Nieuw groenbeleidsplan vastgesteld

Leiboom

Op maandag 3 juli werd het nieuwe groenbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan bepaalt hoe wordt omgegaan met het openbaar groen in de gemeente. Wij hebben het beleidsplan middels moties en amendement op een aantal punten bij weten te sturen.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft zit het groenbeleidsplan in de basis goed in elkaar. Er is namelijk voldoende aandacht voor biodiversiteit, klimaat en inwoners zijn bij de totstandkoming nauw betrokken. In de raad hebben we aangegeven dat we het ook belangrijk vinden dat inwoners betrokken blijven en om dit extra kracht bij te zetten hebben wij een amendement van D66 daartoe gesteund.

Hoewel het plan in de basis goed in elkaar zat, waren er een aantal punten waarop wij vonden dat het beter kon of eigenlijk: beter moest. Daartoe hebben wij in de raadsvergadering een aantal voorstellen gedaan:

Verruiming groenuitgiftebeleid: het eerste punt waarop wij een amendement hadden ingediend was de verruiming van het groenuitgiftebeleid. Het college stelt daarmee voor om het makkelijker te maken om openbaar groen te verkopen aan inwoners. Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft is dit onwenselijk. Zo kan openbaar groen namelijk bij de eigen tuin getrokken worden met in het meest ongunstige geval een schutting eromheen. Zo verdwijnt er dus steeds meer groen uit de publieke ruimte. Met het amendement dat wij hadden ingediend wilden wij voorkomen dat het college openbaar groen zou verkopen door dit alleen mogelijk te maken wanneer de gemeenteraad daar in specifieke gevallen toestemming voor zou verlenen. Helaas bleek er onvoldoende steun voor dit amendement.

Bescherming bomen: daarnaast hebben wij een amendement ingediend om te voorkomen dat gemeentelijke bomen onnodig gekapt worden. In het groenbeleidsplan zijn voor elk type groen namelijk zogenaamde ‘streefbeelden’ vastgesteld. Deze beelden geven aan hoe het groen er in een buurt of wijk uit zou moeten zien. Zo staan er volgens het streefbeeld in principe geen hele grote bomen in een straat in een wijk. Dit betekent echter dat wanneer iemand bij de gemeente aangeeft last te hebben van een grote eik in de straat, dat deze gekapt kan worden omdat deze niet past in het streefbeeld.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat deze reden op zichzelf geen reden mag zijn om tot kap over te gaan, daarvoor moet er meer aan de hand zijn en moet er echt sprake zijn van onevenredige overlast. Met het amendement dat wij voorstelde werd benadrukt dat een dergelijke boom alleen gekapt mag worden als er sprake is van onevenredige overlast, waarvoor de gemeente eerder regels heeft opgesteld, of wanneer er sprake is van noodzakelijk vervangingsonderhoud.

Hoewel de wethouder aanvankelijk positief was over het amendement en aangaf dat dat ook was hoe zij het voor zich zag, trok zij de steun voor het amendement tijdens de vergadering toch weer in door protest van de VVD. Hoewel het amendement het om die reden niet haalde, hebben wij genoegen genomen met het feit dat de wethouder heeft toegezegd dat het niet passen van een boom in het streefbeeld nooit de enige reden kan zijn voor de kap van een boom.

Bomen met twee eigenaren: in de jaren ’50 en ’60 wijken van met name Abcoude staan een aantal bomen op de erfgrens. Deze bomen hebben dan ook twee eigenaren (de gemeente en een inwoner). Als een zogenaamde ‘mandelige’ boom gekapt moet worden en vervolgens herplant, dan moet deze volgens lokale regelgeving minstens een halve meter uit de erfgrens van de inwoner geplaatst worden (zodat er niet langer twee eigenaren zijn). In sommige gevallen kan dit echter betekenen dat er geen ruimte is voor een boom en dat deze niet teruggeplaatst kan worden.

Om dit te voorkomen hebben wij een amendement ingediend dat stelt dat wanneer een boom niet teruggeplaatst kan worden in de openbare ruimte en ook niet in de tuin van de inwoner, dat het dan mogelijk moet zijn om de boom terug te plaatsen op de plek waar deze stond. Zo blijft de boom wel twee eigenaren houden, maar wordt voorkomen dat karakteristieke bomen die het straatbeeld bepalen verloren gaan. Tot onze blijdschap is dit amendement wél aangenomen!

