Standpunten

PvdA/GroenLinks kiest voor een sociale, groene en progressieve gemeente De Ronde Venen. Lees hier ons verkiezingsprogramma (PDF) of bekijk hieronder onze standpunten en plannen per thema.

Een sociale gemeente

Wij kiezen voor een gemeente waar iedereen zowel betaalbaar als comfortabel en duurzaam kan wonen. Waar goede zorg centraal staat. Een gemeente waar lokale voorzieningen als de Bibliotheek, de enige basisschool van het dorp, maatschappelijke organisaties en dorpshuizen behouden blijven. Waar het aantrekkelijk is om te bewegen en te sporten. Een gemeente waar armoede actief wordt bestreden en waar niemand tussen wal en schip valt.

Wonen

Het is prettig wonen in De Ronde Venen. Helaas is de woningnood er het aflopen jaar niet minder op geworden. Betaalbaar wonen is nagenoeg onmogelijk. Wonen is een recht. PvdA/GroenLinks wil daarom voor iedere inwoner in onze gemeente een betaalbare en passende woning.

Daarom willen wij dat de gemeentelijke woningbouwambitie zich richt op het bouwen van vooral betaalbare woningen, op een wijze dat er optimale doorstroommogelijkheden in het eigen dorp ontstaan voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een zelfbewoningsplicht instellen bij nieuwe koopwoningen. Woningen zijn namelijk om in te wonen, en niet om in te beleggen.
 • Leegstand van bestaande woningen willen we tegengaan door hierover actief het gesprek aan te gaan met eigenaren.
 • Het belang van woningzoekenden stellen we boven dat van investeerders.
 • Leegstaande bedrijfsgebouwen of winkels, waarvoor geen nieuwe gebruikers zijn, omvormen tot woningen.
 • Een actieve woningbouwvereniging die sociaal wonen, de oplossing van de woningnood, verduurzamen van woningen en goede doorstroming van bewoners centraal stelt.
 • We willen tot een aandeel van minstens 30% sociale huurwoningen in De Ronde Venen komen. Dat betekent dat we tot 2040 gemiddeld 50% nieuwe sociale woningbouw willen realiseren.
 • Bij elk nieuwbouwproject willen we tenminste 15% middenhuur realiseren.
 • Goedkope koopwoningen mogen geen vervanging zijn van sociale woningbouw. Bij de bouw van goedkope koopwoningen willen we dat deze niet alleen betaalbaar zijn voor de eerste koper, maar ook voor toekomstige kopers. Als dat geen mogelijkheid is kiezen we liever voor sociale- en middenhuur.
 • Woningen bouwen passend bij de behoefte per dorp. Dat betekent een betaalbare woning voor zowel jongeren, jonge gezinnen als senioren.
 • Seniorenwoningen realiseren rond voorzieningen in de dorpen. Ook bestaande seniorenwoningen willen we voor deze doelgroep behouden.
 • Woningbouw willen we zoveel mogelijk binnendorps, en bij openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is het behoud van open groene ruimtes.
 • De afspraken met de woningbouwcorporatie(s) om geen sociale huurwoningen te verkopen zetten we door.
 • We zorgen voor voldoende woningen geschikt voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 • Nieuwe woningen bouwen we duurzaam, dat betekent circulaire, energieneutrale en natuurinclusieve woningbouw. Zo wordt energieverbruik beperkt, gaan we zorgvuldig om met grondstoffen en is er voldoende ruimte voor de natuur.
 • We willen inzetten op zoveel mogelijk bouwen met natuurlijke materialen en dus ‘biobased’ bouwen, bijvoorbeeld door het toepassen van meer houtbouw. Woningen gemaakt van hout hebben een gezonder binnenklimaat, slaan CO2 op en het materiaal laat zich goed hergebruiken.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van woningbouw met een materialenpaspoort. Hiermee is bij de bouw duidelijk welke materialen er in een woning zitten, zodat deze aan het einde van de levensduur er weer uitgehaald en hergebruikt kunnen worden.
 • We willen innovatieve woonvormen op goede locaties ondersteunen en mogelijk maken, zoals tiny houses, knarrenhofjes en projecten van groepen inwoners via wooncoöperaties.
 • Initiatieven voor de bouw van tijdelijke woningen om de wooncrisis op korte termijn het hoofd te bieden willen we ondersteunen als ook de mogelijkheid om bestaande woningen te splitsen.
 • Bij nieuwbouwwijken de grond efficiënt benutten door waar mogelijk compacter (meer woningen per hectare) te bouwen, met oog voor stedelijke architectuur, meer gedeelde ruimte, het slim inbedden van parkeerplaatsen en voldoende ruimte voor groen.
 • Recreatiewoningen zijn er om in te recreëren en niet om permanent in te wonen. Tegelijkertijd voorzien recreatiewoningen in een woonbehoefte als gevolg van de woningnood. Dat kan reden zijn om een recreatiewoning om te zetten naar een reguliere woning. Dat is altijd maatwerk.
 • De gemeente koopt zelf grond aan voor woningbouw, zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van initiatieven van projectontwikkelaars.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Moties ingediend om het percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten te verhogen van 30% naar 35%. Nu is maar 24% van de woningen sociaal, terwijl ca. 37% van de inwoners ervoor in aanmerking komt.
 • Een motie ingediend om toe te werken naar een aandeel van tenminste 30% sociale huurwoningen. Dit is alleen te bereiken indien minimaal 50% van de woningen die tot 2040 gebouwd worden, sociale woningbouw is.
 • Moties ingediend en aangenomen om voor woningbouw vooral te kijken naar ontwikkeling rond OV-knooppunten en langs hoogwaardige OV-lijnen. Dat draagt bij aan vermindering van het autogebruik en het ontlasten van de wegen.
 • Een amendement ingediend om via een vereveningsfonds ervoor te zorgen dat in alle kernen sociale woningbouw plaatsvindt, en niet alleen op plekken waar de grondprijs lager ligt. Daarmee willen we sociale woningbouw in alle kernen mogelijk maken.
 • Ingezet op binnenstedelijke en compacte woningbouw, zodat meer woningen gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het groen.
 • We hebben gepleit voor de bouw van meer woningen per hectare in het tweede deel van de nieuwbouwwijk De Maricken in Wilnis.

Zorg en welzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo en de jeugdzorg. Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende budget gebeurd. Dat betekent wat PvdA/GroenLinks betreft echter niet dat er op zorg en welzijn bezuinigd moet worden.

