Jaarverslag 2013 Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gereed

Eind 2012 heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal haar Ombudsteam opgericht. Inmiddels heeft het Ombudsteam een flink aantal hulpvragen in behandeling genomen en afgerond. Het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bestaat uit drie vrijwilligers uit De Hoef, Mijdrecht en Baambrugge. Op 15 februari had het Ombudsteam haar eerste jaarverslag gereed. Gezien de vertrouwelijkheid kan alleen in algemene termen hier over worden gecommuniceerd.

Wie een steuntje in de rug nodig heeft, vastloopt in een wirwar van lokale regels, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een probleem heeft met de woningcorporatie, zich onrechtvaardig behandeld voelt door een gemeentelijke instantie of te lang moet wachten op de uitkeringsaanvraag, kan de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem.

In 2013 had het grootste deel van de meldingen bij het Ombudsteam betrekking op huisvestingsproblemen, die zich lieten oplossen door contact met woningbouwvereniging GroenWest te zoeken. Verder heeft het Ombudsteam gesproken met mensen die melding maakten van onveiligheid en met inwoners die zich niet gehoord voelen door de gemeente. In deze verschillende zaken is met de betreffende ambtenaren contact gezocht en een en ander vlot getrokken. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Ook in 2014 is het Ombudsteam bereikbaar onder ombudsteam@pvdagroenlinks.com.