Behoud particuliere bomen: in het groenbeleidsplan gaat het vooral om het groen dat in eigendom is van de gemeente. Een groot deel van de bomen in onze gemeente is echter particulier eigendom. Een inwoner is vrij om een eigen boom te kappen, tenzij deze boom op de waardevolle bomenlijst staat. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is van mening dat de gemeente meer zou kunnen en moeten doen om ook particuliere bomen te beschermen.

Middels een motie hebben we dan ook gevraagd aan het college om te onderzoeken hoe we particuliere bomen beter kunnen behouden. Bijvoorbeeld door inwoners advies te geven over hoe ze hun boom het beste kunnen onderhouden zodat deze in de toekomst geen overlast veroorzaakt of door invoering van een meldingsplicht. Helaas voelde een meerderheid van de raad hier niets voor en werd de motie verworpen.

Beleidsregels eerst bespreken met de raad: verder hebben wij een drietal moties ingediend die het college de opdracht geven om beleidsregels die het college nog gaat vaststellen eerst te bespreken met de gemeenteraad. Deze beleidsregels gaan over de volgende zaken:

  • Groen en duurzame energie: het college gaat nog regels opstellen over hoe om te gaan met klachten over bomen die licht wegnemen voor zonnepanelen of zonnecollectoren. Ofwel: wanneer mag een boom gekapt worden ten gunste van duurzame energie? Wij zijn van mening dat een boom niet zomaar gekapt mag worden als een inwoner zonnepanelen op zijn dak wil, anders blijven er weinig bomen meer over. Wij hebben dan ook een motie ingediend die het college opdracht geeft deze regels eerst te bespreken met de raad voordat deze worden vastgesteld.
  • Groenuitgiftebeleid: omdat het amendement over het groenuitgiftebeleid het niet zou halen hebben wij een motie ingediend. Het college gaat namelijk nog beleidsregels opstellen waarin aan de hand van een groennorm wordt bepaald hoeveel openbaar groen er in een wijk verkocht kan worden. Ook deze regels worden dankzij onze motie eerst met de raad besproken voordat deze worden vastgesteld. Wij zullen pleiten voor een hoge groennorm waarbij zo min mogelijk openbaar groen verkocht wordt.
  • Omgang met bomen: ook over de manier waarop de gemeente omgaat met bomen worden nog nadere beleidsregels vastgesteld door het college. Ook deze regels worden dankzij een motie van ons nu eerst met de gemeenteraad besproken. Ons doel zal in ieder geval zijn om gezonde bomen in onze gemeente zoveel mogelijk te behouden.

Hoewel een aantal van onze voorstellen over het groenuitgiftebeleid, de kap van bomen en het behoud van particuliere bomen het niet gehaald hebben, hebben wij uiteindelijk wel voor het groenbeleidsplan gestemd. De reden hiervoor is dat we het amendement over het groenuitgiftebeleid hebben weten te vervangen door een motie die toch nog ruimte geeft voor verdere sturing op de verkoop van het openbaar groen en we ten aanzien van de kap van bomen de toezegging van de wethouder hebben gekregen dat zij het beleid uit zal voeren conform de geest van het amendement.

De motie over het behoud van particuliere bomen was een voorstel voor een onderzoek en niet zozeer een wijziging van het beleid zelf. Het niet aannemen van die motie was dan ook geen reden om tegen het groenbeleidsplan te stemmen. Daarmee is het groenbeleidsplan met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

Klik hier om het nieuwe groenbeleidsplan te lezen.

Kwaliteit van zorg belangrijker dan kosten

Uit de commissievergadering van maandag 19 juni jl. bleek dat de gemeente De Ronde Venen met sommige zorgverleners geen contracten afsluit omdat deze volgens de wethouder te duur zijn. Dit betekent dat wanneer de gemeente deze zorgverleners niet contracteert, je er ook niet terecht kunt voor zorg. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dit een onwenselijke situatie en heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Raadslid Pieter Kroon: “Wat ons betreft moet de kwaliteit van zorg het belangrijkste uitgangspunt zijn en niet de prijs die daarvoor betaald moet worden. Wanneer een organisatie goede zorg levert, dan moet je daar als inwoner ook terecht kunnen.”

In de commissievergadering ging het om een specifieke instelling in Amsterdam die geestelijke gezondheidszorg verleend voor kinderen en jongeren. Deze instelling staat in het land hoog aangeschreven en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze een hoger tarief hanteert. Nu deze zorgverlener niet is gecontracteerd, kunnen kinderen en jongeren uit De Ronde Venen daar niet terecht en moeten zij in sommige gevallen afreizen naar Zeist of Hilversum.

