Inwoners beter betrekken bij het groen in de wijk

Langs de Viergang in Mijdrecht zijn er in 2016 zo’n 240 bomen gekapt, omdat deze bij een storm om zouden kunnen vallen. Hiervoor zijn in totaal 122 bomen in de plaats gekomen. Veel omwonenden zijn ontevreden over het resultaat en hebben de initiatiefgroep ‘Bomen Herplant Viergang’ opgericht. PvdA/GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Raadslid Pieter Kroon: “Een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijke groenbeleid is om inwoners te betrekken bij de aanleg van het groen. Dan niet alleen in het voortraject, maar ook tijdens de uitvoering en het uiteindelijke resultaat. Inwoners geven nu aan dat het resultaat niet naar wens is, dan moet de gemeente met inwoners in overleg om het gewenste resultaat wel te bereiken. De gemeente geeft nu niet thuis en dat moet wat ons betreft niet kunnen.”

Bomenkap Viergang
Er is destijds een inloopbijeenkomst geweest over de kap en herplant van de bomen aan de Viergang waarbij inwoners, volgens de initiatiefgroep, is verteld dat alle bomen herplant zouden worden. Van de 240 bomen die er oorspronkelijk stonden is nu ongeveer de helft teruggeplant.

De reden voor het terugplaatsen van minder bomen is volgens de gemeente dat deze de ruimte moeten hebben om te groeien en oud te worden. Echter, aan het begin van de Viergang vanaf Bozenhoven tot aan de Watermolen is bijna geen enkele boom teruggeplant, en ook halverwege de Viergang zijn er stukken waar in plaats van bomen enkel struiken terug te vinden zijn.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W
PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of ze bekend is met de onvrede die bij omwonenden van de Viergang leeft en op welke wijze inwoners betrokken zijn bij de kap, herplant en de evaluatie van het uiteindelijke resultaat aan de Viergang. Is aan alle inwoners in de wijk bijvoorbeeld een terugkoppeling gegeven over de uiteindelijke keuze voor de beplanting?

Ook wil de fractie weten waarom er aan het begin van Viergang vrijwel geen bomen teruggeplant zijn en waarom op sommige plaatsen alleen struiken. Verder wil de fractie weten wat de reden is dat er voor alsnog geen duidelijk antwoord is gekomen op de bezwaren van de initiatiefgroep en of het college bereid is om samen met de initiatiefgroep tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door meer bomen te planten.

Als laatste wil de fractie weten hoe inwoners in de rest van de gemeente betrokken worden bij de uitvoering van het groenbeleid. Vindt er bijvoorbeeld periodiek overleg plaats met inwoners over de kap van bomen en aanplant van groen?

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat hier duidelijkheid over komt. Het zou niet nodig moeten zijn dat inwoners een actiecomité oprichten om de gemeente naar hun bezwaren te laten luisteren. Ik hoop dan ook dat het college dit voortvarend oppakt!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.