Standpunten

PvdA/GroenLinks is dé sociale en groene partij in De Ronde Venen. We zijn een partij die het geluid van progressieve mensen uit onze gemeente omzet in lokale politiek. In ons verkiezingsprogramma (PDF) hebben wij drie kernthema’s geformuleerd met daaronder per onderwerp onze standpunten.

Een open en progressieve gemeente

PvdA/GroenLinks bouwt verder aan een open en progressieve gemeente. We willen dat bewoners grip krijgen op hun leefomgeving en omzien naar elkaar. Veiligheid, inspraak, participatie en cultuur zijn belangrijke onderwerpen. Nieuwkomers zijn welkom en we hebben aandacht voor inclusiviteit en diversiteit, iedereen hoort erbij. We willen leefbare en vitale dorpen!

Inwonersparticipatie

We hebben als gemeente de taak dat iedereen kan participeren, mee kan doen in de samenleving. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen straat, buurt, dorp en gemeente.

In deze raadsperiode willen we:

 • Dat inwoners meer grip krijgen op hun leefomgeving. Het college moet jaarlijks iedere kern bezoeken en afspraken maken over de verbetering van de leefomgeving, het openbaar groen, de bebouwing, het verkeer en de recreatie.
 • Dat inwoners kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de gemeente.
 • In principe geen gebruik maken van instrumenten als referenda ter ondersteuning van de besluitvorming. Alleen bij voor inwoners zeer ingrijpende beslissingen en projecten kan overwogen worden om toch een referendum te organiseren.
 • Welzijnswerk richten op het laten deelnemen van alle inwoners aan de gemeenschap en inzetten ter ondersteuning van de zorg.
 • Het jongerenwerk, de respijtzorg, mantelzorgondersteuning, budgetmaatjes blijven inzetten voor het bevorderen van participatie.
 • Inwoners de mogelijkheid geven van ‘the right to challenge’: hierbij mogen inwoners de gemeente als het ware ‘uitdagen’ wanneer zij een taak, die normaal gesproken bij de gemeente ligt, zelf willen oppakken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het onderhoud aan het openbaar groen maar ook aan lokale voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Cultuur

De Ronde venen biedt veel op het gebied van kunst en cultuur. PvdA/GroenLinks wil het erfgoed in de gemeente behouden en ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Cultuurbeoefening- en beleving moet voor alle inwoners toegankelijk zijn. We willen de cultuursector daarnaast actief ondersteunen.

In deze raadsperiode willen we: 

 • Dat de gemeente het lokale en regionale kunst- en cultuuraanbod beter promoot en een jaarlijkse cultuurkalender maakt voor de hele gemeente.
 • Een ambitieus cultuurbeleid, waarin de gemeente de verschillende uitingen van kunst en cultuur faciliteert door de financiële bijdrage structureel te verhogen.
 • Kunst- en cultuureducatie verder stimuleren.
 • Een (bescheiden) multifunctioneel theater in Mijdrecht.
 • De bibliotheken in De Ronde Venen behouden. De ontwikkeling van de bibliotheek tot ontmoetingsplaats, vraagbaak en plek voor educatie ondersteunen we.
 • Samen met de initiatiefnemers voor een Veenmuseum de mogelijkheden onderzoeken tot het realiseren daarvan.
 • De Stelling van Amsterdam en de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar en toegankelijk maken, uiteraard met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

Iedereen hoort erbij

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen, onafhankelijk van je afkomst, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie of beperking. Voor PvdA/GroenLinks is het realiseren van een inclusieve samenleving van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente beleid maakt om dit te bevorderen en we laten zien dat je jezelf mag en kan zijn.

In deze raadsperiode willen we:

 • Een gemeentelijk beleid tegen discriminatie en uitsluiting op grond van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele gerichtheid, seksuele identiteit, leeftijd, religie, beperking, chronische ziekte of welke grond dan ook.
 • Samen met scholen, maatschappelijke partners en (sport-)verenigingen bekijken welke rol zij kunnen spelen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.
 • Dat op scholen aandacht is voor diversiteit, pesten en discriminatie.
 • Diversiteit ook in de gemeentelijke organisatie bevorderen.
 • Dat de openbare ruimte en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, conform het verdrag van de rechten voor de mens.
 • Een leefomgeving die niet alleen toegankelijk, maar ook privacyvriendelijk is. Dat betekent onder meer dat we geen toename willen van cameratoezicht in de dorpskernen.
 • Goede opvang en ondersteuning van vluchtelingen en vergunninghouders:
  • Goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard zijn ontvlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld verdienen een veilig onderkomen.
  • Vanaf dag één lessen in het leren van de Nederlandse taal en meedoen in de samenleving. Vluchtelingen en vergunninghouders die moeite hebben om de Nederlandse taal te leren krijgen extra ondersteuning.
  • Bij de huisvesting van vergunninghouders een goede spreiding over de gemeente om de integratie in de samenleving te bevorderen.
  • Samenwerken met erkende onderwijsorganisaties om de kwaliteit van de inburgering te borgen.