Iedereen in De Ronde Venen heeft het recht op welzijn. Dat betekent goede en voor de inwoner passende zorg, hulp en ondersteuning. De kwaliteit hiervan is voor PvdA/GroenLinks leidend. Door in te zetten op preventie komen goede zorg en welzijn voorop te staan.

Goede en laagdrempelige zorg is niet alleen goed voor de inwoner, maar ook voor de portemonnee. Des te eerder problemen verholpen worden, des te minder de behoefte aan zware en dure zorg. Investeren in goede zorg is dan ook een investering in de toekomst!

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Zoveel mogelijk inzetten op preventie en laagdrempelige hulp om hulp- en zorgvragen zo snel mogelijk op te lossen én zwaardere hulp- en zorgvraag in de toekomst te voorkomen.
 • Het ook voor de toekomst behouden van maatschappelijk werk in de gemeente.
 • De taken van het Kernteam beperken tot procesmatige begeleiding en doorverwijzing naar de juiste hulp en (externe) zorg. De uitvoer van lokale zorg en hulpverlening leggen we bij professionele en onafhankelijke partijen.
 • Het meer inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in de zorg, omdat deze het belang van cliënten beter begrijpen. Dat maakt de afhandeling van de zorgvraag menselijker en effectiever.
 • Meer inzetten op ondersteuning en begeleiding van (jonge) mantelzorgers. Door de vergrijzing zal het beroep op hen alleen maar toenemen.
 • Extra aandacht voor taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in het aanbod van onze zorg.
 • Investeren in huishoudelijke hulp door te kijken naar de behoefte in plaats van kosten.
 • Ervoor zorgen dat inwoners die hulp of zorg ontvangen via de gemeente, te maken hebben met één contactpersoon, zodat ze niet steeds opnieuw hun verhaal moeten doen bij iedere hulpverlener. Kortom, uitgaan van het principe dat er per gezinssituatie één regisseur en plan is voor hulp en zorg.
 • Samen met de huisarts, verloskundige, consultatiebureau/GGD en onderwijs zorgen dat zorgbehoeftes in gezinnen vroegtijdig gesignaleerd worden.
 • Meer aandacht voor culturele verschillen tussen mensen. De weg naar de (jeugd)hulp moet voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn, ook voor mensen met een migratieachtergrond.
 • In samenwerking met de GGD voorlichting geven over het verantwoord gebruik van drugs en alcohol.
 • Inwoners makkelijk laten kiezen tussen het zelf inkopen van hulp of zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) of in natura. Dit betekent voldoende financiële middelen en heldere communicatie.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben blijvend aandacht gevraagd voor het behoud van fysieke contactmomenten van de GGD met jonge kinderen in tijden van bezuiniging.
 • We hebben ons met succes ingezet om bezuinigingen op de welzijnsorganisatie, maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin te voorkomen.
 • We hebben ons ingezet om de bezuiniging op het aantal uren huishoudelijke hulp te voorkomen.
 • We hebben ons hard gemaakt voor het behoud van De Kom in Mijdrecht.
 • Een motie aangenomen om mantelzorgers beter te ondersteunen en te onderzoeken waar zij behoefte aan hebben, om het gemeentelijke aanbod daarop aan te passen.

Armoede en schulden

PvdA/GroenLinks wil armoede actief bestrijden. Ook in De Ronde Venen leven er mensen in armoede. Armoede heeft grote effecten op de (mentale) gezondheid en de gezinssituatie. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten. Armoede gaat gepaard met schaamte en mede daardoor is het voor veel mensen lastig om hulp te vragen. Bij het bestrijden van armoede gaan we uit van vertrouwen, en doen wat in iemands situatie nodig is.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Stimuleren van belangengroepen, cliëntenraden en zelforganisaties. Op deze manier kunnen belangen van inwoners namelijk beter behartigd worden.
 • Bespreekbaar maken van menstruatie-armoede en hier concrete ondersteuning voor bieden door aanbod van gratis menstruatieproducten.
 • Een ruimhartig armoedebeleid voeren met speciale aandacht voor kinderen en jongeren, zodat volwassenen en kinderen die opgroeien in armoede toch zo veel mogelijk volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
 • De bestaande regelingen voor de minima behouden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Ondersteunen van organisaties als Stichting Jongeren Actief om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
 • Maatschappelijke organisaties die zich inzetten om mensen in armoede te helpen, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, financieel en in natura te ondersteunen wanneer daar behoefte aan is.
 • Energiearmoede als gevolg van een hoge energierekening bestrijden door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van energiebesparende producten.
 • Zwemlessen voor het behalen van een zwemdiploma blijven vergoeden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
 • Scholen, maatschappelijke organisaties en hulpverleners inzetten om mensen met problematische schulden te bereiken, te ondersteunen en uit de schulden te helpen. Daarbij moeten we durven doen wat nodig is, zoals het opkopen van schulden zodat mensen hun leven weer op de rit kunnen krijgen.
 • De schuldhulpverlening en schuldsanering eenvoudiger en toegankelijk maken en alleen werken met schuldhulpverleners die bewezen integer zijn.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben ons met succes ingezet voor het behoud van de Inkomensondersteuning voor Chronisch Zieken en Gehandicapten.
 • We hebben ervoor gezorgd dat het mantelzorgcompliment is vervangen door een veel breder besteedbaar alternatief.
 • We hebben ons ingezet voor extra ondersteuning voor gebruikers van de Voedselbank.
 • Een regelarm budget gecreëerd om de ruimte te bieden voor creatieve oplossingen buiten de bestaande regels om.
 • We hebben aandacht gevraagd voor het tegengaan van menstruatiearmoede.

Werk, inkomen en economie

Het is voor iedereen belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Of dat nu in de vorm van werk is of op een andere manier. Het geeft zelfvertrouwen, waardering en zingeving. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil PvdA/GroenLinks extra ondersteuning bieden bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding.

