Wonen

Wonen is voor iedereen belangrijk. Toch zijn er in De Ronde Venen mensen die geen vaste woon of verblijfplaats hebben en mensen die niet een passende woning kunnen vinden. Dan gaat het onder meer om ouderen, jongeren, mensen met beperkt budget en mensen die zorg behoeven. PvdA/GroenLinks vindt dan ook dat iedereen heeft recht op een goede plek om te wonen.

In de komende raadsperiode willen we:

 • De woonlasten verlagen door investeringen voor het besparen op energiekosten te faciliteren (isolatie, zonnepanelen).
 • Betaalbare (huur-)woningen realiseren voor zowel jongeren, jonge gezinnen als senioren.
 • Woningcorporaties in staat stellen om meer sociale huurwoningen te bouwen door bijvoorbeeld minder leges te heffen bij de bouw van sociale huurwoningen of door minder geld te vragen aan woningbouwcorporaties bij verkoop van gemeentelijke grond.
 • De kernrandzones benutten voor sociale woningbouw en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
 • Het aandeel sociale huurwoningen in De Ronde Venen verhogen naar op termijn 35%. Dit percentage komt overeen met het aantal huishoudens dat in De Ronde Venen recht heeft op een sociale huurwoning.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van woningen met een middel-dure huur. In De Ronde Venen en de regio is namelijk een groot tekort aan woningen met een huur tussen de 711 en 1000 euro per maand, waardoor veel mensen die eigenlijk teveel verdienen voor een sociale huurwoning daar toch blijven wonen en niet doorstromen.
 • Samen met de woningcorporaties zorgen voor een goede doorstroming op de woningmarkt.
 • Het mogelijk maken om aan de randen van bedrijventerreinen te wonen om langdurige leegstand tegen te gaan.
 • Voldoende woningen met zorgvoorzieningen realiseren. De vergrijzing neemt namelijk toe en veel ouderen hebben de wens om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • Voldoende woningen realiseren voor Beschermd Wonen.
 • Deelnemen aan innovatieve projecten voor respijtzorg, zoals het zorgpension in Woerden.
 • Flexibel en daarmee toekomstbestendig bouwen, waarbij woningen in principe opgesplitst of samengevoegd kunnen worden afhankelijk van de vraag op dat moment. In overleg met woningcorporaties willen we ook onderzoeken of dit bij bestaande woningen mogelijk en van toegevoegde waarde is.
 • Experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses.