Gemeenteraad kiest unaniem voor klimaatneutrale gemeente in 2040

Windmolen op het terrein van SC Johnson
Windmolen op het terrein van SC Johnson

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem ingestemd met het spoorboekje om te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2040. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij dat het spoorboekje met deze brede steun is vastgesteld!

Het spoorboekje kwam er naar aanleiding van een motie waar PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vorig jaar het initiatief toe had genomen en welke raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op om een voorstel te doen voor een programma richting 2040 met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale gemeente in 2040. Met het spoorboekje worden de eerste stappen daartoe gezet.

Raadslid Pieter Kroon: “De ambitie die we gesteld hebben is groot, maar zeker haalbaar en bovenal noodzakelijk. Alle signalen lijken er namelijk op te wijzen dat klimaatverandering sneller plaatsvindt dan men voorheen had gedacht. De tijd van achteroverleunen is dan ook voorbij, het is tijd voor actie!”

Het spoorboekje zet een duidelijke koers uit, schetst de uitdagingen die voor ons liggen en de mogelijkheden waarop deze in De Ronde Venen het hoofd geboden zouden kunnen worden. De verdere uitwerking komt echter pas nu het spoorboekje is vastgesteld, in de vorm van een transitieplan elektriciteit en een transitieplan warmte.

“We kijken uit naar de komst van beide transitieplannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt waar de komende tijd de nodige discussies over gevoerd zullen moeten worden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier goed in mee te nemen, om zo te komen tot transitieplannen met zoveel mogelijk draagvlak. De gemeente kan namelijk grote ambities uitspreken, maar die zijn alleen haalbaar als we het samen doen,” aldus Pieter Kroon.

Benieuwd naar het spoorboekje? Je kunt het hier lezen!

Verzoek tot uitstel verkoop legakkers niet gehonoreerd

Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen

Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 maart dienden de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om de verkoop van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen op te schorten. Hiermee wilden beide partijen bereiken dat verkoop pas plaatsvindt, nadat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten kunnen hebben in het proces en dat de handhaving op orde moet zijn. De motie kreeg geen steun van de overige politieke partijen en werd daarmee verworpen.

Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor een door hen ingediende motie met een wel heel opmerkelijke opdracht voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie mee moet geven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om zelf een mening te vormen en dus ook om vrij te stemmen. De Plassenraad is het algemeen bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming over de verkoop van de legakkers te bespreken.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “De legakkers zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt bekeken wat er in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we daarmee willen, hierbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van de legakkers doorkruist dit precaire proces.”

Inwoners en organisaties niet betrokken
Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht om deze kosten op zich nemen. In het verleden is besloten de legakkers pas te verkopen zodra er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat er op de eilanden wel en niet kan. Het besluit om de legakkers nu al te verkopen kwam voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.

Gemeente neemt voorschot op bestemmingsplan
De mededeling aan toekomstige kopers dat de gemeente onderzoekt of de gebruiksmogelijkheden op de legakkers in de toekomst mogelijk kunnen worden verruimd, wekt verwachtingen die het college niet waar kan maken. Meer dan de helft van de te verkopen legakkers liggen namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit te lopen op het bestemmingsplan wordt niet serieus omgegaan met de verschillende belangen in het gebied.

Bezwaren van diverse kanten
Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), De Groene Venen, De Kleine Natuur, stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op de legakkers en verdere verloedering van de plassen. Helaas bleek tijdens de raadsvergadering dat zowel het college als een meerderheid van de gemeenteraad geen boodschap had aan deze bezwaren.

“Wij vinden het onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter Kroon.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: “Geen racebaan dwars door Vinkeveen”

Schets van variant 2

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college om een nieuwe ontsluiting van de N201 over de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat verder uit te werken. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vreest dat het uitwerken van deze richting een eerste stap is naar het ook daadwerkelijk realiseren van een nieuwe verkeersader door Vinkeveen en stemde daarom tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met een nieuwe ontsluiting over de Ringdijk ontstaat er een verkeersstroom dwars door Vinkeveen, over de Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg naar de Mijdrechtse Dwarsweg. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Op die route fietsen heel veel mensen, waaronder schoolgaande kinderen. Bovendien betekent een nieuwe weg veel overlast voor de omwonenden door geluid en fijnstof. Zo “betaalt” de ene helft van Vinkeveen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in de andere helft. Dat moeten we niet willen.”

Centrumplan Vinkeveen
Het voorstel voor de nieuwe ontsluiting van de N201 komt voort uit het nieuwe Centrumplan voor Vinkeveen, met woningbouw ten westen van de Herenweg aan weerszijden van de N201. Op en om het terrein van de voormalige Betonindustrie De Adelaar wordt een nieuw centrum voorzien, als verbinding  tussen het dorp en de plassen. Met de nieuwe ontsluiting moet de Herenweg ontlast worden.

Twee verschillende varianten
De gemeenteraad kreeg de keuze uit twee varianten voor het verbeteren van de aansluiting op de N201. Variant 1 is het verhogen van het viaduct en het verlengen van de bestaande op- en afritten. Variant 2 is het aanleggen van nieuwe op- en afritten op de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat aan de ene kant en een nieuwe verbinding naar de Baambrugse Zuwe aan de andere kant. De voorkeur van het college ging naar het uitwerken van variant 2, hiervoor heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook gekozen.

Uitwerken alternatieven
De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil dat er ook serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van een nieuwe westelijke randweg op voldoende afstand van de bebouwing. Zo rijdt het verkeer namelijk niet dwars door het dorp.

Daarnaast wil de fractie graag onderzoeken of een aanpassing op variant 1 uitkomst biedt. Hierbij wordt de Herenweg autoluw gemaakt, zodat alleen bestemmingsverkeer van deze route gebruik maakt en het doorgaande verkeer via de N201 rijdt. Helaas wilde een meerderheid van de raad geen alternatieven onderzoeken.

Ernst Schreurs: “Welke andere oplossing het ook wordt, variant 2 is wat ons betreft onacceptabel. We willen geen racebaan dwars door Vinkeveen.”