Inwonersparticipatie

We hebben als gemeente de taak dat iedereen kan participeren, mee kan doen in de samenleving. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen straat, buurt, dorp en gemeente.

In de komende raadsperiode willen we:

  • Dat inwoners meer grip krijgen op hun leefomgeving. Het college moet jaarlijks iedere kern bezoeken en afspraken maken over de verbetering van de leefomgeving, het openbaar groen, de bebouwing, het verkeer en de recreatie.
  • Dat inwoners kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de gemeente.
  • In principe geen gebruik maken van instrumenten als referenda ter ondersteuning van de besluitvorming. Alleen bij voor inwoners zeer ingrijpende beslissingen en projecten kan overwogen worden om toch een referendum te organiseren.
  • Welzijnswerk richten op het laten deelnemen van alle inwoners aan de gemeenschap en inzetten ter ondersteuning van de zorg.
  • Het jongerenwerk, de respijtzorg, mantelzorgondersteuning, budgetmaatjes blijven inzetten voor het bevorderen van participatie.
  • Inwoners de mogelijkheid geven van ‘the right to challenge’: hierbij mogen inwoners de gemeente als het ware ‘uitdagen’ wanneer zij een taak, die normaal gesproken bij de gemeente ligt, zelf willen oppakken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het onderhoud aan het openbaar groen maar ook aan lokale voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.