PvdA/GroenLinks: “Geen extra kosten maken om geld rond te pompen”

Water

Vorige week werd in de Nieuwe Meerbode geconcludeerd dat PvdA/GroenLinks tegen terugbetaling van de precariobelasting van Vitens aan de inwoners zal stemmen in de aanstaande raadsvergadering. Deze conclusie was voorbarig en geeft een onjuist beeld van het voorstel dat de fractie onlangs deed. PvdA/GroenLinks wil voorkomen dat Vitens de precarioheffing aan de inwoners in rekening brengt. Dan hoeft de gemeente de inwoners ook niet te compenseren.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Vitens berekent niet alleen de precariobelasting aan de inwoners door, maar ook de bijbehorende administratieve kosten en de BTW.  Indien de gemeente de inwoners volledig compenseert voor het door Vitens aan hen in rekening gebrachte bedrag, dan betaalt de gemeente meer uit dan er aan precariobelasting van Vitens wordt ontvangen. Er wordt dus niet alleen nutteloos geld rondgepompt, het kost ook nog eens meer dan het oplevert.”

In de commissie ABZ/F heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het haar voorkeur heeft om de belasting van Vitens niet te innen. Een andere mogelijkheid is om Vitens vrijstelling te verlenen van betaling van de precariobelasting. Vitens heeft dan geen reden meer om onze inwoners de extra belasting in rekening te brengen en de gemeente hoeft geen compensatiebetalingen te doen.

“Zo kan voorkomen worden dat er nodeloos geld wordt rondgepompt. De fractie zal hiertoe bij de behandeling van het onderwerp in de raadsvergadering van as. donderdag een voorstel doen,” aldus Schreurs.

PvdA/GroenLinks koestert De Ronde Venen

Lancering van de campagne! v.l.n.r. lijsttrekkers Ernst Schreurs en Pieter Kroon, lijstduwer Erika Spil en bedrijfsleider Floor Groenendijk van Kringkoop.

Niet het grote geld, maar het geluk van de inwoners van De Ronde Venen staat centraal bij de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA/GroenLinks lanceerde dinsdag 16 januari de campagne: ‘Koester De Ronde Venen’ in kringloopwinkel Kringkoop in Mijdrecht. Met lijsttrekkers Pieter Kroon en Ernst Schreurs en lijstduwer Erika Spil.

Pieter Kroon: “In de politiek gaan discussies snel over de kosten en te weinig over wat we belangrijk vinden, wat we koesteren, wat we willen bereiken.” Mede-lijsttrekker Ernst Schreurs: “De vraag moet zijn: wat is voor inwoners belangrijk en hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Dat is waar wij op inzetten.”

Koester De Ronde Venen
Niet voor niets lanceerde PvdA/GroenLinks de campagne in Kringkoop. De kringloopwinkel heeft bijna tachtig mensen in dienst. Kringkoop is de grootste werkgever in de gemeente voor mensen die normaal niet snel in dienst worden genomen – bijvoorbeeld omdat ze een lichte beperking hebben.

“Wij koesteren alle inwoners van De Ronde Venen,” aldus lijstduwer en voormalig wethouder Erika Spil. “Op dit moment krijgen veel mensen zorg omdat ze binnen de regeltjes passen. Er zijn ook mensen die daar net niet binnen passen en daardoor buiten de boot vallen. Die mensen moeten we in beeld krijgen en maatwerk bieden.”

Er zijn meer belangrijke thema’s voor PvdA/GroenLinks, “Wij koesteren een groene en gezonde woonomgeving,” aldus Kroon. “Dat betekent meer en diverser groen in de wijken. Betere voorzieningen voor fietsers.” Mede-lijsttrekker Ernst Schreurs: “Het is belangrijk dat inwoners een goede plek hebben om te wonen. Alle inwoners. Dus wil PvdA/GroenLinks meer betaalbare woningen. Voor starters, jonge gezinnen en voor senioren.”

Kringkoop Mijdrecht
Voordat – met het aansnijden van de taart – de campagne officieel werd gelanceerd, memoreerde bedrijfsleider Floor Groenendijk van Kringkoop de onzekerheid voor zijn medewerkers door het besluit om PAUW Bedrijven op te heffen. Hij wil dóór met het goede werk. De lijsttrekkers van PvdA/GroenLinks zegden toe zich daar sterk voor te maken. En toen was er taart.

Geen nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen

Variant van het Centrumplan met ontsluiting van de N201 over de Veendijk

PvdA/GroenLinks is blij dat de nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen er niet gaat komen. Op woensdag 6 december werd bekend dat het college van die variant afziet omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. PvdA/GroenLinks stemde in maart van dit jaar al tegen de verdere uitwerking van die variant, vanwege de onveilige situatie die daardoor zou ontstaan en de negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “We zijn blij te horen dat dit onzalige plan van de baan is. Wat ons betreft had die weg over de Veendijk niet eens onderzocht moeten worden. Het was van meet af aan duidelijk dat dit een onveilige en ongezonde situatie op zou leveren, daar hadden we geen langdurig onderzoek voor nodig.”

Nieuwe ontsluiting N201
In maart van dit jaar werd het raadsvoorstel aangenomen om een variant van het centrumplan uit te werken waarbij in een nieuwe ontsluiting van de N201 over onder meer de Veendijk in Vinkeveen werd voorzien. Dit besluit stuitte toen al op hevige protesten van omwonenden. Helaas wilde een meerderheid van de gemeenteraad deze variant toch verder uit laten werken. Nu blijkt echter dat dit niet haalbaar is vanwege de hoge kosten. Wat PvdA/GroenLinks betreft had dat niet de voornaamste reden moeten zijn, maar hadden juist de effecten voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Vinkeveen begin dit jaar al doorslaggevend moeten zijn.

Uitwerken alternatieven
Nu de variant met de ontsluiting over de Veendijk van de baan is wordt teruggevallen op de andere variant waarbij de huidige op- en afritten bij de Herenweg verlengd worden en het viaduct verhoogd wordt. Wat PvdA/GroenLinks betreft moet daarbij tegelijkertijd bekeken worden hoe het sluip- en zware verkeer van de Herenweg geweerd kan worden. De Herenweg is nu al zeer druk, waarbij met name fietsers in het gedrang komen.

Ernst Schreurs: “We zouden ook nog graag naar een derde variant kijken. Een ontsluiting van de N201 achter de sportvelden langs, op ruim voldoende afstand van de bebouwing van Zuiderwaard, direct aansluitend op de Mijdrechtse Dwarsweg. Dan is er namelijk écht sprake van een rondweg en verdwijnt het doorgaande verkeer uit de dorpskern. Daarbij moet goed gekeken worden naar hoe dit in te passen in de natuurontwikkeling. Een nieuwe verkeersader door het dorp moet in ieder geval voorkomen worden!”