De zorg moet de wijk in

Corinne Ellemeet

‘De helft van de zorg is aandacht. Menselijk contact,’ zegt Corinne Ellemeet.  ‘Dat is wat ik meeneem uit Abcoude als ik in Den Haag aan het werk ben: de vaste contacten die je hier in het dorp hebt, zijn zó ontzettend belangrijk. Je kent elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat ook dat bijdraagt aan een goede gezondheid.’

Corinne Ellemeet is aan een krachttoer begonnen in de Tweede Kamer. Ze heeft samen met GroenLinks fractieleider Jesse Klaver een wetsvoorstel geschreven dat de gezondheidszorg op z’n kop gaat zetten. Maar het moet wel, zegt ze in haar huiskamer in Abcoude. Want, zoals het nu gaat, kan het niet verder.

Corinne: ‘We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven met z’n allen langer zelfstandig thuis worden. Maar als je kijkt naar hoe de financiering geregeld is: iedereen heeft het over die 2,1 miljard euro die naar de verpleeg- en verzorgingshuizen gaat. Prima. Maar dan praat je over ongeveer acht procent van de ouderen, die daar woont. De andere 92 procent wordt afgescheept met een fooi. Terwijl je natuurlijk alleen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunt blijven wonen als goede zorg en ondersteuning beschikbaar is.’

Zorgbedrijf met verdienmodel
En daar zit écht een probleem. Een paar jaar geleden stemde de Tweede Kamer in met de Europese aanbestedingsregels voor de zorg. Een ingewikkelde procedure die er op neerkomt dat gemeentes verplicht de route van onpersoonlijke en bureaucratische aanbesteding moeten doorlopen met zorgaanbieders.

Dat levert in veel gevallen de goedkoopste zorg op. Maar het personeel weet niet waar het aan toe is. En de binding met de buurt ontbreekt ook. Zakelijker kunnen we de zorg niet maken. Eén van de gevolgen: er komt telkens iemand anders als je thuiszorg nodig hebt.

‘Die verplichte Europese aanbesteding moet van tafel’, vindt Corinne. Zie daar haar krachttoer. Ze moet niet alleen de Nederlandse politiek overtuigen, ze moet ook in Brussel aan de bak. ‘Jesse Klaver en ik hebben al een brief geschreven aan de Eurocommissaris die over aanbestedingen gaat; haar uitgenodigd om hier te komen kijken – te zien hoe het in de praktijk gaat,’ zegt ze strijdbaar.

Ze is niet tegen de doorgevoerde decentralisaties. ‘Er is écht een wereld te winnen als de zorg ‘dichtbij’ wordt georganiseerd. ‘Door de gemeentes,’ benadrukt Corinne. Want die kunnen dat prima.  Zeker als ze daar gewoon geld voor krijgen van het rijk en niet tegelijkertijd worden geconfronteerd ‘met veertig procent bezuinigingen’ zoals destijds bijvoorbeeld met de Wmo en de jeugdzorg gebeurde.

Poli geriatrie in de buurt
‘Laat iedere gemeente zélf bepalen hoe de zorg te organiseren,’ zegt het GroenLinks Kamerlid. Zij kennen de wensen van de mensen. In een maatschappij die steeds meer wordt gemedicaliseerd, zouden zij juist kunnen inzetten op het voorkomen van problemen. Omdát ze weten wat er leeft. Omdat ze de wijken in kunnen. Omdat ze de mensen opzoeken. Corinne:  ‘Met sociale wijkteams die intensief samenwerken met huisartsen. Met een poli geriatrie in de buurt. Met specialisten die wijkverpleegkundigen adviseren – in plaats van dat je naar het AMC toe moet.’

Het moet. En het kán, zegt Corinne. Al vermoedt ze dat het zeker twee jaar gaat duren voordat haar wetsvoorstel een wet is. Maar dan nog is het de moeite waard. Ze maakt een armgebaar: ‘kijk om je heen. Ook hier in Abcoude zie je steeds meer oudere mensen die zelfstandig blijven wonen. Dat is toch ook waarom ik het doe!’

Klik hier om het voorontwerp van de wet te lezen.

