Waarom heft De Ronde Venen precariobelasting?

In december 2015 besloot de gemeenteraad unaniem tot het heffen van precario over kabels van Stedin en leidingen van Vitens. De reden hiervoor was dat andere gemeenten deze belasting toen al hieven en inwoners uit De Ronde Venen daar automatisch aan meebetaalden. Dit komt doordat deze kosten direct werden omgeslagen over alle huishoudens in de gemeenten waar Stedin en Vitens actief zijn, en dus niet alleen over de huishoudens in de gemeenten die precariobelasting heffen.

Door deze belasting ook in De Ronde Venen in te voeren kon dit effect tegengegaan worden. Zo konden inwoners namelijk gecompenseerd worden voor de precario die ze – vaak zonder het te weten – via Stedin en Vitens aan andere gemeenten betaalden. Deze compensatie kon plaatsvinden door de opbrengst van de precarioheffing terug te geven via de gemeentelijke belastingen of door te investeren in het voorzieningenniveau in de kernen. In totaal heft De Ronde Venen ongeveer 2 miljoen euro bij Stedin en ongeveer een half miljoen euro bij Vitens.

Voor Stedin wordt de precario inmiddels geheven en de kosten hiervoor worden omgeslagen over de huishoudens in alle gemeenten waarin Stedin actief is. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar besloten om de huishoudens in De Ronde Venen hiervoor te compenseren met een korting van 80 euro op de gemeentelijke belastingen. Dit komt in totaal neer op een bedrag van 1 miljoen euro.

PvdA/GroenLinks heeft tegen deze terugbetaling gestemd omdat onduidelijk was of de inwoners van De Ronde Venen inderdaad 1 miljoen euro betaald hebben en of dat inderdaad neerkomt op 80 euro per huishouden, of dat dat per huishouden verschilt. Aanvankelijk wilden een aantal partijen deze precario teruggeven via de OZB, maar daarvan zouden alleen huiseigenaren profiteren en met name de eigenaren van de duurste huizen. Gelukkig heeft PvdA/GroenLinks dat kunnen voorkomen.

Nu blijkt echter dat Vitens, ondanks dat de precario voor Vitens nog niet geïnd is door een nog lopende rechtszaak tegen de gemeente, de precario alvast wil doorbelasten aan de inwoners. Daarnaast blijkt dat Vitens, anders dan Stedin, de precariobelasting niet om wil slaan over haar volledige verzorgingsgebied, maar alleen over de huishoudens van de gemeenten die precario heffen. Daarmee komt het enige argument om van Vitens precario te heffen te vervallen. Op deze wijze betalen inwoners uit De Ronde Venen namelijk niet mee aan de precario die geheven wordt in andere gemeenten, maar alleen aan de precario die geheven wordt in de eigen gemeente.

In het licht van deze nieuwe informatie zou het logisch zijn om de precariobelasting voor Vitens af te schaffen, maar dat zou betekenen dat de precariobelasting voor Stedin ook afgeschaft moet worden. Je kunt namelijk niet wel heffen bij de één en niet bij de ander, omdat je dan niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel en er sprake zou zijn van willekeur.

De precariobelasting voor zowel Stedin als Vitens afschaffen is wel een mogelijkheid, maar dan worden de  inwoners van onze gemeente niet meer gecompenseerd voor de precario die ze via Stedin aan andere gemeenten betalen. Daarom stelt PvdA/GroenLinks voor om wanneer Vitens de precarioheffing inderdaad direct doorbelast aan de inwoners van De Ronde Venen, de inwoners hiervoor volledig te compenseren via een extra korting op de gemeentelijke belastingen.