PvdA/GroenLinks wil meer inzet op begeleiding naar werk

PvdA/GroenLinks vraagt al jaren om meer inzicht in de resultaten van de gemeente voor wat betreft het naar werk begeleiden van mensen en meer inzet voor mensen met een beperking. Tot voor de zomer was daarvoor geen steun in de gemeenteraad en werden voorstellen die daartoe opriepen verworpen, maar vorige week donderdag werd de oproep van PvdA/GroenLinks gesteund middels een raadsbreed aangenomen motie.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de gemeente nu eindelijk inzichtelijk gaat maken wat de resultaten van het gemeentelijke werkcentrum zijn ten aanzien van het naar werk begeleiden van mensen. We hebben met name zorgen over de groep mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening terecht zou zijn gekomen. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de sociale werkvoorziening namelijk gesloten en het is volstrekt onduidelijk wat er met mensen is gebeurd die daarna bij de gemeente hebben aangeklopt voor werk.”

Werkcentrum
De gemeente is verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen in de bijstand. Daarvoor heeft de gemeente een zogenaamd Werkcentrum. Dit is sinds begin dit jaar gevestigd aan de Rondweg in Mijdrecht en hier worden onder meer trainingen gegeven om mensen te helpen aan werk te komen. De groep waar het hier om gaat is echter zeer divers. Zo zijn er mensen die met weinig hulp weer aan het werk komen, maar veruit de grootste groep heeft extra begeleiding nodig bij het vinden van werk en in veel gevallen ook bij het uitvoeren van het werk zelf.

Sociale werkvoorziening
In het verleden kwamen veel van deze mensen aan het werk via de sociale werkvoorziening. Deze werd georganiseerd door PAUW Bedrijven. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de sociale werkvoorziening echter op slot gegaan en mochten daar geen nieuwe mensen meer bij. Inmiddels is ook besloten om PAUW Bedrijven op te heffen en de sociale werkvoorziening zelf uit te gaan voeren als gemeente.

Voor de mensen die al voor 2015 gebruik maakten van de sociale werkvoorziening, betekent dat behoud van werk. Het is echter onduidelijk wat er is gebeurd met de mensen die na 1 januari 2015 bij de gemeente hebben aangeklopt. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wordt er namelijk geen inzicht gegeven in wat de gemeente doet om deze groep naar zinvol werk te begeleiden en hoeveel daarvan al naar werk begeleid zijn.

Inzetten op de lastiger bemiddelbare groep
De aangenomen motie vraagt het college om per kwartaal inzichtelijk te maken hoeveel mensen er in- en uitstromen uit de bijstand, en daarbij ook aan te geven of het om mensen gaat met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Als tweede vraagt de motie om duidelijk te maken wat de gemeente doet om mensen naar werk te begeleiden, waar de focus op ligt voor het werkcentrum en voorstellen te doen om meer mensen aan het werk te helpen.

Pieter Kroon: “Wat ons betreft moet de gemeente extra inzetten op het naar werk begeleiden van de grootste groep mensen, die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder ondersteuning van de gemeente komen zij namelijk moeilijk tot niet aan het werk.”

Gemeenteraad stemt helaas tegen ruimer Kinderpardon

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 400 kinderen die hier meer dan vijf jaar wonen en hier geworteld zijn, maar desondanks uitgezet dreigen te worden. Om dergelijke situaties te voorkomen is er het Kinderpardon. Helaas zijn hier zulke strikte regels aan verbonden, dat in de praktijk geen enkel kind ervoor in aanmerking komt. PvdA/GroenLinks vindt dat deze regels verruimd moeten worden en deed tijdens de raadsvergadering vorige week het voorstel om hiervoor bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van de rest van de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is teleurstellend dat de raad van De Ronde Venen het niet belangrijk vindt om een oplossing te vinden voor een grote groep kinderen die het land uitgezet dreigt te worden. Al 55 gemeenten hebben de Staatssecretaris opgeroepen de regels van het kinderpardon soepeler toe te passen. Die oproep hadden we als gemeente De Ronde Venen kunnen versterken.”

Gewortelde kinderen
Afgelopen zomer kwam de situatie van Lili en Howick vol in het nieuws. Twee Nederlandse kinderen van Armeense afkomst die het land uitgezet dreigden te worden. Op het allerlaatste moment heeft de Staatssecretaris besloten dat ze alsnog mochten blijven. Om dit soort situaties te voorkomen is er in Nederland het Kinderpardon. Dit pardon is er voor kinderen die hier al langer dan vijf jaar wonen.