Het uitgangspunt van het economisch beleid is de inzet op brede welvaart en de transitie naar een circulaire economie: een economie die toekomstbestendig is en waar iedereen eerlijk in meedeelt.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Iedereen heeft recht op werk. Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat ook hij of zij naar eigen vermogen zo ver mogelijk op de participatieladder komt. Waar het niet mogelijk is om werk te vinden bij een reguliere werkgever, voorziet de gemeente zoveel mogelijk via (haar eigen) werkbedrijven.
 • Het financieren van (job)coaches voor mensen in de armoede. Dit draagt bij aan de kans om uit de armoede te ontsnappen.
 • We zetten arbeidsmatige dagbesteding om naar Nieuwe Beschut(te) Werk(plekken).
 • Als mensen in een participatie/re-integratietraject zitten, hebben we aandacht voor achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding en mentale problematiek. We lossen deze problemen eerst op, zodat deze mensen met een gerust hart aan het werk kunnen.
 • Het onderzoeken van een sociale coöperatie waarmee uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid krijgen om te ondernemen met behoud van hun uitkering. Daarmee gaan we de armoedeval tegen en helpen we mensen effectiever uit de bijstand.
 • Uitkeringsgerechtigden bij de gemeente zelf (met begeleiding) laten bepalen hoe zij het best weer aan de slag kunnen vanuit een grondhouding in vertrouwen.
 • Meer ruimte bieden aan mensen in de bijstand door de eisen hiervoor minder strikt te handhaven, met een grondhouding van vertrouwen.
 • Beleid opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven te komen tot een volledig circulaire economie in uiterlijk 2040.
 • We willen leegstand zoveel mogelijk voorkomen, door dorpscentra aantrekkelijk te maken voor bewoners en (nieuwe) ondernemers. Dat vraagt overleg over betaalbare huren, het mooi houden van de winkelcentra en indien nodig het inzetten van gemeentelijke instrumenten als een leegstandsverordening.
 • Een goed klimaat voor ondernemers creëren door het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven per openbaar vervoer en snel duidelijkheid verschaffen aan ondernemers over de haalbaarheid van hun plannen.
 • Expertise die de gemeente niet in huis heeft, lokaal zoeken.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Ingezet op het beter naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder meer door onze werkbedrijven beter te benutten en te zorgen voor betere begeleiding.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om tot beleid te komen voor een circulaire economie.

Onderwijs

Kinderen krijgen de kans hun talenten te ontplooien. Daarvoor zetten we in op betaalbare opvang, goede jeugdzorg, uitstekend onderwijs en moderne sportvoorzieningen. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Daarvoor willen we passend onderwijs dat voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is in onze gemeente.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een goede spreiding van basisscholen waarbij ingespeeld wordt op groei en krimp van het aantal leerlingen.
 • De basisschool in De Hoef en Baambrugge behouden.
 • Scholen tot multifunctionele gebouwen maken, waar onderwijs, begeleiding en vrije tijd samenkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een Integraal Kindcentrum (IKC).
 • Aandacht voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE levert een aanzienlijke bijdrage aan de kansen voor kinderen.
 • Dat scholen de – financiële – mogelijkheid krijgen om schoolzwemmen dan wel ‘natte gym’ te geven, wanneer zij dat willen.
 • Dat de gemeente een convenant sluit met scholen en ondernemers over het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken.
 • De veiligheid in en rondom scholen verbeteren voor kinderen. Het gaat dan om verkeersveiligheid (oversteken, fietsen, Kiss&Ride plekken) en sociale veiligheid.
 • We steunen initiatieven ter ondersteuning van het techniekonderwijs, zoals de jaarlijkse techniek driedaagse.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Voorstellen gesteund voor de ontwikkeling en renovatie van nieuwe schoolgebouwen, in de vorm van Integrale Kindcentra (IKC’s).
 • Gymonderwijs voor de basisscholen in Abcoude vanaf 2021 in Het Sporthuis Abcoude.

Sport en bewegen

Sport en beweging is gezond. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten en bewegen. Te beginnen bij de jeugd, want ook hier geldt: jong geleerd, is oud gedaan. Maar ook voor ouderen met mindere mobiliteit hebben we voldoende mogelijkheden nodig om te bewegen en gezond ouder te worden.

Dat betekent voldoende wandel- en fietspaden in de leefomgeving en het ondersteunen van sportverenigingen en zwembaden. Sporten moet overal kunnen, alleen en samen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Sportverenigingen stimuleren en ondersteunen om deze toegankelijker te maken voor een zo breed mogelijke doelgroep, denk bijvoorbeeld aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Sportverenigingen zo nodig financiële steun geven om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en voor iedereen betaalbaar sportaanbod.
 • Meer inzetten op beweegmogelijkheden voor ouderen in de buitenruimte, zoals beweegtuinen en wandelroutes. Specifiek voor senioren is het belangrijk om in beweging te blijven ter bevordering van de gezondheid.
 • Voor senioren en mensen met een beperking komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze verschillende groepen.
 • Dat meer jongeren gaan sporten en lid worden van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen.
 • Inzetten op verduurzaming van de binnen- en buitensportaccommodaties.
 • Dat er meer sport- en spelmogelijkheden komen in de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan hardlooppaden en speeltuinen.
 • We ondersteunen het initiatief voor een combibaan in Wilnis.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Ondersteuning en het met raad en daad bijstaan van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude.
 • We hebben voorstellen gesteund voor duurzame vernieuwing van sportvelden, voor zowel voetbal- als hockeyclubs in de gemeente.
 • We hebben ons ingezet voor betere wandel- en fietspaden om zo beweging te stimuleren.

Een groene gemeente

Wij kiezen voor een gemeente waar de klimaatcrisis serieus wordt aangepakt. Waar nieuwe bomen worden aangeplant. Waar we divers groen hebben dat bijdraagt aan een prettige leefomgeving en de biodiversiteit. Een gemeente met duurzame landbouw en gezond lokaal voedsel en met oog voor de boer die veranderen wil. Een gemeente met goed openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen en waar gezorgd wordt dat afval wordt hergebruikt en grondstoffen behouden blijven.

