Werk en economie

Betaald werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en deelname aan de samenleving. Wij vinden dat mensen ook op andere manieren volwaardig mee moeten kunnen doen. Niemand mag kansloos zijn, wij schrijven niemand af. Iedereen die een bijdrage levert naar vermogen, verdient respect of dat nu in de vorm van betaald werk is of niet. We gaan iedereen ondersteunen om (weer) volwaardig betaald werk te krijgen.

In de komende raadsperiode willen we:

 • Inzetten op een gezond economisch klimaat in de regio. Dit doen we onder meer door ruimte te bieden aan bedrijven die bijdragen aan behoud van werk op alle niveaus.
 • Samen met bedrijven kijken naar mogelijkheden om De Ronde Venen verder te verduurzamen, zowel als het gaat om het bereiken van een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040 als het toewerken naar een circulaire economie waarin we zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
 • De winkel- en uitgaansfunctie in de dorpscentra versterken, waardoor er meer levendigheid komt, de werkgelegenheid toeneemt en de leegstand afneemt. Hierbij worden zowel inwoners als ondernemers betrokken.
 • De komst van grote winkels of winkelcentra op bedrijventerreinen tegengaan, tenzij deze aantoonbaar versterkend werken voor de bestaande winkelcentra. Vestiging in het overgangsgebied tussen beide is wel mogelijk.
 • Als gemeente vormen van schijnzekerheid voorkomen. Dat betekent dat we constructies als het inhuren van uitzendkrachten en het aannemen van mensen op basis van payroll moeten beperken. Dit is namelijk niet in het belang van werknemers die meer zekerheid willen. Net als de landelijke overheid maakt onze gemeente hierover afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties.
 • Mensen begeleiden naar ‘duurzaam werk’ waar zij voor langere tijd terecht kunnen. Werk op oproepbasis met een beperkt aantal uren moet niet het einddoel zijn.
 • Investeren in passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit moet écht werk zijn met een contract, mensen mogen niet ‘weggezet’ worden in vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Samenwerken met andere gemeenten om een volledig en passend aanbod aan werk te creëren voor mensen met een beperking, net zoals we dat voorheen bijvoorbeeld deden met de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven waarbij we samenwerkten met zes verschillende gemeenten.
 • Beschut werk inzetten voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Starters gemakkelijker een bedrijf aan huis kunnen laten beginnen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. Dit wel onder de voorwaarde dat het bedrijf niet voor overlast zorgt voor de omgeving;
 • Zelfstandigen / ZZP’ers altijd mee laten dingen naar opdrachten van de gemeente.
 • Expertise die de gemeente zelf niet heeft, bij voorkeur lokaal zoeken en dure externe inhuur vermijden.
 • Stigmatisering van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen voorkomen.
 • Experimenteren met legale wietteelt in De Ronde Venen.
 • Winkeliers de mogelijkheid geven om zelf te bepalen wanneer ze open zijn.