Erika Spil wint Vrouw in de Media Award!

Erika Spil

Erika Spil, lijstduwer en voormalig wethouder van PvdA/GroenLinks, heeft de Vrouw in de Media Award voor de provincie Utrecht gewonnen! Zij is nu wethouder in de gemeente Bunnik voor Perspectief21 (een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks).

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend trots op haar, ze heeft deze prijs meer dan verdiend!”

Erika ontving de prijs op 6 februari in Odijk. Erika profileerde zich onder andere in de media met haar oproepen en een manifest voor vijftig procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Erika Spil: “Ik hoop dat deze prijs politieke partijen stimuleert om na de verkiezingen veel meer vrouwelijke wethouders aan te wijzen. Nu is slechts 21 procent van de wethouders vrouw. Dat kan echt niet meer. ”

Erika was met nog negen andere rolmodellen genomineerd voor de prijs in de provincie Utrecht door het publiek en journalisten. Ze kreeg in een openbare peiling uiteindelijk een kwart van de provinciale stemmen. De Utrechtse hoofdofficier Justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk werd met 17 procent, net zoals vorig jaar, tweede. Zabeth van Veen, eigenaar ImagoMatch uit Amersfoort, behaalde met 14 procent van de stemmen de derde plaats.

De oproep van Erika Spil voor 50 procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen vond duidelijk weerklank. Representativiteit is belangrijk, benadrukt Spil. Een gemeentebestuur moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving die ze vertegenwoordigt. Bovendien wordt het openbaar bestuur er beter van.

“Meer vrouwelijke wethouders betekent onder andere dat colleges een bredere blik krijgen, dat ze een completer beleid voeren en dat de sfeer aan de collegetafel verbetert. Iedereen is daar bij gebaat”, weet Spil. “Na 21 maart wil ik echt veel meer vrouwelijke wethouders zien.”

De prijs is een initiatief van het Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Die willen met de prijs vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker aan het woord te laten.

Volgens de organisatoren dankt Erika Spil haar prijs aan het feit dat ze een wethouder met een sterk inhoudelijk verhaal is die slim met de media omgaat. Ze wordt gezien als een vakvrouw en inspirerend voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren. Ze kan ingewikkelde beladen kwesties eenvoudig en prettig uitleggen. Vorig jaar won Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland, in Utrecht.

Inwoners beter betrekken bij het groen in de wijk

Langs de Viergang in Mijdrecht zijn er in 2016 zo’n 240 bomen gekapt, omdat deze bij een storm om zouden kunnen vallen. Hiervoor zijn in totaal 122 bomen in de plaats gekomen. Veel omwonenden zijn ontevreden over het resultaat en hebben de initiatiefgroep ‘Bomen Herplant Viergang’ opgericht. PvdA/GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Raadslid Pieter Kroon: “Een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijke groenbeleid is om inwoners te betrekken bij de aanleg van het groen. Dan niet alleen in het voortraject, maar ook tijdens de uitvoering en het uiteindelijke resultaat. Inwoners geven nu aan dat het resultaat niet naar wens is, dan moet de gemeente met inwoners in overleg om het gewenste resultaat wel te bereiken. De gemeente geeft nu niet thuis en dat moet wat ons betreft niet kunnen.”

Bomenkap Viergang
Er is destijds een inloopbijeenkomst geweest over de kap en herplant van de bomen aan de Viergang waarbij inwoners, volgens de initiatiefgroep, is verteld dat alle bomen herplant zouden worden. Van de 240 bomen die er oorspronkelijk stonden is nu ongeveer de helft teruggeplant.

De reden voor het terugplaatsen van minder bomen is volgens de gemeente dat deze de ruimte moeten hebben om te groeien en oud te worden. Echter, aan het begin van de Viergang vanaf Bozenhoven tot aan de Watermolen is bijna geen enkele boom teruggeplant, en ook halverwege de Viergang zijn er stukken waar in plaats van bomen enkel struiken terug te vinden zijn.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W
PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of ze bekend is met de onvrede die bij omwonenden van de Viergang leeft en op welke wijze inwoners betrokken zijn bij de kap, herplant en de evaluatie van het uiteindelijke resultaat aan de Viergang. Is aan alle inwoners in de wijk bijvoorbeeld een terugkoppeling gegeven over de uiteindelijke keuze voor de beplanting?

Ook wil de fractie weten waarom er aan het begin van Viergang vrijwel geen bomen teruggeplant zijn en waarom op sommige plaatsen alleen struiken. Verder wil de fractie weten wat de reden is dat er voor alsnog geen duidelijk antwoord is gekomen op de bezwaren van de initiatiefgroep en of het college bereid is om samen met de initiatiefgroep tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door meer bomen te planten.

Als laatste wil de fractie weten hoe inwoners in de rest van de gemeente betrokken worden bij de uitvoering van het groenbeleid. Vindt er bijvoorbeeld periodiek overleg plaats met inwoners over de kap van bomen en aanplant van groen?

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat hier duidelijkheid over komt. Het zou niet nodig moeten zijn dat inwoners een actiecomité oprichten om de gemeente naar hun bezwaren te laten luisteren. Ik hoop dan ook dat het college dit voortvarend oppakt!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Inwoners worden gecompenseerd voor precario Vitens

Water

De gemeenteraad heeft besloten om inwoners te compenseren voor de door Vitens aan de inwoners inmiddels doorberekende gemeentelijke precariobelasting. PvdA/GroenLinks stelde middels een motie voor om Vitens met ingang van 2018 vrij te stellen van de heffing van de precariobelasting maar dat voorstel kreeg geen meerderheid.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het belangrijkste vinden wij dat inwoners volledig gecompenseerd worden voor de door Vitens aan de inwoners doorberekende precariobelasting. Toch hadden we liever gezien dat we de precariobelasting voor Vitens hadden afgeschaft. Dat was financieel veel voordeliger geweest. Omdat Vitens de precariobelasting doorberekent inclusief administratiekosten en BTW, zal de gemeente de inwoners een groter bedrag moeten uitkeren dan zij aan precariobelasting van Vitens binnenkrijgt. Het ‘rondpompen van geld’ kost dus niet alleen extra inspanning, het kost de gemeente bovendien meer dan het haar oplevert.”

Vrijstelling
De fractie van PvdA/GroenLinks deed bij de raadsvergadering het voorstel om de precariobelasting voor Vitens af te schaffen door Vitens een vrijstelling te verlenen. Een weg die in de praktijk vaak wordt gevolgd. De kostbare compensatiemaatregel had dan achterwege kunnen blijven. Helaas kreeg dit voorstel geen meerderheid, doordat coalitiefracties CDA, VVD en RVB om onduidelijke redenen tegenstemden. Het voorstel dat PvdA/GroenLinks bij de commissiebehandeling deed om inwoners niet alleen te compenseren voor de doorberekende precario, maar ook voor de administratiekosten en BTW werd door de coalitiefracties wel overgenomen.