting energieneutraliteit.

In de komende raadsperiode willen we:

 • Sluitende plannen opstellen om in uiterlijk 2040 klimaatneutraal te zijn.
 • Stimuleren dat er meer zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst worden op daken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoopacties, ondersteuning van lokale initiatieven zoals de energiecoöperatie en indien nodig subsidies.
 • Initiatieven op het gebied van de opwekking van duurzame energie (zonnevelden, windenergie) ondersteunen met aandacht voor goede inpassing in het landschap en in samenspraak met inwoners.
 • Bij grote projecten op het gebied van duurzame energie de (financiële) voordelen hiervan zoveel mogelijk terecht laten komen bij de inwoners, bijvoorbeeld door hierin te kunnen participeren.
 • Nieuwe huizen gasloos, energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bouwen.
 • Met de woningbouwcorporaties sluitende afspraken maken over verduurzaming van hun woningen met als doel een energieneutrale woningvoorraad in uiterlijk 2040.
 • Verduurzaming van de totale woningvoorraad. Deze verduurzaming kan onder meer plaatsvinden middels plaatsing van zonnepanelen, zonnecollectoren, isolatie en warmtepompen. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van aardwarmte en/of warmte-koudeopslag.
 • Dat in wijken waar het gasnet aan vervanging toe is wordt gekeken of er pilots gestart kunnen worden om deze wijken aardgasvrij te maken. In uiterlijk 2040 moeten we van het gas af zijn.
 • Erop toezien dat bedrijven de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • Als gemeente alleen écht groene energie inkopen afkomstig van 100% Nederlandse zonne- of windenergie.
 • Inzetten op verduurzaming van de binnen- en buitensportaccommodaties.
 • Dat bij alle raadsvoorstellen en programma’s in de begroting moet een kopje ‘duurzaamheid’ komen waaronder staat op welke manier een voorstel of programma bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
 • Voorlichting geven aan inwoners over de effecten en gevolgen van houtstook op de luchtkwaliteit en gezondheid. Overlast en gezondheidsschade moet voorkomen worden.
 • Dat de biosgasinstallatie van Waternet in Mijdrecht ook een tankmogelijkheid wordt voor auto’s die op aardgas (CNG) rijden.