Een gezonde en sociale gemeente

PvdA/GroenLinks staat voor een gezonde en sociale gemeente. Een gemeenten met goed onderwijs en goede zorg. Een gemeente waarin iedereen werk of een zinvolle dagbesteding heeft en waarin niemand in armoede hoeft te leven of op te groeien. Waar je gezond kan leven met tal van mogelijkheden om te sporten en bewegen. Maar ook een gemeente die financieel gezond is.

Onderwijs

Kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Daarom zetten we in op betaalbare opvang, goede kinderzorg, uitstekend onderwijs en moderne sportvoorzieningen. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Daarom is passend onderwijs voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in onze gemeente.

In deze raadsperiode willen we:

 • Een goede spreiding van basisscholen waarbij ingespeeld wordt op groei en krimp van het aantal leerlingen.
 • Dat De Hoef en Baambrugge een basisschool behouden.
 • Scholen tot multifunctionele gebouwen maken, waar onderwijs, begeleiding en vrije tijd samenkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een Integraal Kindcentrum (IKC).
 • Dat scholen de – financiële – mogelijkheid krijgen om schoolzwemmen dan wel ‘natte gym’ te geven, wanneer zij dat willen.
 • Dat de gemeente een convenant sluit met scholen en ondernemers over het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken.
 • De veiligheid in en rondom scholen verbeteren voor kinderen. Het gaat dan om verkeersveiligheid (oversteken, fietsen, Kiss&Ride plekken) en sociale veiligheid (toezicht en verlichting).
 • Als gemeente blijven investeren in Natuur- en milieueducatie (NME-Centrum De Woudreus).
 • Een dekkend cursusaanbod in de gemeente stimuleren voor jong en oud.
 • Voorlichting op scholen over drugs en alcohol, waarbij niet alleen de kinderen maar ook de ouders betrokken worden.

Zorg en welzijn

Goede zorg is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen. Voor ons is het belangrijk dat er altijd iemand is die je kan bijstaan als dat, even of voor langere tijd, nodig is. Voor ons is het uitgangspunt dat zorg en hulp dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, voor iedereen betaalbaar en van kwalitatief goed niveau zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op zorg.

In deze raadsperiode willen we:

 • De bureaucratie in de zorg tegengaan. Een aanvraag voor zorg of hulp moet zo eenvoudig mogelijk zijn en niet telkens opnieuw uitgelegd hoeven te worden.
 • Dat zorg toegankelijk is voor iedereen. Maatwerk is belangrijk, niet alleen voor de mensen die ‘recht’ hebben op zorg, maar indien nodig moet er ook van de regeltjes afgeweken kunnen worden.
 • Meer preventieve maatregelen om zorgvraag in de toekomst te voorkomen. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren.
 • Alle mantelzorgers in beeld krijgen bij de gemeente. Met name jongeren die mantelzorg verlenen aan hun ouders en ouders die zware zorg voor een kind hebben zijn nu vaak niet in beeld.
 • Woonvormen realiseren voor ouderen die niet zoveel zorg nodig hebben dat zij naar een verzorgingshuis moeten, maar niet meer alleen thuis kunnen wonen.
 • Dat elke zorgvrager een persoonlijk gesprek krijgt en dienstverlening nooit beperkt wordt tot alleen digitaal reageren.
 • In alle grote kernen 24-uurszorg realiseren, waarbij huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen betrokken zijn.
 • Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid voor inwoners om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen.
 • De dagbesteding voor ouderen behouden en in alle kernen aanbieden.
 • De stopwatchcultuur in de zorg bestrijden. Het gaat vooral om kwaliteit, volwaardige banen en persoonlijk contact. De prijs komt pas daarna. Wij willen dat de gemeente de code ‘Verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toepast. [1]
 • Kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties faciliteren, die ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk zijn.
 • De eigen bijdrage in de WMO niet laten gelden voor huishoudens met een inkomen lager dan 130% van het minimumloon en dat de bijdrage niet meer is dan de kostprijs van de voorziening.
 • De respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning uitbreiden, zodat mantelzorgers niet overbelast raken.
 • Dat er bij de inkoop van zorg gestuurd wordt op effectieve en kwalitatieve zorg, waarbij de kwaliteit nooit ten koste mag gaan van het nastreven van lagere kosten.
 • Ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en innovatieve ideeën in de gemeente op het gebied van zorg en welzijn.
 • Dat de gemeente apart beleid maakt voor kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en ouderen.
 • Dat het geld dat de gemeente vanuit het Rijk voor de zorg krijgt, dat dat ook besteed wordt aan de zorg en niet aan andere zaken.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor een huisartsenpost in De Ronde Venen. Wanneer dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of inwoners uit De Ronde Venen mogelijk terecht kunnen bij huisartsenposten in Amsterdam (AMC) of Amstelveen. Zo kan voorkomen worden dat mensen helemaal naar Leidsche Rijn moeten.

