De Ronde Venen krijgt inwonerpanels

Door een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het in De Ronde Venen binnenkort mogelijk om inwonerpanels samen te stellen. Een inwonerpanel is een groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeenteraad adviseert bij een belangrijke beslissing. Een advies is niet bindend, maar de gemeenteraad moet een advies wel serieus nemen en kan daar alleen gemotiveerd van afwijken.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Inwoners voelen zich onvoldoende gehoord. Door gebruik te maken van gelote inwonerpanels kunnen we inwoners op een nieuwe manier bij de politiek betrekken. Waarbij we ook mensen betrekken die normaal gesproken niet zo snel van zich laten horen. Daarnaast zorgt de vorm ervoor dat er een weloverwogen advies komt, waarbij alle voor- en tegenargumenten worden gehoord en afgewogen.”

Wat is een inwonerpanel precies?
Het komt er op neer dat de raad voor een belangrijk beleidsonderwerp een inwonerpanel kan laten samenstellen welke tot stand komt doormiddel van loting, zodat er sprake is van een goede vertegenwoordiging van inwoners. Deze panels kunnen afhankelijk van het onderwerp variëren van bijvoorbeeld 16 tot 60 inwoners. Hier worden dan van te voren (financiële) kaders voor vastgesteld door de gemeenteraad, zodat duidelijk is wat precies de vraag is en waar het advies over moet gaan. Vervolgens krijgen de leden van deze panels de mogelijkheid om informatie op te vragen, (ambtelijke) experts te horen en uiteindelijk tot een weloverwogen advies te komen dat de raad in haar besluitvorming moet betrekken.

Motie met krappe meerderheid aangenomen
De motie van PvdA/GroenLinks riep op tot het mogelijk maken van inwonerpanels in De Ronde Venen. De motie werd met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Het voorstel kreeg daarmee steun van de fracties van RVB, D66, ChristenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen.

Pieter Kroon: “Ik ben blij dat een meerderheid van de raad ervoor heeft gekozen om te willen experimenteren met het op nieuwe manieren betrekken van inwoners bij de politiek. We kijken uit naar het eerste advies van een inwonerpanel.”

De Ronde Venen gaat werk maken van het Regenboog stembusakkoord!

Op 12 maart werd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Regenboog stembusakkoord ondertekend. Bijna alle partijen ondertekenden het akkoord en beloofden daarmee de maatregelen uit het akkoord uit te gaan voeren. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij kwam het stembusakkoord echter niet terug. Dankzij een motie van PvdA/GroenLinks worden de maatregelen uit het Regenboog stembusakkoord alsnog uitgevoerd.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Wij waren verbaasd dat er in het coalitieakkoord niets over het stembusakkoord terug te vinden was. Dit terwijl alle coalitiepartijen dit akkoord hadden ondertekend en ze daarin beloofd hebben dat er in het coalitieakkoord tenminste een passage aan gewijd zou worden. Gelukkig wordt het stembusakkoord met het aannemen van onze motie alsnog uitgevoerd!”

Regenboog Stembusakkoord
Het regenboog stembusakkoord is opgesteld door het COC Midden-Nederland. In het akkoord staan maatregelen opgenomen op het gebied van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’ers. De ondertekenaars beloven met het ondertekenen van het stembusakkoord dat ze zich in zullen zetten om deze maatregelen uit te voeren. Alle partijen ondertekenden voor de verkiezingen het akkoord, met uitzondering Ronde Venen Belang (RVB) en ChristenUnie-SGP.

Aangenomen motie
Op woensdag 30 mei diende PvdA/GroenLinks een motie in om de ambities en maatregelen zoals deze opgenomen staan in het Regenboog stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma en zo uitvoering te geven aan het akkoord. De motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Hoewel Ronde Venen Belang het akkoord voor de verkiezingen niet had getekend, steunde zij de motie wel omdat ze vond dat wanneer een meerderheid van de partijen het akkoord ondertekent, het ook uitgevoerd moet worden.

PvdA/GroenLinks wint in De Ronde Venen!

PvdA/GroenLinks is verheugd met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De fractie is gegroeid van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Samen met de Seniorenpartij zijn wij daarmee de enigen die winst hebben geboekt.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Het is een prachtige uitslag! We zijn ontzettend blij dat we het vertrouwen van zoveel kiezers hebben gekregen. In 2014 verloren we nipt onze derde zetel, maar nu hebben we deze weer teruggekregen en volledig op eigen kracht, zonder restzetel. We willen de kiezers dan ook ontzettend bedanken voor dit vertrouwen!”

Nieuwe raadsfractie
De nieuwe raadsfractie van PvdA/GroenLinks zal gevormd worden door Pieter Kroon (fractievoorzitter), Ernst Schreurs en Esther Grondijs. Esther stond op plaats vier van de kandidatenlijst, maar werd met een overtuigende 519 voorkeursstemmen direct in de gemeenteraad verkozen. Warner Bruins Slot en Bertien Tweehuijsen zullen de fractie aanvullen in de raadscommissies op het gebied van respectievelijk bestuur en financiën en zorg en welzijn.

“Met dit team van vijf mensen, met ieder zijn ervaring en specifieke inbreng kunnen we De Ronde Venen de komende vier jaar weer een stukje groener en socialer maken,” aldus de kersverse en jongste fractievoorzitter van de raad. 

Coalitievorming
Inmiddels zijn de eerste gesprekken met informateur Marianne Luyer gevoerd.

Pieter Kroon: “Wij hebben voor de vorming van een nieuwe coalitie een aantal uitgangspunten meegegeven. We willen graag een college met visie en kwaliteit, dat een breed draagvlak heeft bij zowel de raad als de inwoners. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voldoende onderlinge chemie, vertrouwen en samenwerking is tussen de raadsfracties van de nieuw te vormen coalitie. Een ieder is gebaat bij een college dat de rit van vier jaar uit zit en zich kan richten op de inhoud. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”