Klimaat en energie

PvdA/GroenLinks staat voor een realistische en daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis. We streven daarbij naar een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040. Waar dat sneller kan, willen we dat zeker sneller doen. De komende jaren zullen de belangrijkste stappen gezet worden. Dat betekent dan ook aanpakken, en niet achteroverleunen en vooruitschuiven.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In uiterlijk 2040 willen we klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een realistische aanpak nodig. Dat betekent inzet op energiebesparing, maximale benutting van zonnepanelen op daken en inzet van innovaties. Daarnaast is ook energieopwek op land nodig, waarbij we samen met inwoners de beste locaties en methoden willen kiezen. Als blijkt dat we met de huidige middelen onze doelen niet halen, willen we dat er een nieuwe afweging gemaakt wordt om het doel wel te behalen.
 • In uiterlijk 2040 verwarmen we onze huizen en andere gebouwen duurzaam en zonder fossiele bronnen. Daarvoor maken we een plan per wijk, waarbij inwoners advies en ondersteuning op maat krijgen om de juiste stappen te zetten naar een duurzaam verwarmde woning.
 • Stimuleren dat er meer zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst worden op daken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoopacties, ondersteuning van lokale initiatieven zoals energiecoöperaties en indien nodig subsidies.
 • We willen bij energieprojecten inzetten op lokaal eigendom, met een ondergrens van 50%.
 • In samenwerking met Stichting Cazas Wonen (v.h. GroenWest) in uiterlijk 2040 een volledig energieneutrale sociale woningvoorraad realiseren.
 • Zonnepanelen plaatsen op alle gemeentelijke gebouwen.
 • Parkeerterreinen met zonnepanelen overdekken voor de opwek van schone energie.
 • Geen inzet op biomassa in de vorm van houtstook en mestvergisters.
 • Nieuwe woningen energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bouwen.
 • Erop toezien dat bedrijven de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • De gemeente koopt alleen écht groene energie in, afkomstig van 100% Nederlandse zonne- en windenergie.
 • Meer samenwerking met (lokale) maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de Energieke Rondeveners en Zon op De Ronde Venen.
 • Onderzoek naar de luchtkwaliteit in De Ronde Venen en een maatregelenpakket in samenwerking met de provincie opstellen om deze te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij zijn de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • We willen een verbod op het afsteken van vuurwerk en alleen nog de mogelijkheid voor het afsteken van vuurwerk op vooraf bepaalde plaatsen in de vorm van bij voorkeur professionele vuurwerkshows.
 • De toenemende overlast van vliegverkeer boven de gemeente beperken, door onder meer actieve lobby met omliggende gemeenten tegen verdere uitbreiding en voor waar mogelijk krimp van het aantal vluchten van en naar Schiphol.
 • We blijven natuur- en milieueducatie ondersteunen.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • In de randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens is door een amendement van PvdA/GroenLinks extra aandacht gekomen voor het combineren van functies bij energieopwek en duidelijke regels voor de participatie van inwoners bij een energieproject. Ook hebben we een amendement ingediend om per energieproject zoveel mogelijk inwoners in de opbrengsten te laten delen.
 • Bij de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens hebben we moties aangenomen gekregen om voorrang te geven aan lokale initiatieven, goede landschappelijke inpassing te borgen en per energieproject een goed onderbouwde lokale draagvlakmeting onder alle inwoners te maken.
 • We hebben ons ingezet om het uitsluiten van windmolens op voorhand te voorkomen en deze keuze per gebied aan inwoners te laten.
 • We hebben ons ingezet om de overlast van Schiphol terug te dringen en verdere uitbreiding van het aantal vluchten te voorkomen.
 • We hebben ons ingezet voor het verminderen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, door te pleiten voor een vuurwerkverbod met uitzondering van aangewezen plaatsen.
 • We hebben ons ingezet om overlast door houtrook tegen te gaan.

Natuur, biodiversiteit en groen

PvdA/GroenLinks wil de biodiversiteitscrisis aanpakken door te investeren in meer biodiversiteit in het openbaar groen. Verder willen we onze natuurgebieden beschermen en met elkaar te verbinden. Dit vraagt onder meer groene dooradering van de dorpen. Behalve aan meer biodiversiteit draagt dit ook bij aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een actieplan biodiversiteit. Dit plan zet in op meer biodiversiteit in het openbaar groen en buitengebied, onder meer door het planten van verschillende soorten inheemse en gebiedseigen bomen, bloemen en planten. Dit zorgt voor meer jaarronde bloei, versterking van natuurverbindingen, minder snelle verspreiding van (boom)ziekten en plagen, en minder kaalslag bij vervanging.
 • De komende 4 jaar 10.000 extra bomen planten.
 • In elk dorp willen we een pluktuin of voedselbos realiseren.
 • Schaduwroutes met bomen, vooral op plekken die veel bezocht worden en routes waar veel mensen lopen, maar waar nu weinig bomen zijn en het daardoor erg heet wordt op warme dagen.
 • De kap van bomen zoveel mogelijk voorkomen. Waar het toch nodig is zorgen dat niet alle bomen tegelijk gekapt worden en dat op de locatie van de gekapte bomen vlot herplanting plaatsvindt met bomen met dezelfde omvang en grootte.
 • Bij het planten van nieuwe bomen, zeker in woonwijken, voldoende ruimte voor ook grote bomen.
 • Inwoners ondersteunen en adviseren over het onderhoud van hun bomen. Daarmee willen we voorkomen dat particuliere bomen overlast veroorzaken of een gevaar vormen en gekapt worden.
 • De communicatie over de kap van gemeentelijke en monumentale bomen verbeteren door dit niet alleen aan te kondigen met een bericht in de krant, maar ook door een te kappen boom zichtbaar te markeren met bijvoorbeeld een lint en te informeren over de bezwaarmogelijkheden.
 • We ondersteunen de verdere uitbreiding en voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuurverstorende ontwikkelingen in het NNN willen we zoveel mogelijk beperken en voorkomen.
 • De bermen zoveel mogelijk biodivers beheren volgens het Kleurkeur van de Vlinderstichting.
 • In samenwerking met het gemeentelijke leerwerkbedrijf Kansis Groen onderzoeken van de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor biodivers (berm)beheer.
 • Dat openbaar groen niet verkocht wordt of omgezet in verharding om te besparen op onderhoudskosten. Daarmee willen we voorkomen dat steeds meer groen aan de publieke ruimte onttrokken en versteend wordt.
 • Een gemeentelijk SoortenManagementPlan (SMP) maken. Hiermee worden de beschermde plant- en diersoorten in de gemeente in kaart gebracht, zodat bij ingrepen voorkomen wordt dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.
 • De natuurwaarden op de Vinkeveense Plassen beschermen en versterken door in te zetten op natuurontwikkeling, versterking van de natuurverbinding en rustige recreatie als duiken, roeien, zeilen en elektrisch varen.
 • Nieuwe bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen zoveel mogelijk reguleren in het nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand van zonering van de plassen willen we bepalen waar eventueel wel en niet gebouwd mag worden.
 • Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen handhaven op de illegale bebouwing op de legakkers.
 • Geluidsoverlast van feesten en festivals nabij natuurgebieden en woonwijken zoveel mogelijk beperken.
 • Instellen van een gemeentelijke subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals groene daken, een regenton of ontstenen en vergroenen van de tuin. Zo kan water beter worden afgevoerd en hittestress verminderd worden.
 • We blijven aangesloten bij het platform kleine landschapselementen. Daarmee kunnen we aanspraak maken op provinciale subsidies en landschapselementen als knotwilgen, pestbosjes en houtwallen behouden en terugbrengen.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie ingediend om bij energieopwekking in natuurgebieden of weidevogelgebieden te investeren in verbetering van de natuurwaarden en het leefgebied voor weidevogels.
 • Aandacht gevraagd voor de bestrijding van invasieve exoten als de Aziatische Duizendknoop, die andere inheemse plantensoorten verdrijft en daarmee schade toebrengt aan de biodiversiteit.
 • Ingezet op versterking van de natuurverbindingsfunctie en bescherming van de natuurwaarde op de Vinkeveense Plassen in het kader van het nieuwe bestemmingsplan.
 • Ingezet om bomenkap op verschillende locaties in de gemeente te voorkomen of te beperken en in te zetten op herplanting.
 • Een motie aangenomen om te stoppen met bestrijding van onkruid met glyfosaat (Roundup), en in plaats daarvan inzetten op niet-chemische bestrijdingsmethoden.
 • Ingezet op beperking verkoop openbaar groen en daarmee het behoud van een groene wijk.
 • De gemeente zet na vragen van ons steeds meer in op elektrisch materieel in de groenvoorziening, zoals elektrische bladblazers. Die produceren minder lawaai en zijn beter voor het milieu.
 • De gemeente is op ons verzoek aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen, zodat we aanspraak maken op provinciale subsidies en landschapselementen als knotwilgen, pestbosjes en houtwallen kunnen behouden en terugbrengen.