[1] Deze code is opgesteld om kwalitatief goede thuiszorg met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te garanderen. Deze wordt mogelijk onderdeel van een AMvB, maar zover is het nog niet.

Werk en economie

Betaald werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en deelname aan de samenleving. Wij vinden dat mensen ook op andere manieren volwaardig mee moeten kunnen doen. Niemand mag kansloos zijn, wij schrijven niemand af. Iedereen die een bijdrage levert naar vermogen, verdient respect of dat nu in de vorm van betaald werk is of niet. We gaan iedereen ondersteunen om (weer) volwaardig betaald werk te krijgen.

In deze raadsperiode willen we:

 • Inzetten op een gezond economisch klimaat in de regio. Dit doen we onder meer door ruimte te bieden aan bedrijven die bijdragen aan behoud van werk op alle niveaus.
 • Samen met bedrijven kijken naar mogelijkheden om De Ronde Venen verder te verduurzamen, zowel als het gaat om het bereiken van een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040 als het toewerken naar een circulaire economie waarin we zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
 • De winkel- en uitgaansfunctie in de dorpscentra versterken, waardoor er meer levendigheid komt, de werkgelegenheid toeneemt en de leegstand afneemt. Hierbij worden zowel inwoners als ondernemers betrokken.
 • De komst van grote winkels of winkelcentra op bedrijventerreinen tegengaan, tenzij deze aantoonbaar versterkend werken voor de bestaande winkelcentra. Vestiging in het overgangsgebied tussen beide is wel mogelijk.
 • Als gemeente vormen van schijnzekerheid voorkomen. Dat betekent dat we constructies als het inhuren van uitzendkrachten en het aannemen van mensen op basis van payroll moeten beperken. Dit is namelijk niet in het belang van werknemers die meer zekerheid willen. Net als de landelijke overheid maakt onze gemeente hierover afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties.
 • Mensen begeleiden naar ‘duurzaam werk’ waar zij voor langere tijd terecht kunnen. Werk op oproepbasis met een beperkt aantal uren moet niet het einddoel zijn.
 • Investeren in passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit moet écht werk zijn met een contract, mensen mogen niet ‘weggezet’ worden in vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Samenwerken met andere gemeenten om een volledig en passend aanbod aan werk te creëren voor mensen met een beperking, net zoals we dat voorheen bijvoorbeeld deden met de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven waarbij we samenwerkten met zes verschillende gemeenten.
 • Beschut werk inzetten voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Starters gemakkelijker een bedrijf aan huis kunnen laten beginnen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. Dit wel onder de voorwaarde dat het bedrijf niet voor overlast zorgt voor de omgeving;
 • Zelfstandigen / ZZP’ers altijd mee laten dingen naar opdrachten van de gemeente.
 • Expertise die de gemeente zelf niet heeft, bij voorkeur lokaal zoeken en dure externe inhuur vermijden.
 • Stigmatisering van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen voorkomen.
 • Experimenteren met legale wietteelt in De Ronde Venen.
 • Winkeliers de mogelijkheid geven om zelf te bepalen wanneer ze open zijn.

