Natuur en groen

We willen wonen, werken en recreëren in een gemeente met een groene en duurzame leefomgeving. De gemeente is onderdeel van het Groene Hart, een bijzonder gebied dat zoveel mogelijk behouden moet blijven. Voor PvdA/GroenLinks staat het behoud en ontwikkeling van het groen, de verschillende landschapstypen en de natuur dan ook voorop.

In de komende raadsperiode willen we:

 • Hoogkwalitatief en voldoende groen in de wijken dat de biodiversiteit bevordert. Fruit- en notenbomen, planten en bloemrijke groenperken dragen hieraan bij. In samenspraak met inwoners willen we het groen in de wijken divers maken.
 • Bomen die gekapt worden, worden door nieuwe en passende bomen vervangen. Waar mogelijk worden bomen verplaatst en niet gekapt.
 • Particulieren ondersteuning bieden en adviseren over het onderhoud van hun bomen. Daarmee willen we voorkomen dat bomen overlast veroorzaken of een gevaar vormen en gekapt moeten worden.
 • De communicatie over de kap van gemeentelijke en monumentale bomen verbeteren door dit niet alleen aan te kondigen met een bericht in de krant, maar ook door een te kappen boom zichtbaar te markeren met bijvoorbeeld een lint.
 • Dat openbaar groen niet verkocht wordt of omgezet in verharding om te besparen op onderhoudskosten. Daarmee wordt namelijk steeds meer groen aan de publieke ruimte onttrokken.
 • Dat de gemeente zich maximaal inzet voor de voltooiing, en waar mogelijk uitbreiding, van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
 • Concrete invulling geven aan de toezicht, vergunning en handhavingstaken die de gemeente heeft op het gebied van overtredingen van de nieuwe wet Natuurbescherming.
 • De natuurwaarden op de Vinkeveense Plassen beschermen en verder ontwikkelen door in te zetten op natuurontwikkeling en extensieve recreatie als duiken, roeien, zeilen en elektrisch varen.
 • Dat er na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen gehandhaafd wordt op de illegale bebouwing op de legakkers.
 • Nieuwe bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk beperken. Aan de hand van zonering van de plassen willen we bepalen waar eventueel wel en niet gebouwd mag worden.
 • Geluidsoverlast van feesten en festivals nabij natuurgebieden en woonwijken zoveel mogelijk beperken.
 • Subsidie voor ‘groene daken’ om de aanleg hiervan te bevorderen. Zo kan water beter worden afgevoerd en hittestress verminderd worden.
 • De verstening van tuinen tegengaan. Daarbij kijken we naar initiatieven die in het land worden ondernomen, zoals de operatie Steenbreek, om dit te bewerkstelligen. Groene tuinen zorgen namelijk voor een lagere belasting van het riool en dragen bij aan de biodiversiteit.
 • Dat ons aangenomen initiatief om in elke kern een openbaar watertappunt te realiseren de komende periode ook wordt gerealiseerd.
 • Dat nabij scholen en verzorgingshuizen vuurwerkvrije zones ingesteld worden rond de jaarwisseling. Op termijn willen we toewerken naar alleen nog centrale en veilige vuurwerkshows, georganiseerd door de gemeente.
 • Overlast door hondenpoep beperken, onder meer door voldoende openbare uitlaatplekken, poepzakjesdispensers en door te handhaven op het niet opruimen van hondenpoep.