Landbouw

De landbouw staat voortdurend onder druk vanwege milieu en economische eisen. PvdA/GroenLinks kiest voor een grondgebonden en biologische landbouw waardoor beter rekening gehouden kan worden met milieueisen, dierenwelzijn en een hoger rendement behaald kan worden door betere prijzen voor de boeren.

In de komende raadsperiode willen we:

  • Grondgebonden en biologische veehouderij stimuleren, zodat er sprake blijft van weidegang, de voer-mest kringloop gesloten kan worden en de bouw van megastallen wordt voorkomen.
  • Geen medewerking verlenen aan de uitbreiding van het bouwblok van intensieve veehouderijen.
  • De komst van megastallen voorkomen.
  • Het mogelijk maken landbouwgrond om te zetten naar natuur als dat van belang is voor de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
  • Dat er een visie komt voor hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt vormt.
  • Dat bodemdaling als onderwerp hoger op de politieke agenda komt. We gaan onderzoeken wat in De Ronde Venen de beste methode is om bodemdaling tegen te gaan. Door de bodemdaling verzakken namelijk huizen, is er schade aan infrastructuur en is er door de oxidatie van het veen een flinke uitstoot aan broeikasgassen die bijdraagt aan klimaatverandering.
  • De gemeente samen met agrariërs mogelijkheden onderzoekt voor het opzetten van een lokale coöperatie zodat agrariërs hun producten lokaal af kunnen zetten voor een betere prijs en tegelijkertijd kunnen investeren in natuurinclusieve en duurzame landbouw.