Armoede

Voor PvdA/GroenLinks is het niet aanvaardbaar dat mensen leven in armoede. Ook in De Ronde Venen komt armoede voor, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt toe en de voedselbanken groeien. Ook verborgen armoede komt bij ons voor. PvdA/GroenLinks vindt het uitermate belangrijk dat alle mogelijkheden worden benut om armoede met een ruimhartige aanpak te bestrijden opdat onze inwoners vrij van geldzorgen deel kunnen nemen aan onze samenleving. Voor kinderen vragen we bijzondere aandacht omdat armoede leidt tot sociaal- en maatschappelijk isolement en de ontwikkelingskansen in de weg staat.

In deze raadsperiode willen we:

 • Een ruimhartig armoedebeleid voeren met speciale aandacht voor kinderen en jongeren, zodat volwassenen en kinderen die opgroeien in armoede toch zo veel mogelijk volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
 • De bestaande regelingen voor de minima behouden en waar mogelijk uitbreiden, zoals bijvoorbeeld de inkomstenondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten, de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.
 • Scholen, maatschappelijke organisaties en hulpverleners inzetten om mensen met problematische schulden te bereiken, ondersteunen en uit de schulden te helpen.
 • Samenwerken met organisaties als het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en de Stichting Jongeren Actief om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
 • Maatschappelijke organisaties die zich inzetten om mensen in armoede te helpen, zoals bijvoorbeeld de voedselbank, financieel ondersteunen wanneer daar behoefte aan is.
 • Zwemlessen voor het behalen van een zwemdiploma blijven vergoeden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
 • De schuldhulpverlening eenvoudiger en toegankelijk maken en alleen werken met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. Hierbij is het van belang dat mensen niet alleen in een financieel stabiele situatie komen, maar uiteindelijk ook schuldenvrij worden doormiddel van bijvoorbeeld begeleiding richting een traject van schuldsanering.
 • Sociaal Raadslieden meer formatie geven, zodat ze ook meer aan preventie kunnen doen.

Sport

Voor PvdA/GroenLinks is sport belangrijk omdat het bijdraagt aan een goede gezondheid en onderlinge verbondenheid. Het verenigingsleven geeft veel voldoening. We stimuleren sportactiviteiten en ondersteunen het beleid hiertoe. Iedereen in De Ronde Venen moet op zijn of haar niveau kunnen sporten. Voor alle kinderen moet sport toegankelijk zijn.

In deze raadsperiode willen we: 

 • De initiatiefnemers voor een nieuw sporthuis met zwembad in Abcoude blijven ondersteunen zodat zij dit sporthuis kunnen realiseren.
 • Binnensportaccommodaties meer ‘eigendom’ laten worden van de verenigingen. De relatie huurder-verhuurder opnieuw invullen, zodat de verenigingen met meer eigen initiatief en flexibiliteit gebruik kunnen maken van de accommodaties.
 • Sportverenigingen zo nodig financiële steun geven om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en voor iedereen betaalbaar sportaanbod.
 • De samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren.
 • Dat meer jongeren gaan sporten en lid worden van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen.
 • Voor senioren en mensen met een beperking komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze verschillende groepen.
 • Dat er meer sport- en spelmogelijkheden komen in de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan hardlooppaden en speeltuinen.
 • Rookvrije sportverenigingen stimuleren, bijvoorbeeld door hier voorwaarden aan de stellen in de subsidieverlening.

Financiën

Een gezonde en sociale gemeente is een gemeente die ook financieel gezond is. Voor PvdA/GroenLinks staat een sluitende begroting en een duurzame meerjarenplanning voorop. Onze uitgaven moeten in evenwicht zijn met onze inkomsten. Daarbij kijken we ook naar de toekomst. Als we risico’s nemen, doen we dat weloverwogen.

De inkomsten van de gemeente bestaan uit uitkeringen van het Rijk en lokale belastingen en heffingen. Omdat de uitkeringen van het Rijk onzeker zijn zal er behoedzaam omgegaan moeten worden met de beschikbare middelen. Middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van kwetsbare en hulpbehoevende inwoners moeten daarvoor bestemd blijven en mogen dan ook niet voor andere doeleinden ingezet worden. Bezuinigen op de eigen organisatie en voortdurende taakverzwaring heeft zijn grens bereikt. We zien méér in -waar mogelijk- samenwerken met andere gemeenten en derden om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden en de deskundigheid toch in eigen huis te houden.

