Zorg en welzijn

Goede zorg is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen. Voor ons is het belangrijk dat er altijd iemand is die je kan bijstaan als dat, even of voor langere tijd, nodig is. Voor ons is het uitgangspunt dat zorg en hulp dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, voor iedereen betaalbaar en van kwalitatief goed niveau zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op zorg.

In de komende raadsperiode willen we:

 • De bureaucratie in de zorg tegengaan. Een aanvraag voor zorg of hulp moet zo eenvoudig mogelijk zijn en niet telkens opnieuw uitgelegd hoeven te worden.
 • Dat zorg toegankelijk is voor iedereen. Maatwerk is belangrijk, niet alleen voor de mensen die ‘recht’ hebben op zorg, maar indien nodig moet er ook van de regeltjes afgeweken kunnen worden.
 • Meer preventieve maatregelen om zorgvraag in de toekomst te voorkomen. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren.
 • Alle mantelzorgers in beeld krijgen bij de gemeente. Met name jongeren die mantelzorg verlenen aan hun ouders en ouders die zware zorg voor een kind hebben zijn nu vaak niet in beeld.
 • Woonvormen realiseren voor ouderen die niet zoveel zorg nodig hebben dat zij naar een verzorgingshuis moeten, maar niet meer alleen thuis kunnen wonen.
 • Dat elke zorgvrager een persoonlijk gesprek krijgt en dienstverlening nooit beperkt wordt tot alleen digitaal reageren.
 • In alle grote kernen 24-uurszorg realiseren, waarbij huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen betrokken zijn.
 • Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid voor inwoners om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen.
 • De dagbesteding voor ouderen behouden en in alle kernen aanbieden.
 • De stopwatchcultuur in de zorg bestrijden. Het gaat vooral om kwaliteit, volwaardige banen en persoonlijk contact. De prijs komt pas daarna. Wij willen dat de gemeente de code ‘Verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toepast.[1]
 • Kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties faciliteren, die ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk zijn.
 • De eigen bijdrage in de WMO niet laten gelden voor huishoudens met een inkomen lager dan 130% van het minimumloon en dat de bijdrage niet meer is dan de kostprijs van de voorziening.
 • De respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning uitbreiden, zodat mantelzorgers niet overbelast raken.
 • Dat er bij de inkoop van zorg gestuurd wordt op effectieve en kwalitatieve zorg, waarbij de kwaliteit nooit ten koste mag gaan van het nastreven van lagere kosten.
 • Ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en innovatieve ideeën in de gemeente op het gebied van zorg en welzijn.
 • Dat de gemeente apart beleid maakt voor kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en ouderen.
 • Dat het geld dat de gemeente vanuit het Rijk voor de zorg krijgt, dat dat ook besteed wordt aan de zorg en niet aan andere zaken.
 • De mogelijkheden onderzoeken voor een huisartsenpost in De Ronde Venen. Wanneer dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of inwoners uit De Ronde Venen mogelijk terecht kunnen bij huisartsenposten in Amsterdam (AMC) of Amstelveen. Zo kan voorkomen worden dat mensen helemaal naar Leidsche Rijn moeten.

[1] Deze code is opgesteld om kwalitatief goede thuiszorg met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te garanderen. Deze wordt mogelijk onderdeel van een AMvB, maar zover is het nog niet.