Landbouw en voedsel

PvdA/GroenLinks wil de transitie van de landbouw naar een natuurinclusieve, circulaire en klimaatneutrale landbouw ondersteunen. Om deze transitie mogelijk te maken is ook een eerlijke prijs voor de boer nodig, daarom willen we hen ondersteunen om nieuwe afzetkanalen voor gezond voedsel te vinden. Dat vraagt een lokale voedselagenda.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Grondgebonden en biologische landbouw stimuleren, zodat er sprake blijft van weidegang, de voer-mest kringloop gesloten wordt, de biodiversiteit toeneemt en de bouw van megastallen wordt voorkomen.
 • De transitie naar natuurinclusieve, circulaire en klimaatneutrale landbouw ondersteunen.
 • In de aanpak van de stikstofcrisis waar nodig medewerking verlenen aan de uitkoop van agrariërs en het verkleinen van de veestapel.
 • Geen medewerking verlenen aan het vergroten van de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen.
 • Het mogelijk maken landbouwgrond om te zetten naar natuur als dat van belang is voor de ontwikkeling en voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland.
 • Een plan maken voor nieuwe en passende ontwikkelingen op vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt vormt.
 • In samenwerking met de provincie en het waterschap werken aan het tegengaan van bodemdaling in De Ronde Venen. Door bodemdaling verzakken huizen, ontstaat schade aan infrastructuur en is er door oxidatie van het veen sprake van een flinke uitstoot aan broeikasgassen die bijdraagt aan klimaatverandering. We gaan daarbij uit van functie volgt peil. Dat betekent dat we het waterpeil kiezen dat past bij het bodem- en watersysteem van een gebied en daar het grondgebruik op aanpassen, in plaats van andersom.
 • Een lokale voedselagenda maken, met als doel om de ketens tussen boer en de consument korter te maken. Dit verkort de sociale en fysieke afstand, maakt een betere prijs voor de boer mogelijk en geeft ruimte voor verdere verduurzaming.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • De uitbreiding van een geitenhouderij voorkomen, die net voor een provinciaal verbod hierop een uitbreiding had aangevraagd. Reden voor het verbod is onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat inwoners in een straal van 1,5 tot 2 km van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben.
 • We hebben ons met succes ingezet op het voorkomen dat grondgebonden agrarische bedrijven kunnen omschakelen naar niet-grondgebonden, intensieve bedrijven. Dit was al verboden, maar doordat de gemeentelijke definitie afweek van die van de provincie, was in De Ronde Venen toch meer mogelijk. Inmiddels zijn die definities mede door onze inzet gelijkgetrokken.

Afval en grondstoffen

PvdA/GroenLinks wil dat we met elkaar minder afval produceren, en waar dat onvermijdelijk is, de grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. Dat doen we door inwoners te helpen om keuzes te maken die zorgen voor minder afval, afval goed te scheiden en dat voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In uiterlijk 2025 willen we dat de gemeente alleen nog maar circulair inkoopt.
 • Terug naar maximaal 100 kg restafval per huishouden per jaar.
 • Voor grote afvalstromen die nu niet gescheiden ingezameld kunnen worden en daardoor in het restafval zitten, onderzoeken of die apart of makkelijker in te zamelen zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzameling en recycling van luiers, die nu nog een flink onderdeel van het restafval uitmaken en verbrand worden.
 • We willen het scheiden van afval stimuleren door dit voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarvoor slimme oplossingen te bedenken.
 • Inwoners die hun afval goed scheiden en daardoor minder vaak hun restafvalbak aan de weg zetten, willen we belonen met een korting op de afvalstoffenheffing. We kiezen daarbij voor een korting op basis van het aantal aanbiedingen en niet op basis van het aantal kilo’s restafval.
 • Goede voorlichting geven over zowel de manier waarop afval het beste gescheiden kan worden als over het nut van afvalscheiding.
 • Inzetten op het minder produceren van afval (zero waste). Het is voor het milieu namelijk nog beter om minder afval te produceren dan dit te hergebruiken.
 • Scholen en (sport-)verenigingen ondersteunen om afval zoveel mogelijk te scheiden.
 • Bij grootschalige vervanging van de riolering en in nieuwbouwwijken, niet alleen het regen- van het afvalwater scheiden, maar ook kijken naar de mogelijkheid van het toepassen van ‘Nieuwe Sanitatie’. Zo kunnen warmte en grondstoffen (bijvoorbeeld fosfaat) worden teruggewonnen uit het afvalwater en kan er mogelijk ook biogas opgewekt worden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Het oplaten van ballonnen is na vragen van PvdA/GroenLinks verboden in De Ronde Venen. Daarmee wordt voorkomen dat ballonnen en de touwtjes in het milieu terecht komen en bijvoorbeeld ingeslikt worden door dieren.
 • Door een voorstel van PvdA/GroenLinks is er in elk dorp in de gemeente een openbaar watertappunt gekomen. Daarmee kan iedereen een flesje water bijvullen, zonder dat het nodig is om een flesje te kopen.
 • We hebben plannen gesteund om tot een afvalscheidingspercentage van 75% te komen in 2022.