PvdA/GroenLinks opnieuw verrast door ontheffing helikoptervluchten

Helikopter

PvdA/GroenLinks heeft met verbazing gereageerd op de door de provincie verleende ontheffing voor helikoptervluchten vanuit het Gein. Vorig jaar heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over eerdere ontheffingen, welke daarna werden ingetrokken. Uit de beantwoording bleek dat de gemeente deze provinciale ontheffingen kan voorkomen wanneer de opstijg- en landlocatie strijdig is met het bestemmingsplan.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn verbaasd dat er opnieuw een ontheffing is verleend voor vluchten vanuit het Gein. Dit terwijl vanuit zowel de raad als vanuit de inwoners uit het gebied duidelijk is aangegeven dat zij deze vluchten onwenselijk vinden. Inwoners ervaren al genoeg geluidsoverlast door de vluchten vanaf Schiphol, daar hoeven geen recreatieve helikoptervluchten aan toegevoegd te worden.”

Schriftelijke vragen
Naar aanleiding van de verleende ontheffing heeft PvdA/GroenLinks opnieuw schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten of het college op de hoogte is van de verleende ontheffing en of het college een ontheffing heeft verleend om in het Gein op te mogen stijgen. Zo niet, dan wil de fractie graag weten of het college voornemens is om dat te doen of niet. Wat PvdA/GroenLinks betreft wordt de ontheffing niet verleend. Als laatste heeft de fractie gevraagd of er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente en zo ja, welk standpunt het college dan heeft ingenomen.

“Wij gaan er vanuit dat het college deze helikoptervluchten onmogelijk maakt door geen ontheffing te verlenen voor de strijdigheid met het bestemmingsplan. Vluchten voor recreatieve doeleinden horen niet in het Gein en boven Abcoude,” aldus Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Vragen over ontwikkelingen op Fort bij Uithoorn

Het Fort bij Uithoorn met voor het fort een aantal gekapte bomen.

PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op het Fort bij Uithoorn, in de volksmond beter bekend als Fort Amstelhoek. Dit naar aanleiding van verontruste reacties van omwonenden en inwoners van Amstelhoek over de voorgenomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van het Fort bij Uithoorn de toekomstplannen voor het fort toegelicht. Uit deze plannen blijkt dat het bedoeling is om op het fort een extra woonhuis, een restaurant, een vergadercentrum, een museum, een waterspeeltuin en een hotel met 60 hotelkamers te realiseren. Daarbij zijn deze hotelkamers zowel binnen als buiten het fort voorzien, zoals op de ringdijk rondom het fort.

De plannen bevinden zich nog in de conceptuele fase. Eerst moet er nog met de omgeving gesproken worden en ook de gemeente moet nog een standpunt innemen. De prominente aanwezigheid van de gemeente bij de bijeenkomst op het fort heeft bij omwonenden echter een ander beeld opgeroepen. Dit beeld werd mede versterkt doordat de initiatiefnemers, volgens omwonenden, verkondigen dat alles al in kannen en kruiken zou zijn. De gemeente ontkent dat dit het geval zou zijn.

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitgevoerd moet worden in het kader van de haalbaarheid van de plannen is een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden, maar inmiddels is door omwonenden geconstateerd dat de pachters van het fort een aantal bomen gekapt hebben en dat er natuur (begroeiing) is vernietigd. Behalve dat dit niet mag omdat de natuur op het fort beschermd is, is bij omwonenden het beeld ontstaan dat de initiatiefnemers alvast vooruit willen lopen op het plan en de dieren hebben willen verjagen voordat er ecologisch onderzoek plaats kon vinden.

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden in een transparant proces rondom de ontwikkelingen op het fort is hierdoor tot een dieptepunt gedaald. PvdA/GroenLinks heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat ze van de plannen voor het fort vindt en hoe ze aankijkt tegen de opstelling van de pachters richting de omgeving. Ook wil de fractie weten of het vernietigen van een deel van de natuur op het fort van invloed is op een eventueel nog uit te voeren ecologisch onderzoek. Als laatste wil de fractie weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat dat het vertrouwen van omwonenden hersteld wordt en hoe het college voor een transparant proces gaat zorgen met goede communicatie naar inwoners.

“Inwoners moeten goed betrokken worden bij dit soort ontwikkelingen, daarvoor is het belangrijk dat er sprake is van een transparant proces en goede communicatie. De gemeente moet onduidelijkheden zo snel mogelijk wegnemen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.