Financiën

Een gezonde en sociale gemeente is een gemeente die ook financieel gezond is. Voor PvdA/GroenLinks staat een sluitende begroting en een duurzame meerjarenplanning voorop. Onze uitgaven moeten in evenwicht zijn met onze inkomsten. Daarbij kijken we ook naar de toekomst. Als we risico’s nemen, doen we dat weloverwogen.

De inkomsten van de gemeente bestaan uit uitkeringen van het Rijk en lokale belastingen en heffingen. Omdat de uitkeringen van het Rijk onzeker zijn zal er behoedzaam omgegaan moeten worden met de beschikbare middelen. Middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van kwetsbare en hulpbehoevende inwoners moeten daarvoor bestemd blijven en mogen dan ook niet voor andere doeleinden ingezet worden. Bezuinigen op de eigen organisatie en voortdurende taakverzwaring heeft zijn grens bereikt. We zien méér in -waar mogelijk- samenwerken met andere gemeenten en derden om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden en de deskundigheid toch in eigen huis te houden.

In de komende raadsperiode willen we:

 • Een gemeente die verantwoording aflegt door helder te verwoorden wat haar doelen zijn, wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.
 • Kritisch kijken naar externe inhuur. Als deze nodig is krijgen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang. Het moet daarbij ook mogelijk zijn voor lokale zelfstandigen / ZZP’ers om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Bij aanbestedingen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang geven.
 • Samenwerken met andere gemeenten op bedrijfsmatig niveau. Daarbij willen we verkennen hoe we kosten kunnen besparen en deskundigheid behouden. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe herindeling.
 • Verhoging van lokale belastingen zo veel als mogelijk voorkomen. Verlaging van de belastingen kan alleen als dit niet ten koste gaat van de gemeentelijke dienstverlening en/of het voorzieningenniveau.
 • Een bestuurlijk en financieel onafhankelijke rekenkamer(commissie) behouden.
 • Dat de gemeentelijke diensten toegankelijk zijn voor alle inwoners en er een snelle reactietijd is op vragen van inwoners.
 • De precariobelasting op water afschaffen middels een vrijstelling voor Vitens. Zo wordt voorkomen dat geld onnodig wordt rondgepompt en extra kosten worden gemaakt in vorm van btw en administratieve lasten voor zowel de gemeente, Vitens als de inwoners.
 • De precariobelasting op de kabels en leidingen van Stedin behouden. Daarmee kunnen we inwoners volledig compenseren voor de precario die ze via hun energieleverancier voor andere gemeenten betalen.
 • De inkomsten van de hondenbelasting inzetten om voorzieningen te creëren voor honden, dan gaat het onder meer om openbare poepzakjesdispensers en uitlaatplekken.
 • Creatief nadenken over hoe we als gemeente kosten kunnen besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke dienstverlening of het voorzieningenniveau.