Mobiliteit en infrastructuur

PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk om gezonde en schone vormen van mobiliteit te stimuleren, dan gaat het om wandelen, fietsen en het openbaar vervoer. Dat doen we door de investeren in goede wandel- en fietsinfrastructuur, en in te zetten op snel en hoogwaardig openbaar vervoer.

Ook zetten we ons in tegen vervoersarmoede. Wanneer je bijvoorbeeld niet meer kunt autorijden, fietsen, slecht ter been bent en de dichtstbijzijnde bushalte ver weg is, kun je in een isolement raken. Daarom zijn de buslijnen door de kernen en vervoer op afroep noodzakelijk.

PvdA/GroenLinks wil goed en snel internet in de hele gemeente, dus ook in de buitengebieden. Het na vijf jaar eenzijdig afblazen van de afspraak tot aanleg van glasvezel in het buitengebied door DeltaFiber is voor PvdA/GroenLinks zeer teleurstellend. PvdA/GroenLinks wil doorpakken met een betrouwbare leverancier.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • De maximumsnelheid van 100 km per uur op de A2 overdag behouden en ons blijven inzetten om de snelheid ook ‘s nachts van 130 terug te brengen naar 100 km/uur.
 • De N201 onder geen beding verbreden. Wel kijken we naar alternatieven om de doorstroming te verbeteren, bijvoorbeeld het ontmoedigen van het (vracht)verkeer dat de N201 als sluiproute gebruikt en tegengaan van maatregelen die ertoe leiden dat er meer verkeer aangetrokken wordt.
 • Geen nieuwe parallelweg door het centrum van Vinkeveen of een andere route dwars door bestaande woningen en/of wijken.
 • Een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/uur, zoals in Abcoude.
 • Een maximumsnelheid buiten de bebouwde kom van 60 km/uur.
 • Wanneer er te hard gereden wordt op wegen, willen we dat er verkeersremmende maatregelen genomen worden.
 • Meer (elektrische) deelauto oplossingen naar de gemeente halen.
 • Duurzame mobiliteit stimuleren door het plaatsen van voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen door zoveel mogelijk over te stappen op elektrische auto’s.
 • Een hoogwaardig, snel en goed verbonden openbaar vervoer. Daarvoor zetten we in op snellere en hoogfrequente routes voor buslijnen 126 en 130, zodat deze een goed alternatief vormen voor de auto, en rustige lijnen door de dorpen zodat dicht bij huis opgestapt kan worden (120, 121, 123 en 526).
 • De route van buslijn 120 willen we aanpassen zodat deze langs Station Abcoude rijdt. Daarmee doet de bus ook Het Sporthuis Abcoude, het bedrijventerrein en de sportvelden aan.
 • Op de route van buslijn 123 willen we een extra halte aan de provinciale weg ter hoogte van de dorpsstraat in Wilnis. Zodat het dorpscentrum beter bereikbaar wordt.
 • In aanvulling op de buslijnen willen we vervoer op afroep, zoals Syntus Flex, uitbreiden naar de hele gemeente. Zo wordt het vanaf elke plek in de gemeente mogelijk om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer.
 • In de hele gemeente willen we glasvezel realiseren, zodat iedereen gebruik kan maken van snel internet en thuis kan werken.
 • Wanneer er sprake is van grote parkeerproblematiek willen we dat dit gereguleerd wordt, bijvoorbeeld via de instelling van een blauwe zone met parkeervergunningen of de invoering van betaald parkeren.
 • Afschaffen van de verplichting om bij (her)bouw van woningen parkeerplaatsen op het eigen terrein aan te leggen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor kleine bouwprojecten.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Verkeersveiligheid op verschillende plekken in de gemeente, zoals de Herenweg/Kerklaan in Vinkeveen, de Dukaton in Mijdrecht, de Rijksstraatweg in Baambrugge en het voorkomen van bouwverkeer door de Fortbuurt in Abcoude.
 • Ons verzet tegen plannen die zorgen voor grote verkeerstoename in Vinkeveen. Oplossingen zien we in het omleiden en ontmoedigen van verkeer, niet in meer asfalt.
 • Gepleit voor 30 km/uur in de dorpen, onder meer in Vinkeveen.
 • Ons ingezet om buslijn 120 langs het NS-Station Abcoude te krijgen.
 • We hebben ons ingezet voor meer deelautogebruik, stimulering van wandelen en fietsen en bij nieuwe ontwikkelingen meer deelgebruik van parkeerplekken.

Fietsen en wandelen

PvdA/GroenLinks wil wandelen en fietsen stimuleren met goede voorzieningen en infrastructuur. Fietsen en wandelen is gezonder, qua ruimtegebruik efficiënter, zorgt voor minder uitstoot van fijnstof en gaat klimaatverandering tegen door minder uitstoot van CO2. We willen dan ook dat het aantrekkelijker is om recreatief te wandelen en te fietsen in De Ronde Venen. En dat de (elektrische) fiets gestimuleerd wordt als een goed alternatief voor de auto.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • De kernen in De Ronde Venen en omliggende gemeenten willen we goed verbinden met snelle fietsroutes.
 • De realisatie van snelfietsroutes door onze gemeente ondersteunen we, bijvoorbeeld die tussen Utrecht en Amsterdam.
 • Bij ruimtelijke inrichting is fietsveiligheid een vast onderdeel. Denk aan voldoende en brede fietspaden, goede stallingen, goed afgestelde stoplichten, fietstunneltjes en vrij liggende fietspaden.
 • Op OV-knooppunten willen we voldoende fietsparkeervoorzieningen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • In overleg met bedrijven willen we het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te bevorderen.
 • We gaan door met het inventariseren en aanpakken van knelpunten voor fietsers en voetgangers.
 • Meer recreatieve wandel- en fietspaden aanleggen. Zowel voor het ommetje in de buurt, als voor recreëren in onze gemeente.
 • Aanleggen van fietssuggestiestroken in het buitengebied.
 • Voetpaden goed onderhouden en beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
 • Brommers en scooters weren van de fietspaden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Dankzij een aangenomen motie is de gemeente fietsknelpunten gaan inventariseren en op basis daarvan worden elk jaar knelpunten aangepakt.
 • We hebben ons ingezet voor een meer fietsveilige inrichting van drukke straten in verschillende dorpen, zoals de Hoogstraat in Abcoude en de Herenweg/Kerklaan in Vinkeveen.
 • We hebben ons ingezet voor het veiliger maken van grote en kleinere onveilige situaties voor wandelaars en fietsers, zoals de rotonde bij het Veenweidebad in Mijdrecht en ontbrekende bebording op het Achtervlietpad in Baambrugge.