In deze raadsperiode willen we:

 • Een gemeente die verantwoording aflegt door helder te verwoorden wat haar doelen zijn, wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.
 • Kritisch kijken naar externe inhuur. Als deze nodig is krijgen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang. Het moet daarbij ook mogelijk zijn voor lokale zelfstandigen / ZZP’ers om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Bij aanbestedingen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang geven.
 • Samenwerken met andere gemeenten op bedrijfsmatig niveau. Daarbij willen we verkennen hoe we kosten kunnen besparen en deskundigheid behouden. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe herindeling.
 • Verhoging van lokale belastingen zo veel als mogelijk voorkomen. Verlaging van de belastingen kan alleen als dit niet ten koste gaat van de gemeentelijke dienstverlening en/of het voorzieningenniveau.
 • Een bestuurlijk en financieel onafhankelijke rekenkamer(commissie) behouden.
 • Dat de gemeentelijke diensten toegankelijk zijn voor alle inwoners en er een snelle reactietijd is op vragen van inwoners.
 • De precariobelasting op water afschaffen middels een vrijstelling voor Vitens. Zo wordt voorkomen dat geld onnodig wordt rondgepompt en extra kosten worden gemaakt in vorm van btw en administratieve lasten voor zowel de gemeente, Vitens als de inwoners.
 • De precariobelasting op de kabels en leidingen van Stedin behouden. Daarmee kunnen we inwoners volledig compenseren voor de precario die ze via hun energieleverancier voor andere gemeenten betalen.
 • De inkomsten van de hondenbelasting inzetten om voorzieningen te creëren voor honden, dan gaat het onder meer om openbare poepzakjesdispensers en uitlaatplekken.
 • Creatief nadenken over hoe we als gemeente kosten kunnen besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke dienstverlening of het voorzieningenniveau.

Een groene en duurzame gemeente

PvdA/GroenLinks staat voor een groene en duurzame gemeente. Met veel groen en waarin we goed zorgen voor onze natuur. Een gemeente waarin we kiezen voor duurzame landbouw, waarin we toewerken naar een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040 en waarin we afval steeds meer gaan zien als grondstoffen. Een gemeente waarin er ruimte is voor zowel jong als oud om te wonen, en waarin we kiezen voor duurzame mobiliteit, zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Natuur en groen

We willen wonen, werken en recreëren in een gemeente met een groene en duurzame leefomgeving. De gemeente is onderdeel van het Groene Hart, een bijzonder gebied dat zoveel mogelijk behouden moet blijven. Voor PvdA/GroenLinks staat het behoud en ontwikkeling van het groen, de verschillende landschapstypen en de natuur dan ook voorop.

In deze raadsperiode willen we:

 • Hoogkwalitatief en voldoende groen in de wijken dat de biodiversiteit bevordert. Fruit- en notenbomen, planten en bloemrijke groenperken dragen hieraan bij. In samenspraak met inwoners willen we het groen in de wijken divers maken.
 • Bomen die gekapt worden, worden door nieuwe en passende bomen vervangen. Waar mogelijk worden bomen verplaatst en niet gekapt.
 • Particulieren ondersteuning bieden en adviseren over het onderhoud van hun bomen. Daarmee willen we voorkomen dat bomen overlast veroorzaken of een gevaar vormen en gekapt moeten worden.
 • De communicatie over de kap van gemeentelijke en monumentale bomen verbeteren door dit niet alleen aan te kondigen met een bericht in de krant, maar ook door een te kappen boom zichtbaar te markeren met bijvoorbeeld een lint.
 • Dat openbaar groen niet verkocht wordt of omgezet in verharding om te besparen op onderhoudskosten. Daarmee wordt namelijk steeds meer groen aan de publieke ruimte onttrokken.
 • Dat de gemeente zich maximaal inzet voor de voltooiing, en waar mogelijk uitbreiding, van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
 • Concrete invulling geven aan de toezicht, vergunning en handhavingstaken die de gemeente heeft op het gebied van overtredingen van de nieuwe wet Natuurbescherming.
 • De natuurwaarden op de Vinkeveense Plassen beschermen en verder ontwikkelen door in te zetten op natuurontwikkeling en extensieve recreatie als duiken, roeien, zeilen en elektrisch varen.
 • Dat er na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen gehandhaafd wordt op de illegale bebouwing op de legakkers.
 • Nieuwe bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk beperken. Aan de hand van zonering van de plassen willen we bepalen waar eventueel wel en niet gebouwd mag worden.
 • Geluidsoverlast van feesten en festivals nabij natuurgebieden en woonwijken zoveel mogelijk beperken.
 • Subsidie voor ‘groene daken’ om de aanleg hiervan te bevorderen. Zo kan water beter worden afgevoerd en hittestress verminderd worden.
 • De verstening van tuinen tegengaan. Daarbij kijken we naar initiatieven die in het land worden ondernomen, zoals de operatie Steenbreek, om dit te bewerkstelligen. Groene tuinen zorgen namelijk voor een lagere belasting van het riool en dragen bij aan de biodiversiteit.
 • Dat ons aangenomen initiatief om in elke kern een openbaar watertappunt te realiseren de komende periode ook wordt gerealiseerd.
 • Dat nabij scholen en verzorgingshuizen vuurwerkvrije zones ingesteld worden rond de jaarwisseling. Op termijn willen we toewerken naar alleen nog centrale en veilige vuurwerkshows, georganiseerd door de gemeente.
 • Overlast door hondenpoep beperken, onder meer door voldoende openbare uitlaatplekken, poepzakjesdispensers en door te handhaven op het niet opruimen van hondenpoep.

