PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in

De leden van de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks, vinden de samenwerking van de afgelopen jaren geslaagd en gaan weer als één partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat hebben zij op 7 maart besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in Het Lokaal in Mijdrecht.

De samenwerking van de afgelopen 2 jaar is door de leden uitgebreid geëvalueerd.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs en wethouder Erika Spil gaven een voorzet. Op de (steun)fractievergaderingen wordt gedacht vanuit verschillende invalshoeken, dat verrijkt de ideeënvorming, scherpt standpunten aan en zorgt voor een zorgvuldige afweging van belangen.

De samenwerking leidt er ook toe dat men niet zomaar om PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heen kan. “Als we ieder voor zich aan de verkiezingen hadden meegedaan, was het maar de vraag of we een serieuze coalitie-kandidaat waren geweest”, aldus de fractievoorzitter.

De leden konden zich vervolgens uitspreken over voortzetting van de samenwerking. De vergadering was unaniem in haar oordeel, dat de samenwerking bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet worden voortgezet. Samen vormen de partijen een stabiele fractie, waarin ervaring en kennis gebundeld wordt.

Een fractie die haar invloed kan laten gelden en zo de standpunten van beide partijen en de kiezers die zij vertegenwoordigen inhoud kan geven in de lokale politiek.

Ook het recent opgerichte ombudsteam zorgt er voor dat signalen uit de kernen worden opgevangen en zo nodig politiek vertaald kunnen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats, op 19 maart 2014. De voorbereidingen worden nu gestart. In het najaar zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en wordt de kandidatenlijst opgesteld, waarna de verkiezingscampagne van start kan gaan.

Na de zomer wordt de lijsttrekker gekozen.

Behalve de leden van PvdA en GroenLinks kent de vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ook ongebonden leden, die een sociaal en links gemeentebeleid voor staan.

Het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal helpt!

Wie een steuntje in de rug nodig heeft, vastloopt in een wirwar van lokale regels, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een probleem heeft met de woningcorporatie, zich onrechtvaardig behandeld voelt door een gemeentelijke instantie of te lang moet wachten op de uitkeringsaanvraag, kan de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

De leden van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de presentatie voor de pers in de Willestee, Wilnis. Van links naar rechts Esther Grondijs, Bert Schaap, Christiaan de Groot, Wim Klaassen.
De leden van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de presentatie voor de pers in de Willestee, Wilnis. Van links naar rechts Esther Grondijs, Bert Schaap, Christiaan de Groot en Wim Klaassen.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het team zoekt de problemen uit, geeft informatie of verwijst door naar de juiste persoon of instantie. Wie verstrikt zit in de regels of zich slecht behandeld voelt en er niet uitkomt, of iemand kent die dit overkomt, kan een mail sturen naar het Ombudsteam: ombudsteam@pvdagroenlinks.com. Binnen drie dagen wordt er contact opgenomen.

Voor alle meldingen geldt een strikte geheimhouding.

Algemene beschouwingen begroting 2013 in de gemeenteraad

ernstgeinterviewdOp donderdag 8 november zijn de plannen van het college van B&W van De Ronde Venen voor 2013 besproken.

Onze fractie heeft daar een paar successen behaald: zo werd een motie aangenomen waarin het mogelijk wordt om kwijtschelding van lokale heffingen en belastingen ook aan kleine zelfstandigen en ZZP-ers te verlenen wanneer die een te laag inkomen hebben. Een andere motie van ons die werd aangenomen, maakt dat de kosten van kinderopvang mede in aanmerking worden genomen als uitgaven voor de kwijtscheldingstoets gemeentebelastingen en wordt gekoppeld aan een draagkrachtberekening.

De visie en plannen die de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de raadszitting heeft ingebracht, zijn hier te lezen.