 “Het uitgangspunt van de gemeente is om goede zorg dichtbij aan te bieden. Een hoog aangeschreven zorginstelling dichtbij huis niet contracteren, past niet bij dit uitgangspunt. Het beperkt ook de vrije zorgkeuze en kan ertoe leiden dat inwoners niet de zorg krijgen die het beste bij hen past. Dat moeten we niet willen,” aldus Pieter Kroon.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd welke zorgaanbieders uit het oogpunt van kostenbesparing niet zijn gecontracteerd en welke gevolgen dat heeft voor mogelijke cliënten uit De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten hoe het college bepaalt wat een aanvaardbare prijs is in relatie tot de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd en of de gemeente ook duurdere zorg inkoopt als die van betere kwaliteit is. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om voortaan te gaan sturen op kwaliteit en dus ook duurdere zorgaanbieders te contracteren als dat betekent dat daarmee betere zorg wordt geleverd aan onze inwoners.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Sportgebouw met zwembad in Abcoude moet er komen

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is zeer enthousiast over het plan van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) voor een nieuw zwembad met gymzalen in Abcoude. Het sportgebouw moet het voormalige Meerbad en de huidige Kees Bon zaal vervangen. Het plan zal dit jaar nog als burgerinitiatief worden ingediend waarna de gemeenteraad hierover een uitspraak zal doen. Als de raad het plan goedkeurt staat in principe niets de realisatie van het sportgebouw meer in de weg.

“Er ligt een prachtig ontwerp en een zeer uitgebreide en goed onderbouwde business case, meer dan je van een burgerinitiatief zou mogen verwachten. Het plan toont aan dat de bouw van een nieuw zwembad met gymzalen niet alleen mogelijk, maar ook haalbaar is. Dit nieuwe sportgebouw zal bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Abcoude en omgeving, van jong tot oud. Wij steunen dit burgerinitiatief dan ook van harte,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Jaarlijkse bijdrage en borgstelling
Om het sportgebouw te realiseren hebben beide stichtingen steun nodig van de gemeente. Zo is de grond aan de Spoorlaan, waar het gebouw is beoogd, eigendom van de gemeente. De beide stichtingen willen deze grond verkrijgen door deze te ruilen tegen de grond waarop de Kees Bon zaal staat, deze grond is namelijk eigendom van de Stichting Abcoude Sport. Op de grond van de Kees Bon zaal kan de gemeente vervolgens woningen realiseren en daarmee extra inkomsten genereren. Naast het ruilen van de grond moet de gemeente ook borg willen staan voor een lening van 7 miljoen euro en moet de gemeente bereid zijn om jaarlijks 200.000 euro bij te dragen.

Pieter Kroon: “De gemeente is wettelijk verplicht om te voorzien in gymzalen voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. Omdat de verouderde Kees Bonzaal haar deuren in 2020 sluit moet de gemeente deze sowieso vervangen. Met het sportgebouw slaat de gemeente dus twee vliegen in één klap.”

Negatief advies college
Hoewel het college positief is over het ontwerp van het sportgebouw en de gedegen business case die eraan ten grondslag ligt, vindt zij de financiële risico’s toch te groot. Want ondanks dat de business case conservatief is ingestoken, is het college toch bang dat de kosten hoger uit zouden kunnen vallen en dat de gemeente in dat geval een hogere bijdrage zal moeten betalen. De kans hierop lijkt niet zo groot, maar is voor het college toch reden om negatief te adviseren.

Pieter Kroon: “Het college lijkt last te hebben van koudwatervrees. De bijdrage van 200.000 euro per jaar is namelijk niet zo hoog. Ter vergelijking: het Veenweidebad in Mijdrecht kost de gemeente jaarlijks 833.000 euro en dan heb je alleen nog maar een zwembad. Daarnaast betaalde de gemeente voorheen al 100.000 euro per jaar voor het verouderde Meerbad, terwijl er nu een splinternieuw sportgebouw met zwembad én gymzalen voor terug komt. De stichtingen hebben de business case daarbij goed onderbouwd, dus wij achten de risico’s op een hogere bijdrage niet zo groot.”

Keuze aan de raad
Het college heeft negatief geadviseerd, maar de uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad. De raadsleden van de verschillende partijen zullen dan ook hun eigen afweging moeten maken.

“Hoewel veel fracties zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken, kunnen wij heel erg duidelijk zijn. Wij vinden dat er sprake is van een goed plan dat financieel goed is onderbouwd. Wat ons betreft moet dit zwembad met gymzalen er dan ook komen,” aldus Pieter Kroon.

Raadslid Pieter Kroon werd ook geïnterviewd door RTV Ronde Venen over het nieuwe sportgebouw. U kunt het interview hieronder terugkijken (vanaf 3:49):