Landbouw

De landbouw staat voortdurend onder druk vanwege milieu en economische eisen. PvdA/GroenLinks kiest voor een grondgebonden en biologische landbouw waardoor beter rekening gehouden kan worden met milieueisen, dierenwelzijn en een hoger rendement behaald kan worden door betere prijzen voor de boeren.

In deze raadsperiode willen we:

 • Grondgebonden en biologische veehouderij stimuleren, zodat er sprake blijft van weidegang, de voer-mest kringloop gesloten kan worden en de bouw van megastallen wordt voorkomen.
 • Geen medewerking verlenen aan de uitbreiding van het bouwblok van intensieve veehouderijen.
 • De komst van megastallen voorkomen.
 • Het mogelijk maken landbouwgrond om te zetten naar natuur als dat van belang is voor de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
 • Dat er een visie komt voor hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt vormt.
 • Dat bodemdaling als onderwerp hoger op de politieke agenda komt. We gaan onderzoeken wat in De Ronde Venen de beste methode is om bodemdaling tegen te gaan. Door de bodemdaling verzakken namelijk huizen, is er schade aan infrastructuur en is er door de oxidatie van het veen een flinke uitstoot aan broeikasgassen die bijdraagt aan klimaatverandering.
 • De gemeente samen met agrariërs mogelijkheden onderzoekt voor het opzetten van een lokale coöperatie zodat agrariërs hun producten lokaal af kunnen zetten voor een betere prijs en tegelijkertijd kunnen investeren in natuurinclusieve en duurzame landbouw.

Duurzaamheid

In 2022 willen we dat in De Ronde Venen tenminste 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt, afval wordt hergebruikt en er duurzaam en circulair wordt ingekocht. PvdA/GroenLinks zal zich intensief en creatief inzetten om tot een klimaatneutrale gemeente te komen in uiterlijk 2040. De woningvoorraad van woningcorporatie GroenWest moet zo snel mogelijk verduurzamen richting energieneutraliteit.

In deze raadsperiode willen we:

 • Sluitende plannen opstellen om in uiterlijk 2040 klimaatneutraal te zijn.
 • Stimuleren dat er meer zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst worden op daken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoopacties, ondersteuning van lokale initiatieven zoals de energiecoöperatie en indien nodig subsidies.
 • Initiatieven op het gebied van de opwekking van duurzame energie (zonnevelden, windenergie) ondersteunen met aandacht voor goede inpassing in het landschap en in samenspraak met inwoners.
 • Bij grote projecten op het gebied van duurzame energie de (financiële) voordelen hiervan zoveel mogelijk terecht laten komen bij de inwoners, bijvoorbeeld door hierin te kunnen participeren.
 • Nieuwe huizen gasloos, energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bouwen.
 • Met de woningbouwcorporaties sluitende afspraken maken over verduurzaming van hun woningen met als doel een energieneutrale woningvoorraad in uiterlijk 2040.
 • Verduurzaming van de totale woningvoorraad. Deze verduurzaming kan onder meer plaatsvinden middels plaatsing van zonnepanelen, zonnecollectoren, isolatie en warmtepompen. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van aardwarmte en/of warmte-koudeopslag.
 • Dat in wijken waar het gasnet aan vervanging toe is wordt gekeken of er pilots gestart kunnen worden om deze wijken aardgasvrij te maken. In uiterlijk 2040 moeten we van het gas af zijn.
 • Erop toezien dat bedrijven de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • Als gemeente alleen écht groene energie inkopen afkomstig van 100% Nederlandse zonne- of windenergie.
 • Inzetten op verduurzaming van de binnen- en buitensportaccommodaties.
 • Dat bij alle raadsvoorstellen en programma’s in de begroting moet een kopje ‘duurzaamheid’ komen waaronder staat op welke manier een voorstel of programma bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
 • Voorlichting geven aan inwoners over de effecten en gevolgen van houtstook op de luchtkwaliteit en gezondheid. Overlast en gezondheidsschade moet voorkomen worden.
 • Dat de biosgasinstallatie van Waternet in Mijdrecht ook een tankmogelijkheid wordt voor auto’s die op aardgas (CNG) rijden.

