Investeren in duurzaamheid met ‘groene leges’ een stukje goedkoper

Dankzij een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het investeren in een duurzamere woning in De Ronde Venen een stukje goedkoper. Inwoners die een woning bouwen die duurzamer is dan wettelijk verplicht is of een bestaande woning verduurzamen, krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een deel van de kosten voor de omgevingsvergunning terug te krijgen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Voor een omgevingsvergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. De bouw- dan wel aanlegkosten vormen de basis voor de hoogte hiervan. Door een duurzamere en veelal hogere investering te doen betaal je dus ook meer leges. Met ons voorstel voor ‘groene leges’ krijgen inwoners de mogelijkheid om geld terug te krijgen voor tenminste dat deel dat het gevolg is van de hogere investering.”

Verduurzaming stimuleren
Met de maatregel wil PvdA/GroenLinks inwoners stimuleren om meer te investeren in de verduurzaming van hun woning.

“In 2040 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Daarvoor hebben we de inwoners ontzettend hard nodig, want zonder hen gaan we die doelstelling niet halen. Het is dan ook van groot belang om drempels voor inwoners weg te nemen. Met deze teruggaafmogelijkheid is dat vast één drempel minder,” aldus Kroon.

Groene leges in 2019
De motie werd op donderdag 31 mei met brede steun aangenomen, alleen Ronde Venen Belang (RVB) en Lijst 8 Kernen stemden tegen. Hoewel de wethouder voor wat betreft het tijdspad nog een slag om een arm hield, hoopt PvdA/GroenLinks dat met het aannemen van deze motie de mogelijkheid voor teruggaaf van leges vanaf 2019 een feit zal zijn.

Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden

In De Ronde Venen worden mantelzorgers ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg van welzijnsorganisatie Tympaan de Baat. Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning door goedkope huishoudelijke hulp aan te bieden en een jaarlijkse tegoedbon in de vorm van de mantelzorgwaardering. Niet iedereen is echter geholpen met huishoudelijke hulp of een tegoedbon en daarom heeft PvdA/GroenLinks een motie ingediend om het aanbod uit de breiden afhankelijk van de behoeftes van mantelzorgers.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Mantelzorgers doen geweldig werk in het ondersteunen en/of verzorgen van hun naasten. Dit kan echter ook heel erg zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat er vanuit de gemeente goede ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de behoefte die mantelzorgers hebben. Daarom hebben wij het college middels een motie gevraagd om die behoeftes te inventariseren en op basis daarvan een voorstel te doen voor uitbreiding van de ondersteuning.”

Niet alle mantelzorgers in beeld
Iedereen die een ander onbetaalde hulp of zorg biedt is in principe mantelzorger. Dan kan het gaan om hulp aan een buurvrouw, de dagelijkse zorg voor een partner of de zorg van een kind voor een ouder. Als gemeente is het lastig om mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dit is met name het geval bij jonge mantelzorgers die bijvoorbeeld zorg geven aan hun ouders. Zij krijgen dan ook niet altijd de ondersteuning die nodig is. Daarbij heeft iedere mantelzorger op basis van zijn of haar situatie een eigen ondersteuningsbehoefte.

Pieter Kroon: “De gemeente moet zoveel mogelijk ondersteuning bieden op basis van behoeften die mantelzorgers hebben en niet alleen op basis van standaard hulpvormen als huishoudelijke hulp. Daarmee zijn namelijk niet alle mantelzorgers geholpen.”

De motie werd uiteindelijk met raadsbrede steun aangenomen.

De Ronde Venen krijgt inwonerpanels

Door een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het in De Ronde Venen binnenkort mogelijk om inwonerpanels samen te stellen. Een inwonerpanel is een groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeenteraad adviseert bij een belangrijke beslissing. Een advies is niet bindend, maar de gemeenteraad moet een advies wel serieus nemen en kan daar alleen gemotiveerd van afwijken.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Inwoners voelen zich onvoldoende gehoord. Door gebruik te maken van gelote inwonerpanels kunnen we inwoners op een nieuwe manier bij de politiek betrekken. Waarbij we ook mensen betrekken die normaal gesproken niet zo snel van zich laten horen. Daarnaast zorgt de vorm ervoor dat er een weloverwogen advies komt, waarbij alle voor- en tegenargumenten worden gehoord en afgewogen.”

Wat is een inwonerpanel precies?
Het komt er op neer dat de raad voor een belangrijk beleidsonderwerp een inwonerpanel kan laten samenstellen welke tot stand komt doormiddel van loting, zodat er sprake is van een goede vertegenwoordiging van inwoners. Deze panels kunnen afhankelijk van het onderwerp variëren van bijvoorbeeld 16 tot 60 inwoners. Hier worden dan van te voren (financiële) kaders voor vastgesteld door de gemeenteraad, zodat duidelijk is wat precies de vraag is en waar het advies over moet gaan. Vervolgens krijgen de leden van deze panels de mogelijkheid om informatie op te vragen, (ambtelijke) experts te horen en uiteindelijk tot een weloverwogen advies te komen dat de raad in haar besluitvorming moet betrekken.

Motie met krappe meerderheid aangenomen
De motie van PvdA/GroenLinks riep op tot het mogelijk maken van inwonerpanels in De Ronde Venen. De motie werd met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Het voorstel kreeg daarmee steun van de fracties van RVB, D66, ChristenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen.

Pieter Kroon: “Ik ben blij dat een meerderheid van de raad ervoor heeft gekozen om te willen experimenteren met het op nieuwe manieren betrekken van inwoners bij de politiek. We kijken uit naar het eerste advies van een inwonerpanel.”