PvdA/GroenLinks in gesprek met de coalitievormende partijen

Ronde Venen Belang, VVD en D66 voeren formatiegesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Op zaterdag 23 april spraken ze de niet-coalitievormende partijen over wat zij willen dat er de komende raadsperiode gaat gebeuren. PvdA/GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor onder meer betaalbare woningbouw en een voortvarende aanpak van de klimaatcrisis.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is goed dat de formerende partijen ook inbreng ophalen bij de andere partijen. De komende periode zullen er namelijk belangrijke stappen gezet worden om onder meer de woon- en klimaatcrisis aan te pakken. Dat willen we samen doen: met inwoners, organisaties én de hele gemeenteraad. Dit is een goed begin!”

Bestuurscultuur
In het gesprek is het onder meer gegaan over de bestuurscultuur. Het is belangrijk om elkaar successen te gunnen, de raad volledig en tijdig te informeren en niet te kijken naar wie een voorstel doet, maar naar wat het voorstel inhoudt. Een goed voorstel verdient de steun van de gemeenteraad. Verder heeft PvdA/GroenLinks benadrukt dat het belangrijk is dat de kwaliteit van raadsvoorstellen beter wordt, vooral waar het wet- en regelgeving betreft. Dat vraagt een goede check: van organisatie, college tot griffie en gemeenteraad.

Wonen, klimaat, zorg, groen en meer
Er is ook gesproken over de inhoud. PvdA/GroenLinks heeft onder meer gepleit voor meer betaalbare woningbouw, een realistische en daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis, behoud van voorzieningen en minder regels en meer maatwerk als het gaat om zorg, werk en inkomen. Verder hebben we gepleit voor ambitieuzer cultuurbeleid, een actieplan inclusieve gemeente, schoolzwemmen en ons 5-puntenplan voor een groenere gemeente.

Ook is gesproken over nieuwe dorpsvisies: met als doel aantrekkelijke winkel- en dorpscentra. Verder ging het over democratische vernieuwing via bijvoorbeeld gelote inwonersjury’s, en het niet alleen betrekken van inwoners bij het opstellen, maar ook bij het uitvoeren en evalueren van gemeentelijke plannen. Als laatste is gesproken over onze wens om geen nieuwe weg door Vinkeveen aan te leggen, ontwikkelingen niet te blokkeren door te strenge parkeereisen, 30 km/uur in de bebouwde kom en goed openbaar vervoer.

Pieter Kroon: “Het was een constructief en goed gesprek. Uiteraard zal ons verkiezingsprogramma niet integraal opgenomen worden in een coalitieakkoord, maar we hopen daar delen van in terug te vinden. Voor nu wachten we het nieuwe akkoord af. Wat daar ook in komt, we blijven ons inzetten voor een sociale, groene en progressieve gemeente De Ronde Venen!”