Afval en grondstoffen

PvdA/GroenLinks wil dat we duurzaam omgaan met afval en grondstoffen. De circulaire economie moet daarbij het uitgangspunt zijn. We willen dat de volgende generatie trots kan zijn op de wijze waarop we met onze omgeving zijn omgegaan, we geven de planeet door. De gemeente moet alleen nog circulair inkopen en rekening houden met de principes van Fairtrade.

In deze raadsperiode willen we:

 • Fairtrade Gemeente blijven en ons daar actief voor inzetten.
 • Beleid maken om de nieuwe Milleniumdoelen te behalen.
 • Als gemeente alleen nog circulair inkopen.
 • In blijven zetten op het scheiden van afval en dit stimuleren door dit voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarvoor slimme oplossingen te bedenken.
 • Goede voorlichting geven over zowel de manier waarop afval het beste gescheiden kan worden als over het nut van afvalscheiding. Daarbij is het van belang om te laten zien wat er met het afval gebeurt dat gescheiden wordt aangeboden en hoe dit bijdraagt aan een beter milieu.
 • Inzetten op het minder produceren van afval. Het is voor het milieu namelijk nog beter om minder afval te produceren dan dit te recyclen.
 • Scholen en (sport-)verenigingen ondersteunen om afval zoveel mogelijk te scheiden.
 • Verenigingen de mogelijkheid bieden om zelf oud papier in te zamelen middels een oud-papierbak.
 • Beleid opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven te komen tot een circulaire economie.
 • Bij grootschalige vervanging van de riolering en in nieuwbouwijken kijken naar de mogelijkheid van het toepassen van ‘Nieuwe Sanitatie’. Zo kunnen warmte en eindige grondstoffen als fosfaat worden teruggewonnen uit het afvalwater en kan er mogelijk ook biogas opgewekt worden.

Wonen

Wonen is voor iedereen belangrijk. Toch zijn er in De Ronde Venen mensen die geen vaste woon of verblijfplaats hebben en mensen die niet een passende woning kunnen vinden. Dan gaat het onder meer om ouderen, jongeren, mensen met beperkt budget en mensen die zorg behoeven. PvdA/GroenLinks vindt dan ook dat iedereen heeft recht op een goede plek om te wonen.

In deze raadsperiode willen we:

 • De woonlasten verlagen door investeringen voor het besparen op energiekosten te faciliteren (isolatie, zonnepanelen).
 • Betaalbare (huur-)woningen realiseren voor zowel jongeren, jonge gezinnen als senioren.
 • Woningcorporaties in staat stellen om meer sociale huurwoningen te bouwen door bijvoorbeeld minder leges te heffen bij de bouw van sociale huurwoningen of door minder geld te vragen aan woningbouwcorporaties bij verkoop van gemeentelijke grond.
 • De kernrandzones benutten voor sociale woningbouw en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
 • Het aandeel sociale huurwoningen in De Ronde Venen verhogen naar op termijn 35%. Dit percentage komt overeen met het aantal huishoudens dat in De Ronde Venen recht heeft op een sociale huurwoning.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van woningen met een middel-dure huur. In De Ronde Venen en de regio is namelijk een groot tekort aan woningen met een huur tussen de 711 en 1000 euro per maand, waardoor veel mensen die eigenlijk teveel verdienen voor een sociale huurwoning daar toch blijven wonen en niet doorstromen.
 • Samen met de woningcorporaties zorgen voor een goede doorstroming op de woningmarkt.
 • Het mogelijk maken om aan de randen van bedrijventerreinen te wonen om langdurige leegstand tegen te gaan.
 • Voldoende woningen met zorgvoorzieningen realiseren. De vergrijzing neemt namelijk toe en veel ouderen hebben de wens om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • Voldoende woningen realiseren voor Beschermd Wonen.
 • Deelnemen aan innovatieve projecten voor respijtzorg, zoals het zorgpension in Woerden.
 • Flexibel en daarmee toekomstbestendig bouwen, waarbij woningen in principe opgesplitst of samengevoegd kunnen worden afhankelijk van de vraag op dat moment. In overleg met woningcorporaties willen we ook onderzoeken of dit bij bestaande woningen mogelijk en van toegevoegde waarde is.
 • Experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses.