Aan dit Kinderpardon zit echter de voorwaarde dat er vanaf het begin in de procedure meegewerkt moet zijn aan de uitzetting. Dit zogenaamde ‘meewerkcriterium’ wordt zo streng toegepast dat er altijd wel een punt is dat gezien wordt als niet meewerken, waardoor kinderen niet voor het pardon in aanmerking komen. Er zijn zelfs situaties bekend, waarin zelfs alleen al het aanvragen van het Kinderpardon als reden voor niet meewerken aan de uitzetting gezien werd.

Versoepeling meewerkcriterium
PvdA/GroenLinks vindt dat wanneer kinderen hier geworteld zijn, ze niet uitgezet mogen worden naar een voor hen onbekend land, waarvan ze de taal niet eens spreken. Deze kinderen zijn in feite niet anders dan elk ander Nederlands kind dat hier opgroeit. Zij mogen niet gestraft worden voor de keuzes die hun ouders ooit gemaakt hebben.

Om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor de 400 kinderen die nu uitzet dreigen te worden, diende PvdA/GroenLinks een motie in die de wethouder opriep om bij de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium. De motie werd naast PvdA/GroenLinks, alleen gesteund door één raadslid van D66.

Kroon: “In De Ronde Venen hebben we op dit moment geen kinderen wonen die hier langer dan vijf jaar wonen en uitgezet dreigen te worden, maar in de toekomst kan dit wel het geval zijn. Het is treurig om te moeten constateren dat de andere partijen de kans om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zowel binnen als buiten De Ronde Venen, hebben laten liggen.”

Klik hier om de motie te lezen.

Papiercontainer op Dr. van Doornplein is doorn in het oog van omwonenden

De papiercontainer op het Dr. van Doornplein in Abcoude is voor veel inwoners een doorn in het oog. Vaak staan er grote hoeveelheden papier voor en naast de container, en waait het bij stevige wind alle kanten op. De tot nu toe genomen maatregelen zoals het plaatsen van een bord, wegmarkeringen en het vaker legen van de container hebben voor alsnog niet geholpen. PvdA/GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is mooi dat inwoners hun papier weg kunnen brengen naar een container zoals op het Dr. van Doornplein, maar dan moet dat wel op een nette manier kunnen. Bij de container die er nu staat ligt er vaak veel papier voor of naast de container met alle gevolgen van dien. Een container met deuren aan de bovenkant, zoals er voorheen stond, zou al een deel van de overlast weg kunnen nemen.”

Overlast
Sinds 1 januari levert een ander bedrijf de papiercontainers. Daardoor is er ook een ander model container komen te staan met deuren aan de zijkant. Inwoners moeten hierbij de container inlopen om het papier zo ver mogelijk naar achteren erin te leggen. Het gevolg hiervan is dat er achterin een berg ontstaat waar veel papier langs naar buiten glijdt. Daarnaast zijn er ook inwoners die hun papier niet in, maar voor of naast de container zetten met overlast tot gevolg.

Maatregelen
De rommel wordt veelal opgeruimd door betrokken buurtbewoners, maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, samen met de school en de hockeyvereniging waar de opbrengst van het oud papier heen gaat, om ervoor te zorgen dat het netjes blijft. Om de problemen te verhelpen heeft de gemeente wegmarkeringen geplaatst, een bord met de boodschap om het papier zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen en wordt de container vaker geleegd. Om de druk op de papiercontainer te verminderen heeft de gemeente daarnaast inwoners aangeschreven die eerder een papierkliko geweigerd hebben met de vraag of ze deze alsnog willen. Helaas hebben deze maatregelen het probleem nog niet opgelost.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente snel met een goede oplossing moet komen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten wat het college op korte termijn gaat doen om het probleem te verhelpen en of het college bereid is om er een ander soort container neer te zetten, bijvoorbeeld met deuren aan de bovenkant. Daarnaast wil de fractie weten wat het resultaat is van de brief aan inwoners om alsnog een papierkliko aan huis te krijgen. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om papier voortaan ook in augustus bij huishouders op te halen om zo ook in de zomer de druk op de containers te verminderen. Hiermee sluit de fractie aan bij eerdere vragen van D66.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.