Een progressieve gemeente

Wij kiezen voor een gemeente waar de inbreng van inwoners serieus wordt genomen. Dat betekent dat inwoners bij gemeentelijke plannen vanaf het begin actief mee kunnen denken en schrijven en er sprake is van een gelijkwaardig gesprek met de inwoners over hun eigen leefomgeving. We staan voor een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en mee kan doen. Daarvoor maken we werk van de aanpak van uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook. We staan voor een gemeente met een bruisende kunst- en cultuursector, waar we graag in investeren.

Iedereen hoort erbij

PvdA/GroenLinks zet zich in voor een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Verschillen tussen mensen maken onze gemeente kleurrijk en mooi. We geloven dat verschillen in bijvoorbeeld persoon, uiterlijk en identiteit niet verdelen, maar juist verbinden. Helaas is jezelf kunnen zijn nog niet altijd vanzelfsprekend. Daar wil PvdA/GroenLinks verandering in brengen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Er komt een meerjarige actieagenda met als doel het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Deze acties willen we oppakken met lokale organisaties zoals sportclubs, verenigingen, scholen, kerken en moskeeën. Daarin willen we ook de acties vanuit het Regenboogstembusakkoord een plek geven.
 • We blijven strijden tegen hardvochtig asielbeleid. Bijvoorbeeld door te lobbyen voor het verruimen van het kinderpardon en opvang van (kind)vluchtelingen.
 • We maken ons sterk voor de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders in onze gemeente. Mensen die huis en haard zijn ontvlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld verdienen een veilig heenkomen.
 • Hulp/begeleiding van vluchtelingen niet in één keer stoppen na de periode van 2 jaar, maar deze afbouwen naar behoefte. Om zo te voorkomen dat deze mensen te vroeg aan hun lot overgelaten worden.
 • We zetten vol in op een toegankelijke gemeente. Zowel digitaal, door services als een Teletolk en een toegankelijke website, als in de openbare ruimte voor mensen met een fysieke of visuele beperking.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • We hebben moties ingediend en aangenomen gekregen voor beleid om discriminatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om het Regenboogstembusakkoord uit te voeren.
 • We hebben een motie ingediend en aangenomen gekregen om gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte te controleren op toegankelijkheid en waar nodig maatregelen te nemen om die te verbeteren.
 • Na vragen van PvdA/GroenLinks is de mogelijkheid van contact met de gemeente via een Teletolk aan de website toegevoegd. Dit biedt uitkomst voor mensen met een gehoor- of spraakbeperking.
 • We hebben een amendement mede geïnitieerd om bekendmakingen en vergunningen in het lokale weekblad te blijven publiceren.
 • We hebben een motie ingediend om met de Sinterklaascomités het gesprek aan te gaan over Zwarte Piet om te komen tot een inclusief Sinterklaasfeest.
 • We hebben moties ingediend voor de landelijke opvang van vluchtelingkinderen en voor lobby voor verruiming van het kinderpardon.
 • We hebben ons ingezet voor goede opvang voor Afghaanse vluchtelingen.

Inwonersparticipatie

PvdA/GroenLinks wil dat inwoners de mogelijkheid krijgen om op een gelijkwaardige manier mee te denken met gemeentelijke plannen. Inwoners kunnen ook zelf met voorstellen komen, die ontwikkeling steun PvdA/GroenLinks graag.

Extra aandacht willen we geven aan groepen die minder snel participeren, zoals mensen die in de armoede leven, geen Nederlands spreken of bijvoorbeeld bedgebonden zijn. Ook de zwijgende meerderheid willen wij horen. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk een plek te geven aan de stem van onze toekomst, de jongeren. We besluiten mét elkaar en niet óver elkaar!

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Het inzetten van gelote inwonerjury’s bij belangrijke onderwerpen, zodat daarover een gedegen en gedragen advies komt aan de gemeenteraad.
 • We willen in principe geen gebruik maken van referenda ter ondersteuning van de besluitvorming. De meeste besluiten zijn niet in een simpele ja of nee vraag te vatten. Bij belangrijke onderwerpen geven we de voorkeur aan het inzetten van een gelote inwonerjury.
 • We maken het uitdaagrecht mogelijk. Dat houdt in dat inwoners de gemeente ‘uit mogen dagen’, wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert voor hetzelfde budget beter te kunnen doen. Zij nemen die taak dan over, bijvoorbeeld het onderhoud van een deel van het openbaar groen.
 • Initiatieven van inwoners actief ondersteunen.
 • Met bewoners programma verbetering lokale democratie opstellen.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie.
 • Bij gemeentelijke besluiten betrekken we de inwoners en zetten we in op representatieve participatie. Dat betekent dat we extra investeren om de mening van inwoners te horen die niet zo snel van zich laten horen. Daarbij valt te denken aan:
  • Actief adverteren van de mogelijkheid tot inwonerparticipatie bij jongeren via bijvoorbeeld scholen en sociale media.
  • Het makkelijker maken voor mensen met een beperking om inbreng te leveren.
  • Samen met inwoners bespreken hoe de gemeente hen het beste mee kan laten beslissen en daarvoor mensen betrekken uit groepen die structureel minder participeren.
 • Structureel inwoners betrekken bij het opstellen, uitvoeren én evalueren van beleid.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie van PvdA/GroenLinks is aangenomen om inwonerpanels (ook wel burgerjury’s) mogelijk te maken. Een inwonerpanel is een representatieve groep inwoners, samengesteld door loting, die de gemeenteraad adviseert op een belangrijk onderwerp. Leden van een dergelijk panel of jury horen experts, gaan in discussie met elkaar en komen met een gedragen advies. Dit advies is niet bindend, maar wel zwaarwegend.
 • Een motie ingediend om het uitdaagrecht mogelijk te maken, ook wel ‘right to challenge’. Dat houdt in dat inwoners de gemeente ‘uit mogen dagen’, wanneer zij denken een taak die de gemeente uitvoert voor hetzelfde budget beter te kunnen doen. Zij nemen die taak dan over, bijvoorbeeld het onderhoud van een deel van het openbaar groen.
 • Er is een motie van PvdA/GroenLinks aangenomen om bij het verdere traject rond de energietransitie ervoor te zorgen dat alle groepen inwoners gehoord worden in plaats van enkel de mensen die de weg naar de gemeente weten te vinden. Zodat er een representatief beeld ontstaat van de mening van inwoners en er betere besluiten kunnen worden genomen.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur is voor PvdA/GroenLinks van grote waarde. Kunst en cultuur verrassen, ontroeren en zetten aan tot denken. Het bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. We willen dat iedereen de kans heeft om ervan te genieten, of je nu jong, oud, arm of rijk bent. Dat betekent ook dat we kunstenaars serieus nemen, en hen ondersteunen om hun werk te kunnen doen.

