Komt een nieuw zwembad in Abcoude toch langzaam dichterbij?

DSC_3876Op maandag 7 september werd in de commissie gesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw zwembad in Abcoude. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat een nieuw zwembad in Abcoude mogelijk is als de raad bereid is jaarlijks een bijdrage te leveren van 115.000 tot 150.000 euro. Daarnaast moet de gemeente eigenaar blijven van de grond waarop het zwembad komt te staan, een belang nemen in het zwembad en moet een lokale stichting de ruimte krijge het zwembad te exploiteren.

De hierboven genoemde voorwaarden voor een nieuw zwembad zouden een verruiming betekenen van de kaders die de raad aanvankelijk had meegegeven. De raad had als kaders namelijk meegegeven dat er per jaar niet meer dan 100.000 euro bijgedragen zou mogen worden aan een nieuw zwembad en dat een marktpartij het zwembad moest bouwen, exploiteren en dat de grond waarop het zwembad komt te staan verkocht moest worden voor de boekwaarde (200.000 euro).

De keuze die in de commissie voorlag was dan ook of de raad bereid was de kaders te verruimen of niet. In het laatste geval zou een nieuw zwembad in Abcoude van de baan zijn. Onze fractie, die van D66 en die van Lijst 8 Kernen waren voorstander van het verruimen van de kaders, maar de andere fracties waren niet direct overtuigd. Zo waren de hogere bijdrage, het niet kunnen verkopen van de grond en de angst voor hogere kosten wanneer het zwembad niet goed zou draaien de geuite zorgen. Die zorgen konden tijdens de vergadering niet weggenomen worden, waardoor slechts een minderheid van de commissie expliciet voorstander was van het voorstel om de kaders te verruimen. Het college heeft naar aanleiding van deze commissievergadering besloten om het onderzoek naar een nieuw zwembad in Abcoude niet verder uit te voeren.

Dit tot grote teleurstelling van ons, D66, Lijst 8 Kernen en de inwoners van Abcoude en omgeving. Een kleine aanpassing van de kaders zou een nieuw zwembad namelijk mogelijk maken. De jaarlijkse bijdrage hoeft slechts verhoogd moeten worden met een bedrag van 15.000 tot 50.000 euro. Hoeveel hoger deze bijdrage precies gaat worden moet uit het vervolgonderzoek blijken, waarin aanbieders de definitieve business cases opmaken. Uit deze business cases zal ook blijken welke risico’s de gemeente daadwerkelijk loopt en hoe groot deze zijn. Dat de grond niet verkocht kan worden voor de boekwaarde is in principe geen probleem, want de grond blijft voor haar waarde op de balans staan. Daarbij komt dat het eigenaarschap van de grond de zekerheid geeft dat, wanneer het zwembad ooit failliet zou gaan, de gemeente eigenaar blijft. Zo kan gezocht worden naar een nieuwe exploitant en zal het zwembad in Abcoude nooit leeg komen te staan, wat bij verkoop van de grond wel een risico is. Daarnaast mag natuurlijk ook niet vergeten worden dat een zwembad in Abcoude van zeer groot belang is voor de gezondheid, veiligheid en de aantrekkelijkheid van Abcoude en omgeving. Op de langere termijn kan het verdwijnen van het zwembad dan ook een toename van de zorgkosten betekenen.

D66 heeft vervolgens een initiatiefvoorstel ingediend. In dit initiatiefvoorstel werden de bezwaren die in de commissie genoemd zijn nog eens op een rijtje gezet en werd er beargumenteerd waarom wij die zorgen niet delen. Vervolgens werd de commissie opnieuw de vraag gesteld om de kaders te verruimen en de aanbieders de mogelijkheid te geven de business cases op te stellen. Dit initiatiefvoorstel werd behandeld in de commissie van afgelopen maandag, en de sfeer in deze commissie was beduidend positiever. Een beslissing over het verruimen van de kaders is echter nog niet genomen, dat zal pas gebeuren tijdens de raadsvergadering van 29 oktober.

Wij zullen in de tussentijd proberen de andere partijen te overtuigen, maar het is ook van belang dat kiezers van het CDA, de VVD, Ronde Venen Belang en ChristenUnie-SGP bij deze partijen aangeven waarom zij een nieuw zwembad in Abcoude belangrijk vinden. Daarnaast is er op woensdag 14 oktober een bijeenkomst in de Eendracht waarin gesproken zal worden over de begroting voor 2016. Inwoners zal hier de vraag gesteld worden aan welke voorzieningen zij belang hechten en waar eventueel op bezuinigd mag worden of dat inwoners bijvoorbeeld bereid zijn om extra OZB-belasting te betalen om voorzieningen, zoals het zwembad, te behouden. Wij roepen iedereen op om bij deze avond aanwezig te zijn en zijn of haar mening hierover kenbaar te maken.

Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor een nieuw zwembad in Abcoude! Een nieuw zwembad in Abcoude komt zo langzaam dichterbij…