Mobiliteit en infrastructuur

PvdA/GroenLinks vindt duurzame en schone mobiliteit van groot belang. We zetten daarom in op slimme lokale mobiliteit, bijvoorbeeld door een lokale vervoersapp te ontwikkelen. Daarnaast willen we het sluipverkeer in de wijken weren. Wandelen en fietsen krijgen bijzondere aandacht in onze recreatieve gemeente.

In deze raadsperiode willen we:

 • De maximumsnelheid van 100 km per uur op de A2 overdag behouden en al het mogelijke doen om de 130 km per uur ‘s nachts terug te draaien.
 • De N201 onder geen beding verbreden. Wel kijken we naar alternatieven om de doorstroming te verbeteren, bijvoorbeeld het weren van het vrachtverkeer dat de N201 als sluiproute gebruikt.
 • Geen nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen.
 • De toenemende overlast van vliegverkeer beperken, door onder meer actieve lobby met omliggende gemeenten tegen verdere uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol.
 • Overlast door recreatieve helikoptervluchten zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld het opstijgen en landen van deze helikopters voor recreatieve doeleinden onmogelijk te maken.
 • Een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/uur, zoals in Abcoude.
 • Meer deelauto’s zoals bijvoorbeeld Greenwheels, ConnectCar en Car2GO naar de gemeente halen.
 • Duurzame mobiliteit stimuleren door het plaatsen van voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen door zoveel mogelijk over te stappen op elektrische auto’s.
 • Een hoogwaardig, snel en goed verbonden openbaar vervoer. Het moet mogelijk zijn om vanuit elke kern met het openbaar vervoer te reizen.
 • Een vervoersapp die lokale vervoerders aan elkaar koppelt, zowel maatschappelijk als commercieel, om gaten in de dienstregeling van het openbaar vervoer op te vangen.
 • Dat de brug bij Uithoorn toegankelijk blijft voor verkeer vanuit De Ronde Venen
 • Met de provincie en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek blijven over het verbeteren van het busvervoer in de gemeente. Daarbij gaat het onder meer over een bus een langs het station Abcoude (120) en een rechtstreekse bus naar Utrecht Centraal (130). Dit ook met het oog op de nieuwe concessie waarover de gesprekken in de komende raadsperiode zullen starten.
 • In de hele gemeente glasvezel realiseren, zodat iedereen gebruik kan maken van snel internet en mensen onder meer in staat zijn om thuis te werken.

Fietsen en wandelen

Fietsen en wandelen is niet alleen gezond, maar ook goed voor het milieu. Als meer mensen kiezen voor de fiets in plaats van de auto kan de uitstoot van CO2 en fijnstof teruggebracht worden. Met de komst van de elektrische fiets is de fiets een goed alternatief geworden voor de auto tot afstanden van wel 15 km. PvdA/GroenLinks wil fietsen en wandelen dan ook stimuleren door te zorgen voor goede fiets- en wandelpaden en voldoende voorzieningen.

In deze raadsperiode willen we:

 • Snelfietsroutes tussen de kernen van De Ronde Venen en de omliggende gemeenten.
 • Voorrang voor de fiets bij de ruimtelijke inrichting (denk aan voldoende en brede fietspaden, goede stallingen, goed afgestelde stoplichten, fietstunneltjes en vrijliggende fietspaden).
 • Op OV-knooppunten voldoende fietsparkeervoorzieningen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • In overleg met bedrijven om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te bevorderen.
 • Knelpunten voor fietsers en voetgangers inventariseren en aanpakken.
 • Meer recreatieve wandelroutes aanleggen.
 • Voetpaden goed onderhouden en toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
 • Brommers en scooters weren van de fietspaden.