Het erfgoed in de gemeente willen we zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken. Een belangrijk stuk erfgoed zijn de forten van de Stelling van Amsterdam, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Daarnaast hebben we tal van Rijks- en gemeentelijke monumenten en kennen de kernen van De Ronde Venen ieder een rijke geschiedenis.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • In samenspraak met de lokale kunst- en cultuursector tot een nieuw kunst- en cultuurplan komen dat het mogelijk maakt voor iedereen om kunst en cultuur te beoefenen, de ondersteuning van de sector serieus neemt en het aanbod voor inwoners naar een hoger niveau te tillen.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw multifunctioneel theater in Mijdrecht en initiatieven daartoe ondersteunen.
 • Stichting Jongeren Actief blijvend ondersteunen en meer onder de aandacht brengen bij gezinnen die weinig te besteden hebben. Via deze stichting kunnen jongeren een vergoeding krijgen voor activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Vooral van de kunst- en cultuurmogelijkheid wordt naar verhouding maar weinig gebruik gemaakt.
 • We behouden voldoende financiering voor de Bibliotheek, zodat er geen vestigingen hoeven te sluiten en goede dienstverlening behouden blijft. De ontwikkeling van de Bibliotheek naar laagdrempelige ontmoetingsplaats, vraagbaak en plek voor educatie ondersteunen we. Daarmee komen inwoners in aanraking met cultuur en gaan we analfabetisme, laaggeletterdheid en eenzaamheid tegen.
 • Van kunst- en cultuurinstellingen die we subsidiëren vragen we goed werkgeverschap, en dus om zich te houden aan de Fair Practice Code. Dat betekent ook dat de gemeentelijke subsidie voldoende is om dit ook mogelijk te maken.
 • We willen het erfgoed en onze geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken en houden, bijvoorbeeld door lokale verenigingen en instellingen die zich hiermee bezighouden te ondersteunen. Hiervoor maken we een nieuw plan.
 • We zorgen voor voldoende geld voor kunst en het onderhoud daarvan in de openbare ruimte.
 • De Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie willen we in samenwerking met de provincie verder zichtbaar en toegankelijk maken, uiteraard met respect voor de aanwezige natuurwaarden.
 • De subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten behouden.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Het terugdraaien van 65% bezuinigingen op kunstonderwijs in de gemeente, helaas hebben we dat alleen kunnen beperken tot 25%.
 • Het met succes terugdraaien van de bezuiniging op de Bibliotheek, waarmee voorkomen is dat de dienstverlening van de Bibliotheek achteruit zou gaan en mogelijk meerdere vestigingen zouden sluiten.
 • In de coronacrisis dreigde geld ter ondersteuning van de kunst- en cultuursector vanuit het Rijk in de algemene middelen te komen. Dankzij een motie van PvdA/GroenLinks is dit geld alsnog als coronasteun voor de kunst- en cultuursector beschikbaar gekomen.
 • Met succes ingezet voor minder bomenkap rond het Fort Abcoude.
 • We hebben door aangenomen amendement geld behouden voor het onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte.

Bestuur en financiën

Het bestuur van de gemeente moet transparant en integer zijn. Besluiten worden genomen met een duidelijke onderbouwing. Daarbij hoort een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen.

De gemeente kan haar taak alleen goed uitvoeren met voldoende financiële middelen. Dat betekent dat er enerzijds scherp gekeken wordt of de dingen die we doen ook daadwerkelijk nodig zijn, en anderzijds is het voor PvdA/GroenLinks geen taboe om belastingen te verhogen als noodzakelijke voorzieningen, zoals de Bibliotheek, anders zouden verdwijnen.

PvdA/GroenLinks wil de komende vier jaar het volgende bereiken:

 • Een realistisch financieel beleid: we moeten als gemeente doen wat nodig is. Als daar te weinig geld voor is, wordt kritisch gekeken naar de uitgaven. Maar we bezuinigen niet om het bezuinigen. Als het écht nodig is, is verhoging van belastingen geen taboe. Bijvoorbeeld voor het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals de Bibliotheek.
 • Bij elk beleidsstuk wordt duidelijk gemaakt wat de doelen zijn, wat we daarvoor gaan doen en welke kosten eraan verbonden zijn. Daarnaast evalueren we of de doelen bereikt worden, of dat we het beleid bij moeten stellen.
 • Een betrouwbare overheid stelt niet alleen regels vast, maar zorgt er ook voor dat er gehandhaafd wordt wanneer inwoners of organisaties zich niet aan de regels houden. Daarom willen we dat er meer inzet komt op het stimuleren van naleving van lokale regels. Dit kan door goede voorlichting en zichtbaar handhaven.
 • We willen geen toename van gemeentelijk cameratoezicht in de openbare ruimte. Inwoners moeten niet continue gevolgd worden.
 • We steunen geen voorstellen om de coffeeshop in De Ronde Venen te sluiten of de opening van nieuwe coffeeshops te voorkomen.
 • We voeren geen beperkingen in op de huidige zondagopenstelling.
 • Bij aanbestedingen lokale bedrijven bij gelijke kwaliteit voorrang geven.
 • De inkomsten van de hondenbelasting inzetten om voorzieningen te creëren voor honden, dan gaat het onder meer om openbare poepzakjesdispensers en uitlaatplekken.
 • We willen dat de gemeente goed bereikbaar en toegankelijk is voor inwoners en dat er tijdig gereageerd wordt op vragen van inwoners.
 • De beheerplannen voor wegen, bruggen, openbaar groen en verlichting scherp up to date houden om onnodige stijging van kosten te voorkomen.
 • De hoge kosten voor het openen van bruggen voor boten (deels) financieren uit het heffen van bruggeld.

PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar onder andere het volgende bereikt of zich daarvoor hard gemaakt:

 • Een motie aangenomen gekregen voor een korting op de leges die inwoners betalen bij het aanvragen van een vergunning voor verduurzamende investeringen.
 • Ons ingezet voor heldere indicatoren, zodat er inzicht ontstaat in hoeverre de dingen die we doen ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelen die we willen bereiken.