PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen over nieuw bestemmingsplan Buitengebied-West

Landschap DonkereindPvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de procesnota en de nota van uitgangspunten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied-west (het gaat hier om het buitengebied aan de westzijde van de A2).

De fractie is van mening dat de focus op dit moment te veel ligt op het creëren van mogelijkheden voor agrariërs om uit te breiden en er weinig tot geen aandacht is voor verduurzaming van de landbouw.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft komt er meer aandacht voor verduurzaming van de landbouw en worden er grenzen gesteld aan de mate waarin agrariërs kunnen uitbreiden. De steeds verder groeiende veestapel zorgt namelijk voor tal van problemen. Zo is er door de steeds verder stijgende productie van bijvoorbeeld melk sprake van een steeds verder dalende prijs, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat, waarin er steeds meer geproduceerd moet worden om een rendabele bedrijfsvoering te behouden. Het permanent vergroten van agrarische bedrijven is dan ook geen oplossing om te komen tot een gezonde en duurzame agrarische sector. Naast dat dit economisch niet voordelig is, is steeds verdere uitbreiding ook nadelig voor natuur, dierenwelzijn en milieu. Zo bleek recentelijk nog dat door alle uitbreidingen de normen voor de uitstoot van fosfaat overschreden dreigen te worden. De provincie Utrecht heeft de dubieuze eer om daarin koploper te zijn.

Wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft, zouden agrariërs zich beter kunnen richten op verduurzaming en onderscheiding binnen de landbouw. Hiermee kan een hogere prijs verkregen worden voor het product, en kan er toegewerkt worden naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De gemeente kan daar aan bijdragen door heldere eisen te stellen op het gebied van grondgebondenheid. Hierbij is er sprake van een directe relatie tussen de hoeveelheid dieren die de boer heeft en de hoeveelheid grond. Zo kan in een volledig grondgebonden situatie alle voer van het eigen land gehaald worden en kan ook alle mest afgezet worden op datzelfde land. Zo ontstaat er een gesloten voer-mest kringloop. Dit stimuleert ook de weidegang die wij erg belangrijk vinden. Daarnaast kan de gemeente ook grenzen stellen aan de grootte van bouwblokken, waardoor échte megastallen onmogelijk gemaakt worden. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ziet graag een agrarische sector met aandacht voor natuur, milieu en dierenwelzijn waar de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar product. Er zijn hiervan in de gemeente reeds goede voorbeelden.

Daarnaast is de partij van mening dat intensieve veehouderijen in de gemeente De Ronde Venen geen plaats zouden moeten hebben. Dit omdat intensieve veehouderijen dieronvriendelijk zijn, maar ook omdat deze gezondheidsrisico’s met zich mee brengen door geurhinder, fijnstof en het vergrote risico voor het ontstaan en verspreiden van ziektes en epidemieën. Deze vormen van veehouderij passen wat ons betreft dan ook niet in het open veenweidelandschap. Bestaande intensieve veehouderijen kunnen wat de fractie betreft blijven, maar niet verder uitbreiden. Daarbij is er voor nieuwe intensieve veehouderijen wat PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft geen plaats.

Wat betreft natuur ligt de focus in het bestemmingsplan vrijwel volledig op recreatie. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het belangrijk dat er in de natuur gerecreëerd kan worden, maar vindt ook dat wat betreft belasting van de natuur niet de grenzen opgezocht moeten worden. Je moet van de natuur kunnen genieten, maar dat betekent niet dat er overal altijd maar gerecreëerd moet kunnen worden. Natuur moet zich ook kunnen ontwikkelen en dan is het belangrijk dat deze niet overal verstoord wordt.

Klik hier om de vragen te lezen.