Onderwijs

Kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Daarom zetten we in op betaalbare opvang, goede kinderzorg, uitstekend onderwijs en moderne sportvoorzieningen. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Daarom is passend onderwijs voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in onze gemeente.

In de komende raadsperiode willen we:

  • Een goede spreiding van basisscholen waarbij ingespeeld wordt op groei en krimp van het aantal leerlingen.
  • Dat De Hoef en Baambrugge een basisschool behouden.
  • Scholen tot multifunctionele gebouwen maken, waar onderwijs, begeleiding en vrije tijd samenkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een Integraal Kindcentrum (IKC).
  • Dat scholen de – financiële – mogelijkheid krijgen om schoolzwemmen dan wel ‘natte gym’ te geven, wanneer zij dat willen.
  • Dat de gemeente een convenant sluit met scholen en ondernemers over het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken.
  • De veiligheid in en rondom scholen verbeteren voor kinderen. Het gaat dan om verkeersveiligheid (oversteken, fietsen, Kiss&Ride plekken) en sociale veiligheid (toezicht en verlichting).
  • Als gemeente blijven investeren in Natuur- en milieueducatie (NME-Centrum De Woudreus).
  • Een dekkend cursusaanbod in de gemeente stimuleren voor jong en oud.
  • Voorlichting op scholen over drugs en alcohol, waarbij niet alleen de kinderen maar ook de ouders betrokken worden.